Rheoli Llygredd

Rheoli Llygredd a Monitro'r Amgylchedd

Mae Tîm Rheoli Llygredd y Cyngor yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau mewn perthynas ag iechyd cyhoeddus a'r amgylchedd adeiledig fel y mae a wnelont ag adeiladau masnachol, busnes neu ddiwydiannol yn Sir Benfro.       

Mae hyn yn cynnwys:

  1. Ymchwilio i ystod eang o gwynion am niwsansau statudol a deddfwriaeth awyr lân fel y mae a wnelont â gweithgaredd masnachol.   
  2. Samplu a gorfodi mewn perthynas â chyflenwadau dwr preifat yn y Sir, o lygaid ffynnon, dyfrdyllau neu ffynhonnau, at ddefnydd masnachol neu i'r rhai sy'n gwasanaethu tai neu osodiadau domestig.               
  3. Samplu o leoliadau traethau ymdrochi a dwr hamdden "Annynodedig" i asesu ansawdd dwr ac addasrwydd i ymdrochi.             
  4. Cynnal adolygiadau ac asesiadau ansawdd awyr i bennu'r ansawdd awyr cyffredinol yn y Sir.     
  5. Gweinyddu a gorfodi prosesau a ganiateir o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a Rheolidau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloger) 2016. 
  6. Gorfodi deddfwriaeth mewn perthynas â thir wedi'i halogi o dan Ran 2A o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.
 

Oriau Gwasanaeth:

Dydd Llun:        9am-4pm

Dydd Mawrth:    9am-4pm

Dydd Mercher:   9am-4pm

Dydd Iau:         9am-4pm

Dydd Gwener:    9am-4pm

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar bob adeg ac er ein bod yn anelu at ymdrin â'r swyddfa rhwng 9am a 4pm efallai na fyddwn bob amser yn cysylltu â dros y ffôn. I roi gwybod am ddigwyddiad argyfwng ffoniwch 01437 764551.  

 


 

COVID-19: Y diweddaraf ar gyflenwi gwasanaethau Rheoli Llygredd ac Iechyd Cyhoeddus Domestig

Fel y gwyddoch, cyngor cyfredol y Llywodraeth yw cadw pellter cymdeithasol lle bo modd ac osgoi teithio diangen er mwyn lleihau trosglwyddo coronafeirws (COVID-19). Mae staff yn gweithio gartref ar hyn o bryd a chyngor y Llywodraeth ar 23ain Mawrth 2020 oedd y dylid lleihau cyswllt wyneb yn wyneb â’r cyhoedd yn ogystal â theithiau diangen.

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, bydd y Timau Iechyd Cyhoeddus Domestig a Rheoli Llygredd yn ceisio dal i ymateb i gwynion ynglŷn â sŵn a Niwsans Statudol arall ond mae’n debygol na fyddwn yn gallu ymateb a chymryd ein camau gweithredu arferol.

Hysbysu cwyn

Ar yr adegau hyn, mae’r Ganolfan Gysylltu’n cael llawer o alwadau ac, os gallwch o gwbl, byddem yn gofyn i chi beidio â galw dros y ffôn. Felly, byddem yn gofyn i chi gynorthwyo ein hymdrechion trwy hysbysu’r gŵyn lle bo modd trwy e-bost ar naill ai pollution.control@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer cwynion masnachol neu domestp@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer cwynion domestig. 

Defnyddio’r Ap Sŵn i wneud cwynion ynghylch sŵn

Lle gallwn, byddwn yn gofyn i achwynwyr gofnodi a recordio cwynion ynghylch sŵn trwy’r Ap Sŵn (gwelwch dudalen we ar wahân i gael cyfarwyddiadau ar sut i’w ddefnyddio). Ar hyn o bryd ni fydd modd gosod citiau sŵn mewn eiddo er diogelwch y cyhoedd a’n staff ein hunain.

Ymateb i gwynion

Dan yr amgylchiadau, rydym yn dilyn cyngor y llywodraeth ac wedi dod i’r casgliad na fyddwn ond yn gallu cynnig camau gweithredu cyfyngedig wrth geisio datrys eich cwynion. Bydd y rhain yn cynnwys rhyw fath o gyfathrebu o bell gyda’r troseddwr honedig fel llythyr, e-bost neu alwad ffôn. Ni fydd modd ymweld â chartrefi. Gan ddibynnu ar natur y gŵyn, gallwn hefyd ofyn am gyfranogiad asiantaeth allanol fel yr Heddlu, yn enwedig os oes pryderon eraill fel ymddygiad gwrthgymdeithasol. Felly, byddem yn gofyn i chi ddarparu gymaint o wybodaeth ag y gallwch am eich cwyn er mwyn i ni allu gwybod pwy yw’r troseddwr honedig. Mae cwynion dienw neu’r rhai lle na enwyd y safle troseddol yn annhebygol o gael sylw.

 


 

 

Ty Rheoli Difwyniad

Ffôn: 01437 764551
E-bost: pollution.control@pembrokeshire.gov.uk
 

Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2415, adolygwyd 12/09/2022