Rheoli Llygredd

Rheoli Llygredd a Monitro'r Amgylchedd

Mae Tîm Rheoli Llygredd y Cyngor yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau mewn perthynas ag iechyd cyhoeddus a'r amgylchedd adeiledig fel y mae a wnelont ag adeiladau masnachol, busnes neu ddiwydiannol yn Sir Benfro.       

Mae hyn yn cynnwys y materion canlynol:-

 1. Ymchwilio i ystod eang o gwynion am niwsansau statudol a deddfwriaeth awyr lân fel y mae a wnelont â gweithgaredd masnachol.   
 2. Ymgymryd ag ymchwilio i ystod eang o gwynion sydd a wnelont ag aroglau, sŵn, mygdarth llwch a chyflyrau cyffelyb y gellid barnu eu bod yn niweidiol i iechyd neu'n niwsans statudol.
 3. Samplu a gorfodi mewn perthynas â chyflenwadau dwr preifat yn y Sir, o lygaid ffynnon, dyfrdyllau neu ffynhonnau, at ddefnydd masnachol neu i'r rhai sy'n gwasanaethu tai neu osodiadau domestig.  
 4. Samplu'r prif gyflenwadau dwr fel monitrydd a chysylltu â'r ymgymerwr dwr lleol ac asiantaethau eraill mewn perthynas ag ansawdd ac iachusrwydd y cyflenwadau dwr yn y Sir.                       
 5. Samplu 26 o leoliadau traethau ymdrochi a dwr hamdden "Annynodedig" i asesu ansawdd dwr ac addasrwydd i ymdrochi.        
 6. Monitro'r amgylchedd dwr ar y cyd ag Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid eraill.                 
 7. Cynnal adolygiadau ac asesiadau ansawdd awyr i bennu'r ansawdd awyr cyffredinol yn y Sir.     
 8. Ymateb i ymgynghoriadau cynllunio gyda golwg ar amddiffyn yr amwynder lleol rhag effaith datblygu.   
 9. Gweinyddu a gorfodi prosesau a ganiateir o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a Deddf Rheoli Rhwystro Llygredd 1999.         . 
 10. Monitro lefelau ymbelydredd cefndirol ar y cyd ag asiantaethau statudol eraill.       
 11. Gorfodi deddfwriaeth mewn perthynas â thir wedi'i halogi fel y'i nodir o dan Ddeddf Amgylchedd 1995.
 12. Ymchwilio i ddiffygion traenio, gan roi cyngor ar gamau adferol a chymryd camau gorfodi lle bo angen.       
 13. Ymateb i geisiadau a ddaw i law o dan Ddeddf Drwyddedu 2003.

Oriau Agor:

Dydd Llun:        9am-4pm

Dydd Mawrth:    9am-4pm

Dydd Mercher:   9am-4pm

Dydd Iau:         9am-4pm

Dydd Gwener:    9am-4pm

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar bob adeg ac er ein bod yn anelu at ymdrin â'r swyddfa rhwng 9am a 4pm efallai na fyddwn bob amser yn cysylltu â dros y ffôn. I roi gwybod am ddigwyddiad argyfwng ffoniwch 01437 764551.  

 

Ty Rheoli Difwyniad

Ffôn: 01437 764551
E-bost: pollution.control@pembrokeshire.gov.uk
 

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd  yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2415, adolygwyd 06/07/2018