Rheoli Llygredd

Dŵr Ymdrochi yn Sir Benfro

Mae gan Sir Benfro rai o'r traethau gorau ym Mhrydain gyda'r nifer mwyaf o wobrau Baner Las, Arfordir Glas a Glan y môr.

Dynodir y traethau yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru yn dibynnu ar eu poblogrwydd a'u defnydd. Mae traethau sydd wedi'u dynodi fel dyfroedd ymdrochi yn cael eu samplu a'u monitro gan Adnoddau Cenedlaethol Cymru. Mae'r traethau nad ydynt wedi'u dynodi'n cael eu samplu a'u monitro gan Gyngor Sir Penfro. Ar hyn o bryd mae 29 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig a 13 heb eu dynodi yn Sir Benfro. 

Mae'r dyfroedd ymdrochi yn cael eu monitro a'u hasesu am gydymffurfiaeth dan y Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi (2006/EEC). Maent yn cael eu dosbarthu fel rhai "Ardderchog", "Da", "Digonol" neu "Gwael". Erbyn 2015 bydd angen asesiad ansawdd dŵr "Digonol" ar gyfer holl ddyfroedd ymdrochi.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r pwnc i'w chael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru ar y dudalen Dŵr Ymdrochi  .  I weld y graddfeydd Dŵr Ymdrochi diweddaraf, gwelwch Archwiliwr Data Dŵr Ymdrochi .  

Mae'r tabl canlynol yn dangos y gwobrau a'r ansawdd dŵr sy'n ofynnol ganddynt:  

Gwobr

Ansawdd Dŵr Gofynnol

Ansawdd Dŵr Gofynnol

BANER LAS

Rhagorol o dan r.BWD

Rhagorol o dan r BWD

ARFORDIR GLAS

Rhagorol o dan rBWD

Rhagorol o dan rBWD

GWOBR GLAN MÔR

Gorfodol o dan cBWD

Gofyn digonol o dan rBWD

Mae gan draethau Sir Benfro ansawdd dŵr arbennig o dda, fel sy'n amlwg yn nifer y gwobrau a ddyfarnwyd i draethau'r sir. I gynnal a gwella safonau lle mae'n berthnasol, mae Strategaeth Dyfroedd Ymdrochi Sir Benfro wedi mabwysiadu dull cydweithio gyda'r holl asiantaethau sydd ynghlwm ag ansawdd dŵr. Gweler Strategaeth Dyfroedd Ymdrochi Sir Benfro 2014-2016 isod.

Mae gan DCWW raglen barhaus o ddarparu gwybodaeth ar arllwysiadau dŵr storm yn ystod cyfnodau o law trwm ar nifer o'n traethau. Gellir cael gwybodaeth ar hyn drwy fynd ar Wefan Surfers Against Sewage gan ddefnyddio eu gwasanaeth moroedd diogel.

ID: 2416, adolygwyd 07/03/2019