Rhyddid Gwybodaeth

Sut i Wneud Cais

Mae dwy ffordd o ofyn am wybodaeth.

 

ID: 504, adolygwyd 06/10/2017

Sut i Apelio yn Erbyn Ymateb

Os ydych eisiau apelio yn erbyn ymateb yr Awdurdod i'ch cais am wybodaeth, gallwch ofyn am gael cynnal Adolygiad Mewnol. Gwnewch gais ysgrifenedig o fewn deufis i ddyddiad yr ymateb i’ch cais gwreiddiol, os gwelwch yn dda:


Jennifer Brown
Uwch Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1PT
neu e-bost - FOI@pembrokeshire.gov.uk

Bydd Swyddog Adolygu annibynnol yn adolygu eich cais, ac yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Serch hynny, mae amgylchiadau lle caiff ceisiadau eu cwblhau o fewn 40 diwrnod gwaith.

 


Os nad ydych chi’n fodlon â chanlyniad yr Adolygiad Mewnol, mae gennych yr hawl i gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, corff rheoleiddio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru
Ail Lawr,
Tŷ Churchill,
Ffordd Churchill,
Caerdydd.
CF10 2HH
Ffôn: 0330 414 6421

Ebost: wales@ico.org.uk

ID: 505, adolygwyd 05/02/2021

Ffioedd a Thaliadau ynghylch Rhyddid Gwybodaeth

Rydym yn ceisio cynnig gwybodaeth am ddim lle bynnag y gallwn. Pan fydd rhaid i ni godi tâl arnoch am wybodaeth, bydd cyfiawnhad dros y taliadau, fe fyddant yn dryloyw ac yn cael eu cadw at isafswm.

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud am dreuliau gwirioneddol megis:

  • Llungopïo/argraffu
  • Postio a phecynnu
  • Y gost a godir yn uniongyrchol o ganlyniad i weld y wybodaeth

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud hefyd am wybodaeth lle maent yn cael eu hawdurdodi'n gyfreithlon. Bydd rhestr o ffioedd yn cael ei chyhoeddi ar gyfer gwybodaeth o'r fath.

Mae'n bosibl y caiff taliadau eu gwneud am setiau data hawlfraint (neu rannau o setiau data) sydd ar gael i'w hailddefnyddio.

ID: 506, adolygwyd 18/08/2017

Ail-ddefnyddio Gwybodaeth a Gyhoeddwyd

Rhaid cael caniatâd clir y cyngor cyn ail-ddefnyddio gwybodaeth a ddisgrifir ar y dudalen hon oni bai fod hyn yn dod o fewn amodau trwydded benodol. Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen Ymateb Defnyddwyr i ofyn am ganiatâd.

ID: 507, adolygwyd 18/08/2017

Adborth gan Ddefnyddwyr

Gall adborth gan ddefnyddwyr ar y Cofnod Datgeliadau a Chynlluniau Cyhoeddi yn cael ei gyflwyno gyda'r ffurflen Adborth Cwsmeriaid - Canmoliaeth / Sylwadau neu'n uniongyrchol i:

Rhyddid Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1PT
neu e-bost - foi@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a Chynlluniau Cyhoeddi, ymwelwch â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

ID: 508, adolygwyd 05/02/2021

Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Cyn i chi wneud cais Rhyddid Gwybodaeth neu Gwybodaeth Amgylcheddol byddai'n werth i chi edrych ar ein Coflyfr Datgeliadau i benderfynu a gafodd y cwestiwn ei ofyn a'i ateb o'r blaen. Mae'r Coflyfr Datgeliadau'n rhestru ein holl ymatebion i geisiadau a wnaed dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdano yn y Cynllyn Cyhoeddi.

Os na chewch hyd i'r wybodaeth sydd arnoch ei hangen, mae gennych hawl i ofyn i ni am wybodaeth dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Gwarchod Data 2018. Os hoffech wneud cwyn, ewch i Cwynion syn ymwneud a Rhyddid Gwybodaeth.

Ar gyfer ymholiadau cysylltwch â:

E-bost: FOI@pembrokeshire.gov.uk
Tîm Rhyddid Gwybodaeth (01437) 77 6684/5415

ID: 487, adolygwyd 05/02/2021

Chwilio'r Cofnod Datgeliadau

Dyma restr o'n hymatebion i geisiadau a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Gallwch chwilio'r rhestr yn ôl dyddiad yr ymateb neu'n ôl y gyfarwyddiaeth.

Mae'n arfer gennym hefyd cyhoeddi gwybodaeth drwy'r Cynllun Cyhoeddi.

Mae'r Awdurdod hefyd yn cynnig setiau data i fod ar gael i'w hailddefnyddio. Bydd rhai o'r setiau data yn cael eu diweddaru pryd bynnag y bydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am wybodaeth nad yw wedi ei chynnwys yn ein Cynllun Cyhoeddi nac yn y Cofnod Datgeliadau, mae cyngor ynghylch gwneud hynny i'w gael: Rhyddid Gwybodaeth.


Blwyddyn:
Cyfarwyddiaeth:

Dyddiad Disgrifiad y Ddogfen Type
ID: 490, Adolygwyd 12/04/2022