Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol

Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol

O 1af Ebrill 2015 ymlaen bydd angen trwyddedu safleoedd cartrefi preswyl symudol, hefyd yn dwyn yr enw safleoedd cartrefi mewn parc, a safleoedd cymysg gyda chartrefi preswyl a gwyliau symudol dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

Bydd angen i berchenogion safleoedd presennol wneud cais am drwydded newydd oherwydd na fydd y drwydded sydd ganddynt ar hyn o bryd ar gyfer carafanau preswyl / cartrefi symudol dan Ddeddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 yn ddilys mwyach ar ôl 1af Ebrill 2015; fodd bynnag, ar gyfer safleoedd cymysg, bydd yr hen drwydded yn dal i fod yn berthnasol i elfen carafanau gwyliau a theithiol y safle.

Bydd angen bod â chaniatâd cynllunio ar gyfer cartrefi preswyl symudol yn gyntaf a bydd angen i berchennog neu reolwr y safle fod yn rhywun ‘addas a phriodol' i ddal trwydded o'r fath.

O ran preswylwyr sy'n gwerthu neu brynu cartref preswyl symudol, mae rheolau newydd yn bodoli.

Mae cyfarwyddyd ychwanegol i'w gael ar gartrefi symudol ar wefan Llywodraeth Cymru

Amodau Trwydded

Byddwn yn pennu amodau ar drwyddedau ac, os nad yw amodau trwydded safle'n cael eu cadw, gallwn gymryd camau gorfodi sy'n cynnwys rhoi Rhybuddion Cydymffurfio neu Rybuddion Cosb Benodedig.

Lluniwyd amodau trwydded safle i warchod iechyd, diogelwch a lles preswylwyr gan gwmpasu pethau fel draenio, pellterau rhwng cartrefi symudol ac ati.

Bydd Safonau Enghreifftiol 2008 ar gyfer Safleoedd Carafanau yng Nghymru yn cael eu hatodi at holl Safleoedd Cartrefi Symudol yn Sir Benfro.

Nid yw rheolau safle'n orfodol ond, pan fo gan safle reolau, bydd angen adolygu'r rhain cyn 1af Hydref 2015 a'u hanfon atom fel bod modd i'r cyhoedd eu gweld ar-lein. Mae rhagor o wybodaeth am a'r broses ar gyfer eu hadolygu i'w cael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

Gallwch hefyd ofyn am ffurflen gais o'n Canolfan Gysylltu ar 01437 764551.

Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r taliad cywir i'r Tîm Iechyd Cyhoeddus Domestig.

Polisi Ffïoedd

Mae panel Tai Cymru Gyfan wedi gwneud cynnig sy’n golygu codi ffi unffurf o £250 am ystyried a chyhoeddi trwydded ynghyd â ffi haenol a fyddai’n berthnasol i nifer y lleiniau mewn defnydd ar y safle ar adeg gwneud y cais – fel a ganlyn:


Nifer y Lleiniau                             Cyfradd Newidiol yn ogystal â’r Ffi Unffurf

Llai na 5                                       Y ffi unffurf yn unig
5 i 20                                           + £25 (£275)
21 i 30                                         + £50 (£300)
31 i 40                                         + £75 (£325)
41 i 50                                         + £100 (£350)
51 i 60                                         + £125 (£375)
61 i 70                                         + £150 (£400)
71 i 80                                         + £175 (£425)
81 i 90                                         + £200 (£450)
91 i 100                                       + £225 (£475)
101 i 110                                     + £250 (£500)
111 i 120                                     + £275 (£525)
121 i 130                                     + £300 (£550)
131 i 140                                     + £325 (£575)
141 i 150                                     + £350 (£600)
151 i 160                                     + £375 (£625)
161 i 170                                     + £400 (£650)
171 i 180                                     + £425 (£675)
181 i 190                                     + £450 (£700)
191 i 200                                     + £475 (£725)

Mae’r trefniant hwn yn seiliedig ar raddfa symudol o £25 am bob 10 llain ychwanegol. Caiff y symiau hyn eu hystyried yn ddigonol i dalu’r costau cysylltiedig â gweinyddu a chyhoeddi’r trwyddedau safle perthnasol

Rhagor o wybodaeth:

Perchenogion Safleoedd - Cymdeithas Parciau Gwyliau a Pharciau Cartrefi Prydian

Preswylwyr Safleoedd - Cymdeithas Genedlaethol Preswylwyr Cartref mewn Parc 

Dioglu'r Cyhoedd
Cherry Grove, 
Cyngor Sir Penfro, 
Hwlffordd, 
Sir Benfro. 
SA61 2NW

Ffôn: 01437 764551

E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Amodau Trwydded Safle Carafanau

1. Terfynau a chynllun y safle

(i) Rhaid i derfynau’r safle o unrhyw dir cyffiniol gael eu marcio’n glir â nodwedd naturiol neu synthetig.
(ii) Ni cheir gosod carafanau na strwythurau hylosg o fewn 3 metr i derfyn y safle.
(iii)(a) Rhaid cyflenwi cynllun o’r safle i’r awdurdod lleol pan wneir cais am drwydded ac wedyn pryd bynnag y bydd newid perthnasol i derfynau neu gynllun y safle, neu ar unrhyw adeg arall pan fydd yr awdurdod lleol yn mynnu.
(b) Rhaid i’r cynllun a gyflenwir arddangos yn glir osodiad y safle gan gynnwys yr holl strwythurau, nodweddion a chyfleusterau perthnasol arno a rhaid iddo fod o ansawdd addas.

2. Dwysedd, bylchiad a pharcio rhwng carafanau

(i) Heblaw yn yr achos y soniwyd amdano yn is-baragraff

(iii) ac yn amodol ar is-baragraff

(iv), rhaid gosod pob carafán o leiaf mor bell â 6 metr (y pellter gwahanu) i ffwrdd o unrhyw garafán sydd wedi’i llenwi’n breswylfa ar wahân.
(ii) Ni cheir gosod unrhyw garafán o fewn 2 fetr i unrhyw ffordd na maes parcio cymunedol yn y safle na mwy na 50 metr i ffwrdd o ffordd felly yn y
safle.

(iii) Os oes carafán y gosodwyd cladin arni’n ôl-weithredol sy’n cydweddu â’r deunyddiau gwrthdan a gymeradwyir ar hyn o bryd, a hwnnw i’w waliau wynebu, ceir lleihau’r pellter gwahanu rhyngddi a charafán gyfagos i leiafswm o 5.25 metr.

(iv) Mewn unrhyw achos y soniwyd amdano yn is-baragraff

(i) neu

(iii):
(a) Caiff portsh sydd ynghlwm wrth y garafan ymwthio allan un metr i’r parth gwahanu ac ni chaiff fod yn fwy na 2 fetr o hyd ac 1 metr o ddyfnder. Ni chaiff y portsh fod yn uwch na’r garafán. Os oes portsh wedi’i osod, caniateir un drws yn unig wrth y fynedfa honno i’r cartref, naill ai ar y portsh neu ar y cartref.
(b) Caiff bargodion, peipiau glaw a ffenestri crwm estyn i’r pellter gwahanu ar yr amod nad yw’r holl bellter rhwng eithafoedd dwy garafán sy’n wynebu ei gilydd yn llai na 5 metr.
(c) Rhaid i unrhyw strwythur gan gynnwys grisiau, rampiau etc (heblaw garej neu gysgodfa ceir) sy’n estyn mwy nag 1 metr i’r parth gwahanu fod o adeiladwaith nad yw’n hylosg. Dylai fod 4.5 metr o le clir rhwng carafanau cyffiniol.
(d) Ni cheir caniatáu garej neu gysgodfa ceir o fewn y pellter gwahanu heblaw eu bod o adeiladwaith nad yw’n hylosg.
(e) Ni chaiff ffenestri mewn strwythurau o fewn y pellter gwahanu wynebu tuag at y garafán ar y naill ochr na’r llall

(f) Rhaid i ffensys a chloddiau, lle’u caniateir a lle maent yn ffurfio’r terfyn rhwng carafanau cyfagos, fod yn 1 metr o uchder ar y mwyaf.

(v) Rhaid i ddwysedd carafanau ar safle gael ei bennu yn unol â safonau iechyd a diogelwch ac asesiadau risg tân perthnasol.

3. Ffyrdd, pyrth a cheblau uwchben

(i) Rhaid dylunio ffyrdd i ddarparu mynediad digon da i gerbydau argyfwng a rhaid i lwybrau yn y safle i gerbydau felly gael eu cadw’n glir o rwystrau drwy’r amser.
(ii) Rhaid i ffyrdd newydd gael eu hadeiladu a’u gosod o facadam bitwmen neu goncrit addas gyda sylfaen gywasgedig addas.
(iii) Rhaid i bob ffordd gael system ddigonol i ddraenio dŵr wyneb/storm.
(iv) Ni chaiff ffyrdd dwyffordd newydd fod yn llai na 3.7 metr o led, neu os ydynt wedi’u dylunio ar gyfer traffig unffordd a’u defnyddio gan draffig felly, 3 metr o led.
(v) Rhaid bod arwyddbyst clir ar systemau unffordd.
(vi) Lle nad yw ffyrdd dwyffordd presennol yn 3.7 metr o led, rhaid darparu mannau pasio lle bo’n ymarferol.
(vii) Rhaid i fynedfeydd cerbydau a phob porth i’r safle fod o leiaf 3.1 metr o led ac o leiaf 3.7 metr o uchder.
(viii) Rhaid cadw ffyrdd mewn cyflwr da.
(ix) Rhaid i geblau gordo fodloni gofynion statudol.

4. Llwybrau troed a phalmentydd

(i) Rhaid i bob carafán gael ei chysylltu â ffordd gan lwybr troed ag wyneb caled a fydd yn cael ei gadw mewn cyflwr da.
(ii) Lle bo’n ymarferol, ni chaiff palmentydd a llwybrau troed cymunedol fod yn llai na 0.9 metr o led.

5. Goleuadau

Rhaid i ffyrdd, llwybrau troed cymunedol a phalmentydd gael eu goleuo’n ddigon da rhwng y cyfnos a’r wawr er mwyn i gerddwyr a cherbydau symud yn ddiogel o gwmpas y safle tra bydd yn dywyll.

6. Sylfeini

(i) Rhaid i bob uned sefyll ar arwyneb solet neu sylfaen goncrit.
(ii) Rhaid i’r sylfaen estyn dros yr holl ardal a lenwir gan yr uned, a rhaid iddi ymwthio’n ddigon pell allan o’i mynedfa neu fynedfeydd er mwyn i’r preswylwyr gyrraedd a gadael yn ddiogel. Rhaid i’r arwynebau solet gael eu hadeiladu yn unol â chanllawiau’r diwydiant, sy’n gyfredol adeg eu gosod, gan ystyried amodau lleol.

7. Cynnal a chadw ardaloedd cyffredin, gan gynnwys glaswellt, llystyfiant a choed

(i) Rhaid cadw’n lân a thaclus bob rhan o’r safle y caiff y cyhoedd fynediad iddi.
(ii) Rhaid cadw pob ffordd, llwybr troed cymunedol a phalmant ar y safle
mewn cyflwr da ac yn rhydd o sbwriel.
(iii) Rhaid i laswellt a llystyfiant gael eu torri a’u gwaredu yn aml ac yn rheolaidd.
(iv) Rhaid cynnal a chadw coed yn y safle (yn amodol ar y caniatâd angenrheidiol).
(v) Rhaid gwaredu unrhyw doriadau, sbwriel neu wastraff o amgylchynau uniongyrchol llain.

8. Cyflenwi a storio nwy etc

(i) Rhaid i osodiadau nwy (gan gynnwys nwy naturiol) ac olew, a dulliau storio cyflenwadau, fodloni’r gofynion statudol cyfredol, y safonau a’r codau ymarfer perthnasol.
(ii) Ni cheir gosod na diogelu silindrau Nwy Petrolewm Hylifedig mewn modd sy’n rhwystro pobl rhag cael atynt neu eu gwaredu mewn argyfwng.

9. Gosodiadau trydanol

(i) Rhaid gosod rhwydwaith trydanol â gallu cynhyrchu digonol ar y safle i fodloni’n ddiogel holl ofynion rhesymol y carafanau a’r cyfleusterau a’r gwasanaethau eraill yno.
(ii) Rhaid i’r gosodiadau rhwydwaith trydanol fod yn destun rheoleiddio o dan y ddeddfwriaeth berthnasol gyfredol a rhaid eu cynllunio, eu gosod, eu profi, eu harchwilio a’u cynnal yn unol â darpariaethau’r gofynion statudol perthnasol cyfredol.
(iii) Rhaid i unrhyw waith ar declynnau a gosodiadau trydanol gael ei wneud dim ond gan bobl sy’n gymwysedig yn y math penodol o waith sy’n cael ei wneud, ac yn unol â rheoliadau perthnasol cyfredol.
(iv) Rhaid i unrhyw waith ar y rhwydwaith trydanol yn y safle gael ei wneud gan unigolyn cymwys sy’n gwbl gyfarwydd â’r gofynion statudol priodol.

10. Cyflenwad dŵr

(i) Rhaid darparu cyflenwad dŵr sy’n ddigonol ym mhob ystyr i bob llain ar y safle er mwyn bodloni holl ofynion rhesymol y carafanau sydd ar y lleiniau.
(ii) Rhaid i bob cyflenwad dŵr newydd fod yn unol â’r holl ddeddfwriaeth, rheoliadau a safonau Prydeinig neu Ewropeaidd perthnasol cyfredol.
(iii) Rhaid i’r holl atgyweiriadau a’r gwelliannau i osodiadau a chyflenwadau dŵr gael eu gwneud i gydymffurfio â deddfwriaeth a safonau Prydeinig neu Ewropeaidd cyfredol.
(iv) Rhaid i waith ar osodiadau a chyflenwadau dŵr gael ei wneud dim ond gan bobl sy’n gymwysedig yn y math penodol o waith sy’n cael ei wneud a rhaid iddo fod yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol a’r safonau Prydeinig neu Ewropeaidd cyfredol.

11. Draeniad a glanweithdra

(i) Rhaid draenio dŵr wyneb lle bo’n briodol er mwyn osgoi pyllau llonydd o ddŵr.
(ii) Rhaid bod darpariaeth foddhaol ar gyfer draenio dŵr brwnt a dŵr gwastraff naill ai drwy gysylltiad â gwaith trin carthion neu garthffos gyhoeddus neu drwy arllwys i danc septig neu garthbwll wedi’i adeiladu’n briodol a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol.
(iii) Rhaid i’r holl ddarpariaeth draeniad a glanweithdra fod yn unol â’r holl ddeddfwriaeth a’r safonau Prydeinig ac Ewropeaidd cyfredol.
(iv) Rhaid i waith ar ddraeniau a charthffosydd gael ei wneud dim ond gan bobl sy’n gymwysedig yn y math penodol o waith sy’n cael ei wneud ac yn unol â deddfwriaeth a safonau Prydeinig neu Ewropeaidd cyfredol.

12. Storio a gwaredu sbwriel domestig

(i) Lle darperir biniau sbwriel cymunedol, rhaid sicrhau nad yw’r rhain yn hylosg a rhaid eu cadw mewn storfa finiau wedi’i hadeiladu’n briodol.
(ii) Rhaid i’r holl waredu sbwriel fod yn unol â’r holl ddeddfwriaeth a rheoliadau cyfredol.

13. Lleoedd parcio cerbydau cymunedol

Rhaid darparu lleoedd parcio ag wyneb addas i fodloni gofynion preswylwyr a’u hymwelwyr.

14. Lle hamdden cymunedol

Ar safleoedd lle mae’n ymarferol gwneud hynny, rhaid dyrannu lle addas sy’n gywerth â rhyw un rhan o ddeg o holl arwynebedd y safle at ddibenion hamdden, heblaw bod cyfleusterau hamdden digon da ar gael yn agos i’r safle, ym marn yr awdurdod lleol.

15. Hysbysiadau a gwybodaeth

(i) Rhaid i enw’r safle gael ei arddangos ar arwydd mewn man amlwg wrth y
mynedfeydd i’r safle, ynghyd â’r canlynol;
(a) Enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyfredol y deiliad trwydded a’r rheolwr, a manylion cyswllt brys i’r ddau;
(b) Copi o’r drwydded safle neu dudalen flaen y drwydded honno a manylion ble gellir gweld y drwydded lawn a’r wybodaeth arall y mae’n ofynnol iddi fod ar gael o dan y safon hon, a rhwng pa amseroedd (os nad ydynt wedi’u harddangos ar yr hysbysfwrdd).

(ii) Rhaid i gynllun cyfredol o’r safle gyda ffyrdd a lleiniau wedi’u marcio arno gael ei arddangos yn amlwg wrth y mynedfeydd i’r safle.

(iii) Yn ogystal, yn y man amlwg, rhaid hefyd i’r wybodaeth ganlynol fod ar gael i’w harchwilio:

(a) Copi o dystysgrif perchennog y safle o’r yswiriant atebolrwydd cyhoeddus;
(b) Copi o’r biliau cyfleustod diweddaraf mewn perthynas â’r safle;
(c) Copi o’r adroddiad archwiliad trydanol cyfnodol diweddaraf;
(d) Copi o’r system leol i rybuddio am lifogydd a’r gweithdrefnau gwacau os yw’n briodol;
(e) Copi o’r asesiad risg tân a wnaed i’r safle.

(iv) Rhaid i bob hysbysiad gael ei warchod yn addas rhag y tywydd a rhag heulwen uniongyrchol.

16. Llifogydd

(i) Rhaid i berchennog y safle ganfod a ydy’r safle mewn perygl llifogydd drwy gyfeirio at Fap Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd.
(ii) Lle mae risg llifogydd, rhaid i berchennog y safle ymgynghori ag Asiantaeth yr Amgylchedd i gael cyngor ar debygolrwydd llifogydd, y dyfnderoedd a’r cyflymderau y gellid eu disgwyl, ac argaeledd gwasanaeth rhybuddio, ac i gymryd y camau priodol.

17. Gofyniad i gydymffurfio â gorchymyn diwygio rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005

Rhaid i berchennog y safle sicrhau bod y fersiwn ddiweddaraf o’r asesiad risg tân a gynhaliwyd o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ar gael i breswylwyr ei gweld, a phan fydd yn mynnu, rhaid i gopi o’r asesiad risg fod ar gael i’r awdurdod lleol.

18. Mesurau diogelwch tân lle nad yw gorchymyn diwygio rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yn berthnasol

(i) Mae’r safonau yn y paragraff hwn yn berthnasol dim ond os nad yw’r safle’n destun Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Pwyntiau Tân
(ii) Rhaid lleoli’r rhain fel nad yw’r un garafán nac adeilad safle yn fwy na 30 metr i ffwrdd o bwynt tân. Rhaid i’r cyfarpar a ddarperir mewn pwynt tân fod mewn strwythur gwrth-dywydd, yn hawdd cael ato ac wedi’i farcio’n glir ac yn amlwg â’r geiriau 'Pwynt Tan'

Cyfarpar Diffodd Tân
(iii) Lle darperir safbibellau dŵr;
(a) Rhaid i’r cyflenwad dŵr fod o bwysedd digonol i daflu ffrwd o ddŵr o leiaf 5 metr o’r ffroenell;
(b) Rhaid bod rîl sy’n cydymffurfio â’r Safon Brydeinig neu Ewropeaidd gyfredol, a phibell o leiaf 35 metr o hyd, y mae modd eu cysylltu â safbibell ddŵr (cysylltiad edau sgriw sydd orau) gyda chyflenwad dŵr o bwysedd digonol ac sy’n terfynu mewn ffroenell law fechan; a
(c) Rhaid i bibellau fod mewn blwch coch sydd wedi’i farcio â’r geiriau 'RIil Pibell'

(iv) Lle darperir hydrantau, rhaid iddynt gydymffurfio â’r Safon Brydeinig neu Ewropeaidd gyfredol.
(v) Ni cheir cuddio hydrant a chyflenwadau dŵr eraill, na rhwystro mynediad iddynt.
(vi) Lle na ddarperir safbibellau neu os nad yw pwysedd neu lif y dŵr yn ddigonol, rhaid darparu diffoddwr dŵr (2 x 9 litr) sy’n cydymffurfio â’r Safon Brydeinig neu Ewropeaidd gyfredol i bob pwynt tân.

Rhybudd Tân
(vii) Rhaid darparu modd addas o ganu’r larwm os bydd tân, ym mhob pwynt tân.

Cynnal a Chadw a Phrofi’r Cyfarpar Diffodd Tân
(viii) Rhaid i bob larwm a chyfarpar diffodd tân gael ei osod, ei brofi a’i gynnal a’i gadw mewn cyflwr gweithredol gan bobl sy’n gymwysedig yn y math penodol o waith sy’n cael ei wneud. Hefyd, rhaid iddynt fod ar gael i’w harchwilio gan yr awdurdod trwyddedu neu’r Awdurdod Tân ac Achub, neu ar eu rhan.

(ix) Rhaid cadw cofnod o’r holl brofion a chamau cywiro a gymerwyd.
(x) Rhaid gwarchod yn addas yr holl gyfarpar sy’n agored i ddifrod gan rew.

Hysbysiadau Tân
(xi) Rhaid darparu a chynnal hysbysiad amlwg, wedi’i ysgrifennu’n glir ym mhob pwynt tân i nodi’r camau i’w cymryd os bydd tân. Dylai’r hysbysiad hwn gynnwys y canlynol:
'Os ydych wedi darganfod tân, rhaid:
I. Sicrhau bod y garafán neu’r adeilad safle dan sylw yn cael ei wacau.
II. Canu’r larwm.
III. Galw’r frigâd dân (mae’r ffôn agosaf yn ……)'

ID: 2298, adolygwyd 13/09/2022