Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol

Rheolau Safle

Dan Ddeddf Cartrefi Symudol 1983 (fel y newidiwyd gan Deddf Cartrefi Symudol 2013) Mae'n ofynnol arnom i gadw a chyhoeddi cofrestr ddiweddaraf o reolau cartrefi mewn parc.

Mae rheolau safle ar safleoedd cartrefi preswyl symudol yn sicrhau cydlynu cymunedol a rheolaeth dda o'r safle, ar yr un pryd â sicrhau bod perchenogion cartrefi symudol yn glir ynghylch y rheolau sy'n berthnasol iddynt hwy.

Mae Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014 yn manylu'r drefn sydd raid i berchennog safle ei dilyn wrth wneud, amrywio neu ddileu rheol safle. Maent yn sefydlu'r broses ar gyfer ymgynghori ar newidiadau arfaethedig, rhoi hawliau apelio a gofyn bod awdurdodau lleol yn cadw a chyhoeddi cofrestr o reolau safleoedd yn eu hardaloedd.

Trosolwg:

  1. Pan fo perchenogion safleoedd yn gwneud adolygiad o reolau presennol neu eisiau gwneud unrhyw reolau newydd, rhaid iddynt yn gyntaf ymgynghori â holl berchenogion cartrefi symudol ac unrhyw gymdeithas drigolion gymwys (QRA). Rhaid i'r ymgynghori fod yn agored ar gyfer ymatebion am o leiaf 28 diwrnod. Cyn pen 21 diwrnod ar ôl diwedd yr ymgynghori rhaid i berchennog y safle anfon Dogfen Ymatebion i'r Ymgynghori at holl berchenogion cartrefi'n dweud wrthynt am ganlyniad yr ymgynghori a pha reolau safle sydd i gael eu mabwysiadu.
  2. Os yw perchenogion cartrefi symudol yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad perchennog y safle i fabwysiadu, dileu neu amrywio rheol safle, rhaid iddynt wneud cais i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl (RPT) cyn pen 21 diwrnod ar ôl derbyn y ddogfen ymatebion i'r ymgynghori.
  3. Unwaith y cytunwyd ar y rheolau newydd, rhaid i berchennog y safle adneuo rheolau newydd y safle gyda'r awdurdod lleol cyn pen 42 diwrnod ar ôl cyflwyno'r ddogfen ymateb i'r ymgynghori. Os gwnaed apêl, ni all perchennog y safle adneuo rheolau'r safle cyn i'r apêl gael ei phenderfynu. Unwaith y penderfynwyd yr apêl, mae gan berchennog y safle 14 diwrnod i adneuo rheolau'r safle gyda'r awdurdod lleol, os na fydd y tribiwnlys yn dweud yn wahanol.

Amodau Trwydded

Enw a Chyfeiriad y Safle Trwydded y Safle Rheolau'r Safle
Safle Greenacre
Pentre Greenacre
Kingsmoor Road
Cilgeti
Sir Benfro
SA68 0QW
Trwydded Greenacre Rheolau Greenacre
Maes Carafanau Hasguard Cross
Hasguard Cross
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3SL
 Trwydded Hasguard Cross  
Hill Farm Park
Ffordd Britannia
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6QD
 Trwydded Hill Park Farm  Rheolau Hill Farm Park
Monkton Caravan Paddock
India Row
Cil-maen
Penfro
Sir Benfro
SA71 4JH
 Trwydded Monkton Caravan Paddock  
Maes Carafanau Park Hall
Pen y Cwm
Haverfordwest
Sir Benfro
SA62 6LS
 Trwydded Park Hall  Rheolau Park Hall
Parc Scotchwell
Cartlett
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2XF
 Trwydded Scotchwell Park  Rheolau Scotchwell Park
Parc Shillingford
Ffordd Caerfyrddin
Cilgeti
Sir Benfro
SA68 0YU
 Trwydded Shillingford Park  Rheolau Shillingford park
Maes Carafanau Timber Top
Hasguard Cross
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3SL
 Trwydded Timber Top  Rheolau Timber Top
Maes Carafanau Trefgarn Owen
Trefgarn Owen
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6NE
 Trwydded Trefgarn Owen  Rheolau Trefgarn Owen

Scamford Park Homes
Keeston Lane
Camros
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6HN

      
Mabws Bridge Caravan Park
Mathri
Hwlffordd
Sir Benfro
SA72 5JB
    

The Orchard Caravan Site
1 Ferry Terrace
Waterloo
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6TY

    

Monkton Caravan Paddock
India Row
Cil-maen
Penfro
Sir Benfro
SA71 4JH 

Trwydded Monkton Caravan Paddock   

 

Rhagor o wybodaeth:

Perchenogion Safleoedd - Cymdeithas Parciau Gwyliau a Pharciau Cartrefi Prydain 

Preswylwyr Safleoedd - Cymdeithas Genedlaethol Preswylwyr Cartref mewn Parc

ID: 2299, adolygwyd 01/02/2022