Sir Benfro Ddiogelach

Atal Eithafiaeth Dreisgar

Gwrthderfysgaeth a’r Prevent  

Beth yw Prevent?

Rhaglen genedlaethol yw Prevent a’i nod yw atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth. Mae’n gweithredu er mwyn sicrhau bod pobl sydd mewn perygl o gael eu radicaleiddio yn cael cynnig ymyraethau addas, a bod cymunedau’n cael eu diogelu rhag dylanwadau radicaleiddio.

Gall radicaleiddio ddigwydd pan fo person yn datblygu safbwyntiau eithafol neu gredoau sy’n cefnogi gweithgareddau neu grwpiau terfysgol.

Mae llawer o ffyrdd y gallai person gael ei radicaleiddio, a gall pobl ddod ar draws dylanwadau radicaleiddio wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Os ydy rhywun rydych chi’n ei adnabod yn mynegi safbwyntiau eithafol neu gasineb ac rydych chi eisiau cyngor, ewch i Mynnwch help os ydych chi'n gofidio bod rhywun yn cael ei radicaleiddio (yn agor mewn tab newydd)

Amcanion y Ddyletswydd Prevent yw:

  • Mynd i’r afael ag achosion ideolegol terfysgaeth;

  • Ymyrryd yn gynnar i gefnogi pobl sy’n agored i radicaleiddio;

  • Galluogi pobl sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn terfysgaeth i ymddieithrio ac adsefydlu.

Mae rhan o’r Ddyletswydd Prevent hefyd yn cynnwys:

  • Hyfforddiant ar gyfer staff rheng-flaen ynghylch adnabod, atgyfeirio ac ymateb i radicaleiddio;

  • Prosiectau i adeiladu capasiti, gwella cydnerthedd a gwella’r ddealltwriaeth o eithafiaeth a radicaleiddio gyda phartneriaid megis ysgolion, colegau, staff rheng-flaen a grwpiau cymunedol.

  • Gwasanaeth atgyfeirio ar gyfer pryderon, o’r enw Channel, sy’n gweithredu fel gwasanaeth ymyrraeth gynnar i ddiogelu unigolion sy’n agored i niwed rhag cael eu radicaleiddio.

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl sy’n agored i gael eu radicaleiddio mewn lleoliad y tu allan i’r ysgol, megis sefydliadau ieuenctid, sesiynau chwaraeon, a gwersi cerddoriaeth, ac rydych eisiau dysgu mwy am sut i gynnig cymorth, ewch i Hyffordiant Prevent (yn agor mewn tab newydd)ACT Early (yn agor mewn tab newydd) neu cysylltwch â’r thîm Sir Benfro Ddiogelach am gyngor pellach.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon am rywun ac yr hoffech gael rhagor o gyngor, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys

Os ydych o’r farn bod y mater yn un brys, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth gyfrinachol ar 0800 789321, neu mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser. Neu rhowch wybod trwy eu gwefan Heddly Dyfed- Powys (yn agor mewn tab newydd)

 

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdanynt ar unwaith i’r Tîm Asesu Gofal Plant neu i’r Tîm Diogelu Oedolion. Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn rhoi gwybod am eich pryderon. Dylech gymryd camau cadarnhaol a rhoi gwybod i rywun ar unwaith. Ni ddylid disgwyl i blant nac oedolion sydd mewn perygl gymryd cyfrifoldeb amdanynt eu hunain neu eraill.

 

Cyngor Sir Penfro – Diogelu

  • Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
  • Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
  • Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0345 601 5522

 

 

ID: 2875, adolygwyd 14/05/2024