Sir Benfro Ddiogelach

Cyfraith Martyn

Cyfraith Martyn (Dyletswydd Diogelu)

Cyfraith Martyn yw’r ddeddfwriaeth arfaethedig ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan a fydd yn gosod gofyniad ar y rhai sy’n gyfrifol am rai lleoliadau sy’n agored i’r cyhoedd i ystyried y bygythiad gan derfysgaeth a gweithredu mesurau lliniaru priodol a chymesur.

I bwy y bydd Cyfraith Martyn yn berthnasol?

Disgwylir, pan ddaw i rym, y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn berthnasol i unrhyw un sy’n gyfrifol am leoliadau sy’n agored i’r cyhoedd a ddefnyddir at ddibenion megis adloniant a hamdden, manwerthu, bwyd a diod, amgueddfeydd ac orielau, meysydd chwaraeon, mannau cyhoeddus adeiladau llywodraeth leol a chanolog (e.e., neuaddau tref), atyniadau ymwelwyr, digwyddiadau dros dro, mannau addoli, iechyd ac addysg.

Beth fydd Deddf Martyn yn ei ddisgwyl ichi ei wneud?

Mae’r Llywodraeth wedi nodi y bydd angen i leoliadau sy’n agored i’r cyhoedd gyda lle i fwy na chant o bobl ymgymryd â gweithgareddau syml ond effeithiol i wella diogelwch amddiffynnol a pharodrwydd.

Bydd y gweithgareddau hynny’n cynnwys cwblhau hyfforddiant am ddim, codi ymwybyddiaeth a rhaeadru gwybodaeth i staff, yn ogystal â chwblhau cynllun parodrwydd.

Bydd hefyd yn ofynnol i leoliadau sy’n agored i’r cyhoedd gyda lle i fwy nag wyth cant o bobl wneud asesiad risg a chynllun diogelwch, a fydd yn cael eu hystyried o fod o safon ‘rhesymol ymarferol’.

Paratoi ar gyfer Cyfraith Martyn

Er nad oes dyddiad wedi’i bennu eto ar gyfer cyflwyno’r ddeddfwriaeth, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud y canlynol cyn gynted â phosibl:

·       gweler y tudalennau gwrthderfysgaeth ar https://www.gov.uk/government/news/martyns-law-to-ensure-stronger-protections-against-terrorism-in-public-places

·       darganfod mwy am hyfforddiant ac adnoddau sydd ar gael gan y https://www.protectuk.police.uk/

ID: 2877, adolygwyd 10/08/2023