Sir Benfro Ddiogelach

Daeth Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref

Daeth Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref (DHR) yn effeithiol ar 13 Ebrill 2011 a’u sefydlu ar sail statudol dan Adran 9 o Ddeddf Trais Teuluol, Trosedd a Dioddefwyr (2004). Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn gyfrifol am sefydlu DHR pan fo’n ymddangos bod marwolaeth rhywun 16 oed neu hŷn wedi deillio o drais, camdriniaeth neu esgeulustod gan berthynas, aelod o’r un aelwyd neu rywun oedd mewn perthynas bersonol agos â nhw.

Diben DHR yw:

a) penderfynu pa wersi sydd i’w dysgu o’r dynladdiad yn y cartref o ran sut mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau lleol yn gweithio’n unigol ac ar y cyd i amddiffyn dioddefwyr;

b) nodi’n eglur beth yw’r gwersi hynny o fewn a rhwng asiantaethau, sut ac o fewn pa gyfnod y bydd gweithredu arnynt, a ph newid sydd i’w ddisgwyl o ganlyniad;

c) cymhwyso’r gwersi hyn i ymatebion gwasanaethau, gan gynnwys newidiadau i ysbrydoli polisïau a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol fel y bo’n briodol;

d) atal trais a dynladdiad yn y cartref a gwella ymatebion gwasanaethau i holl ddioddefwyr trais a chamdriniaeth yn y cartref a’u plant trwy ddatblygu agwedd amlasiantaethol gydgysylltiedig at sicrhau nodi ac ymateb yn effeithiol i gamdriniaeth yn y cartref ar y cyfle cyntaf.

Nid diben DHR yw archwilio pam y bu rhywun farw neu bwy sydd ar fai ac nid yw’n rhan o unrhyw broses ddisgyblaethol. Nid yw’n disodli cwêst neu unrhyw ffurf arall ar ymholiad i ddynladdiad, ond yn ychwanegol atynt.

Unwaith y gorffennwyd DHR ac y cafwyd cymeradwyaeth panel sicrhau ansawdd y Swyddfa Gartref, bydd yr adroddiad arolygol a chrynodeb gweithredol yn ddienw ac ar gael i’r cyhoedd.

Adolygiad Dynladdiadau Domestig 1 – Adroddiad Trosolwg a Chynllun Gweithredu

Adolygiad Dynladdiadau Domestig 1 – Crynodeb Adroddiad

Adolygiad Dynladdiadau Domestig `June` - Adroddiad Trosolwg

Adolygiad Dynladdiadau Domestig `June` - Crynodeb Adroddiad

Adolygiad Dynladdiadau Domestig Judith - Adroddiad Trosolwg

Adolygiad Dynladdiadau Domestig Judith - Crynodeb Adroddiad

ID: 2880, adolygwyd 01/02/2024