Sir Benfro Ddiogelach

Cam-drin Domestig

Mae cam-drin domestig yn gallu digwydd i unrhyw berson.  Yn ôl yr ystadegau presennol bydd cam-drin domestig yn effeithio ar gymaint ag 1 menyw mewn 4 ac 1 dyn mewn 6 ar ryw adeg yn ystod eu bywydau.

Dyma'r diffiniad traws-lywodraethol o drais a cham-drin domestig: "Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ymddygiad rheolaethol, cymhellol neu fygythiol neu drais neu gam-drin rhwng yr unigolion hynny sy'n 16 oed neu drosodd sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy'n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na'u rhywioldeb. Gall y cam-drin gwmpasu, ond nid yw'n cael ei gyfyngu i'r math canlynol o drais: 

•      seicolegol

•      corfforol

•      rhywiol

•      ariannol

•      emosiynol

Mae hyn yn cynnwys materion pryder i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) fel 'trais wedi'i seilio ar anrhydedd', llurgunio organau cenhedlu menywod (FGM) a phriodas orfod. 

Y diffiniad o oedolyn yw unrhyw berson sy'n 18 oed neu hŷn; a'r diffiniad o aelodau'r teulu yw mam, tad, mab, merch, brawd, chwaer a mam-guod a thad-cuod, pa un ai perthnasau uniongyrchol, teulu yng nghyfraith neu lysdeulu ydynt.

Mae cam-drin domestig yn digwydd ledled cymdeithas, ni waeth beth fo'r oedran, rhywedd, hil, rhywioldeb, cyfoeth na'r ddaearyddiaeth chwaith. Yn aml bydd cam-drin domestig yn ymwneud â phatrwm o ymddygiad difrïol a rheolaethol sy'n tueddu i waethygu gydag amser.

Os ydych chi'n credu bod hyn, o bosibl, yn digwydd i chi ac yr hoffech gael gair hollol gydgyfrinachol â rhywun amdano, mae croeso ichi ffonio: 0808 8010 800 neu am ragor o wybodaeth ewch at; Cymorth i Ferched Cymru

Os ydych chi mewn perygl enbyd cofiwch ffonio 999.

Sir Benfro Ddiogelach

Grŵp amlasiantaeth yw Fforwm Cam-drin Domestig Sir Benfro ac mae e'n gyfrifol am rannu gwybodaeth ac arfer da mewn perthynas â gwasanaethau cam-drin domestig.  Mae'r fforwm yn gweithredu yn ôl y Cylch Gorchwyl canlynol:

  • Meithrin grŵp amlasiantaeth cadarn ac ymroddedig sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r holl faterion sy'n ymwneud â cham-drin domestig.
  • Cynyddu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o faterion cam-drin domestig a hybu gwaith y fforwm o fewn y bartneriaeth, a thynnu sylw sefydliadau eraill a'r cyhoedd hefyd at waith y fforwm.
  • Rhannu gwybodaeth ac adnoddau mewn perthynas â phopeth sy'n ymwneud â cham-drin domestig.
  • Rhestru a lledaenu arfer da, gweithdrefnau a hyfforddiant yn genedlaethol, rhanbarthol a lleol.
  • Cynorthwyo a llywio gwaith y grŵp cyflawni mewn perthynas â Cham-drin Domestig, pan mae cynllun busnes Cam-drin Domestig yn cael ei lunio.
  • Cefnogi gwaith yr amryw is-grwpiau a rhoi gorchwylion i'r grwpiau sy'n gysylltiedig â'r fforwm.
  • Rhestru'r cyfleoedd posibl i sicrhau arian.
  • Cael cyflwyniadau rheolaidd ar amrywiaeth o bynciau er mwyn cynorthwyo i lywio gwaith y fforwm.

Mae'r Grŵp Cyflawni ynghylch Cam-drin Domestig yn goruchwylio'r cynllun busnes dwy flynedd ynghylch Cam-drin Domestig.

Bydd dau grŵp arall yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn canolbwyntio ar faterion a gyfyd o'r Llys Cam-drin Domestig Arbenigol (gwasanaeth llys arbenigol sy'n cael ei gynnull er mwyn cynorthwyo dioddefwyr i erlyn y troseddwyr) a chanolbwyntio ar wasanaethau i Blant a Phobl Ifanc.

Gwasanaethau

Mae nifer o raglenni ar gael i gynorthwyo pobl ifanc I ddod i ddeall beth yw perthnasoedd iach ac afiach yn ogystal â sylweddoli beth yw cam-drin domestig.  Mae'r pecyn sbectrwm yn cael ei gynnig ar hyn o bryd gan Hafan Cymru mewn nifer o ysgolion uwchradd ledled Sir Benfro a chaiff rhaglen Diogelwch, Ymddiried a Pharch ei chynnal gan Gymorth i Fenywod Cymru. 

Caiff Criw Craff ei gynnig i holl blant Blwyddyn 6 (10 - 11 oed) ac un o'r sesiynau a gynigir yw bwlian yn y cartref.

Ar hyn o bryd mae gan Sir Benfro Ymgynghorydd Annibynnol Dros Dro ynghylch Cam-drin Domestig, sy'n gallu rhoi cymorth i ddioddefwyr sydd mewn perygl enbyd.  Ar ben hyn mae lloches ar gael i fenywod a'u plant sy'n gorfod cael diogelfan i fynd iddi.  Am ragor o fanylion byddwch cystal â ffonio Hafan Cymru ar 01437 768671.

Siop Un Alwad

Mae'r Ganolfan ar gyfer Adnoddau Trais Domestig (CEDAR) yn cynnig cyswllt canolog i bawb sy'n pryderu am gamdriniaeth deuluol pa un ai fel dioddefwr, cyfaill, perthynas neu blentyn. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth o grwpiau a chynlluniau presennol sy'n cael eu rhedeg gan asiantaethau proffesiynol eraill er mwyn i'n cleientiaid ddod i amgylchedd cysurus a chyfarwydd. Mae'r gwasanaeth, sy'n cynnwys cyngor, cwnsela a hyfforddiant, ar gael i ddynion, merched a phlant sy'n chwilio am gefnogaeth ynghylch materion camdriniaeth deuluol.

Cymorth i Ferched Cymru

Hafan Cymru

Cymorth i Ddioddefwyr

 

 

ID: 2873, adolygwyd 16/03/2022

Rheoli Troseddwyr Integredig

Prosiect Cleddau Sir Benfro

Prosiect Rheoli Troseddwyr Integredig (IOM) yw Prosiect Cleddau Sir Benfro sy'n bartneriaeth yn cynnwys yr Heddlu, Y Gwasanaeth Profiannaeth Cenedlaethol, Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, Tîm Troseddu Ieuenctid ac Atal, yr Awdurdod Lleol a llawer o asiantaethau eraill sy'n cynnig cynhaliaeth a chefnogaeth i gleientiaid aros allan o drwbl. Mae'r agwedd hon o bartneriaeth yn dibynnu ar gyfranogiad asiantaethau allanol a rhannu gwybodaeth rhwng pawb dan sylw.

Sut mae'r cynllun yn gweithio

Bydd grŵp amlasiantaethol yn rheoli achosion unigolion, yn asesu eu hanghenion ac yn rhoi sylw i'r materion sy'n gwneud iddynt droseddu. Bydd cynllun gweithredu'n cael ei ddatblygu i gynorthwyo datrys y materion hyn, all gynnwys:

·         Camddefnyddio Sylweddau

·         Llety

·         Gwaith a Hyfforddiant

·         Sgiliau Sylfaenol a Sgiliau Byw

·         Sgiliau Datrys Problemau

Bydd yr heddlu'n cadw golwg ar unigolion ar y cynllun ar sail gweithgaredd troseddol yr unigolyn, gyda'r bwriad o leihau cyfradd aildroseddu.

Nodau

Lleihau nifer y troseddau yn Sir Benfro trwy dargedu IOM a chynorthwyo gwarchod y cyhoedd drwy hynny trwy gyfyngu ar y niwed i ddioddefwyr yn y gymuned.

Datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb personol yn yr IOM trwy eu hannog i wella eu sgiliau byw a chynyddu eu hempathi â dioddefwr.

Amcanion

1.    Canfod troseddwyr IOM yn yr ardal a'u hysbysu o'u statws

2.    Gwella cydymffurfio trwy annog ymwneud â'r cynllun

3.    Darparu rhwydwaith cymorth amlasiantaethol er mwyn peri newidiadau yn eu dull o fyw ac ymddygiad

4.    Cyfnewid gwybodaeth a deallusrwydd gyda sefydliadau partner er mwyn lleihau cyfradd a difrifoldeb aildroseddu all ddigwydd

5.    Sicrhau ymateb cyflym i unrhyw lithro'n ôl, boed hynny'n aildroseddu neu beidio â chydymffurfio

Cydymffurfio â Hawliau Dynol

Datblygwyd egwyddor y cynllun i gadw at egwyddorion cyfreithlondeb, rheidrwydd, perthnasedd a chymesuredd, yn enwedig o ran y canlynol:

Erthygl 6 - Hawl i brawf teg

Erthygl 5 - Hawl i ryddid

Erthygl 8 - Parch at fywyd preifat a theuluol

ID: 2874, adolygwyd 16/03/2022

Atal Eithafiaeth Dreisgar

Yn 2006, cyhoeddodd y Llywodraeth CONTEST, strategaeth hirdymor y Deyrnas Unedig ar wrthsefyll terfysgaeth. Trefnwyd y strategaeth hon o gwmpas pedair o ffrydiau gwaith allweddol:

·         Ymlid - atal ymosodiadau terfysgwyr

·         Atal - atal pobl rhag dod yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth

·         Amddiffyn - atgyfnerthu ein hamddiffyniad rhag ymosodiad terfysgwyr

·         Paratoi - lliniaru effaith ymosodiad terfysgwyr

Er bod digwyddiadau o'r fath yn brin, mae asiantaethau partner yn Sir Benfro'n canolbwyntio ar sicrhau bod swyddogaethau CONTEST yn dod yn rhan o fusnes bob dydd. Mae canfod unigolion a allai fod yn agored i gamfanteisio arnynt gan grwpiau eithafol mor bwysig â chanfod y rhai sy'n agored i drais neu'r rhai gyda materion cysylltiedig ag iechyd. Oherwydd hyn, caiff sesiynau hyfforddi rheolaidd eu cynnal ar gyfer grwpiau fel staff a llywodraethwyr ysgolion a gweithwyr proffesiynol allweddol sy'n gweithio gydag unigolion diamddiffyn yn y Sir i dynnu sylw at linyn Atal agenda CONTEST.

Bydd Atal hefyd yn weithgaredd hyfforddi craidd ar gyfer staff Cyngor Sir Penfro o 2015 ymlaen. Yn ogystal, caiff amserlen barhaol o ymarferion amlasiantaethol cynllunio at argyfwng ei dilyn mewn partneriaeth â'n prif ddarparwyr diwydiannol er mwyn sicrhau bod cynlluniau'n bodoli i roi'r ymateb mwyaf effeithiol i unrhyw ddigwyddiadau a fydd.

ID: 2875, adolygwyd 16/03/2022

Gweinidogion Stryd

Yn 2009, lansiwyd menter newydd, Gweinidogion Stryd, yn Hwlffordd.

Mae hwn yn brosiect a arloeswyd yn Llundain yn 2003 ac mae wedi gweld rhai canlyniadau rhyfeddol, gan gynnwys gostyngiad sylweddol mewn troseddu mewn nifer o ardaloedd.

Sefydlwyd y prosiect gan yr Ascension Trust ac mae'n cael ei redeg gan gydlynwyr lleol gyda chymorth nifer o asiantaethau lleol. Mae'r Gweinidogion yn wirfoddolwyr wedi'u hyfforddi i ofalu am eraill, yn enwedig pobl ifanc, sydd angen help neu gymorth yng nghanol y dref yn hwyr yn y nos. Gall hyn gynnwys rhywbeth mor syml â darparu potel o ddŵr blanced gynnes neu daith ddiogel adref mewn tacsi. 

Mae 26 o Weinidogion Stryd ar hyn o bryd yn Hwlffordd, sydd ar gael ar nosau Sadwrn rhwng 9pm a 3am. Ers mis Hydref 2014 mae hefyd 20 Gweinidog Stryd ym Mhenfro ar gael naill ai ar nosau Gwener neu Sadwrn. Bydd Gweinidogion Stryd yn cael hyfforddiant ar bynciau fel ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol a datrys gwrthdaro. Mae'r cyllid i gyflwyno'r hyfforddiant hwn wedi cael ei ddarparu gan nifer o ffynonellau lleol, gan gynnwys Sir Benfro Ddiogelach ac eglwysi lleol amrywiol. Bydd Gweinidogion Stryd yn gwisgo iwnifform amlwg gydag ysgrifen adlewyrchol er mwyn sicrhau y gellir eu hadnabod yn eglur.

Ceir mwy o wybodaeth am y fenter ar gwefan bugeiliaid y stryd

Manylion Cysylltu

Gweinidogion Stryd Hwlffordd

Sam Scadden

07929 402216

haverfordwest@streetpastors.org.uk

Gweinidogion Stryd Penfro

Lyn Edwards

01646 683613

Pembroke@streetpastors.org.uk

ID: 2876, adolygwyd 16/03/2022

Daeth Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref

Daeth Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref (DHR) yn effeithiol ar 13 Ebrill 2011 a’u sefydlu ar sail statudol dan Adran 9 o Ddeddf Trais Teuluol, Trosedd a Dioddefwyr (2004). Mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn gyfrifol am sefydlu DHR pan fo’n ymddangos bod marwolaeth rhywun 16 oed neu hŷn wedi deillio o drais, camdriniaeth neu esgeulustod gan berthynas, aelod o’r un aelwyd neu rywun oedd mewn perthynas bersonol agos â nhw.

Diben DHR yw:

a)      penderfynu pa wersi sydd i’w dysgu o’r dynladdiad yn y cartref o ran sut mae gweithwyr proffesiynol a sefydliadau lleol yn gweithio’n unigol ac ar y cyd i amddiffyn dioddefwyr;

b)      nodi’n eglur beth yw’r gwersi hynny o fewn a rhwng asiantaethau, sut ac o fewn pa gyfnod y bydd gweithredu arnynt, a ph newid sydd i’w ddisgwyl o ganlyniad;

c)      cymhwyso’r gwersi hyn i ymatebion gwasanaethau, gan gynnwys newidiadau i ysbrydoli polisïau a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol fel y bo’n briodol;

d)       atal trais a dynladdiad yn y cartref a gwella ymatebion gwasanaethau i holl ddioddefwyr trais a chamdriniaeth yn y cartref a’u plant trwy ddatblygu agwedd amlasiantaethol gydgysylltiedig at sicrhau nodi ac ymateb yn effeithiol i gamdriniaeth yn y cartref ar y cyfle cyntaf.

Nid diben DHR yw archwilio pam y bu rhywun farw neu bwy sydd ar fai ac nid yw’n rhan o unrhyw broses ddisgyblaethol. Nid yw’n disodli cwêst neu unrhyw ffurf arall ar ymholiad i ddynladdiad, ond yn ychwanegol atynt.

Unwaith y gorffennwyd DHR ac y cafwyd cymeradwyaeth panel sicrhau ansawdd y Swyddfa Gartref, bydd yr adroddiad arolygol a chrynodeb gweithredol yn ddienw ac ar gael i’r cyhoedd.

Adolygiad Dynladdiadau Domestig 1 – Adroddiad Trosolwg a Chynllun Gweithredu

Adolygiad Dynladdiadau Domestig 1 – Crynodeb Adroddiad

ID: 2880, adolygwyd 16/03/2022

Tîm Sir Benfro Ddiogelach

Mae Diogelwch Cymunedol yn rhan feunyddiol o swyddi llawer o staff o fewn yr asiantaethau sy'n rhan o Sir Benfro Ddiogelach. Er hynny, mae tîm pwrpasol yn bodoli a'i unig ffocws yw gweithio tuag at gadw Sir Benfro'n ddiogel.

Amlinellir y tîm isod:

Sinead Henehan - Rheolwr Diogelwch Y Gymuned Tlodi ac Adfywio

Ian Whiteford - Cwnstabl Diogelwch Cymunedol yr Heddlu

Gellir cysylltu â thîm Sir Benfro Ddiogelach ar 01437 775540 neu hefyd gallwch chi gyfleu negeseuon atom trwy eich Timau Plismona yn y Gymdogaeth.

ID: 2877, adolygwyd 16/03/2022

Sir Benfrom Ddiogelach

Beth ydym ni?

Sir Benfro Ddiogelach yw'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar gyfer Sir Benfro.  Sefydlwyd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ledled Cymru a Lloegr fel cyrff statudol yn dilyn cyhoeddiad Deddf Trosedd ac Anhrefn 1988. Ei nod yw gweithio ar y cyd er mwyn gostwng troseddu ac anhrefn, ofn troseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau yn yr ardal leol.

Mae gan bob Partneriaeth Diogelwch Cymunedol gytundebau penodol gyda'r Swyddfa Gartref i ostwng troseddu ac mae'n gweithio i wella diogelwch cymunedol o fewn eu Sir leol. Bydd yn rhaid i Sir Benfro Ddiogelach adolygu lefelau a phatrymau troseddu ac anhrefn yn rheolaidd, a llunio cynlluniau i fynd i'r afael â materion allweddol. Hefyd mae'n crynhoi barn y cyhoedd ynglŷn ag ofn troseddau mewn cymunedau, a'r sicrwydd a geir gan asiantaethau.

Ariennir Sir Benfro Ddiogelach gan nifer o grantiau pddi wrth y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar themâu megis Cymunedau Diogelach, Gostwng Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Cam-drin Domestig a Chamddefnyddio Sylweddau. Mae Sir Benfro Ddiogelach yn dibynnu hefyd ar gyfraniadau, boed yn ariannol neu o fathau eraill, gan asiantaethau partnerol.

Pwy ydym ni?

Yr awdurdodau sy'n gyfrifol am weithredu'r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn yw'r Cyngor Sir lleol, yr Heddlu ac Awdurdod yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd Lleol a'r Gwasanaeth Tân ac Achub. Mae awdurdodau eraill sydd â dyletswydd i gydymffurfio yn hyn o beth yn cynnwys Cwmni Adsefydlu Cymunedol, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac Atal ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae gan yr awdurdodau hyn ddyletswydd i ystyried troseddu ac anhrefn yn eu holl swyddogaethau beunyddiol, a gwneud popeth y gallan nhw o fewn rheswm i atal troseddu ac anhrefn yn eu hardal leol. Mae hyn yn cynnwys dyletswydd i weithio tuag at ostwng ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau yn y Sir. Mae gan Sir Benfro Ddiogelach asiantaethau aelodol eraill hefyd, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro.

Beth yw ein blaenoriaethau?

Mae Sir Benfro Ddiogelach yn cynnal asesiadau rheolaidd o ddata troseddu, ac mae'n ymgynghori ag aelodau'r gymuned leol, er mwyn nodi materion sy'n achosi pryder i drigolion Sir Benfro.

Ein blaenoriaethau yw:

·         Darparu ymateb effeithiol a chydgysylltiedig i ymddygiad gwrthgymdeithasol, trwy ganolbwyntio ar atal ac ymyriad cynnar

·         Lleihau’r niwed oherwydd camddefnyddio sylweddau

·         Gwarchod hawl pob unigolyn i fod yn ddiogel

·         Lleihau effaith aildroseddu o fewn ein cymunedau

·         Atal eithafiaeth dreisiol

Beth ydym ni'n ei ddarparu?

Mae llawer o waith Sir Benfro Ddiogelach yn ymwneud â sicrhau bod yr asiantaethau'n cyfathrebu a gweithio gyda'i gilydd a bod ganddynt y polisïau a'r cynlluniau cywir i fynd i'r afael â blaenoriaethau lleol. Fodd bynnag, mae Sir Benfro Ddiogelach yn darparu nifer o wasanaethau rheng flaen, gan gynnwys:

·         Gwasanaethau i'r rhai sy'n camddefnyddio sylweddau neu'r rhai sy'n gofalu amdanynt

·         Cynlluniau i nodi a gweithio gyda throseddwyr cyson

·         Gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr a chyflawnwyr cam-drin domestig

·         Cymorth i'r rhai sy'n dioddef oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol

·         Gwybodaeth ac offer ar gyfer diogelu'ch hun a'ch eiddo

·         Gwiriadau/cynlluniau diogelwch mewn tafarnau a chlybiau

·         Gweithgareddau gwrthdyniadol ar gyfer pobl ifanc.

Sut allwch chi gysylltu â ni?

Gellir cysylltu â thîm Sir Benfro Ddiogelach ar 01437 775540. Hefyd gallwch chi gyfleu negeseuon atom trwy eich Timau Plismona yn y Gymdogaeth.  

   

ID: 2867, adolygwyd 16/03/2022

Agendâu a Chofnodion

Agendau             Cofnodion
     
     
ID: 2868, adolygwyd 16/03/2022

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Ar hyn o bryd mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn bwnc llosg.  Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt, yn ymwneud ag ymddygiad stwrllyd neu niwsans, yn aml gan gymdogion.  Gall yr ymddygiad hwn effeithio'n sylweddol ar ansawdd bywyd a chydlyniad ein cymunedau. Byddwn yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ar sail amlasiantaethol, gan ymateb yn effeithiol a chydgysylltiedig ar sail atal ac ymyriad cynnar. Fe all yr amgyffred cyffredinol o bobl ifanc yn arbennig fod yn negyddol iawn. Mae addysg a gwaith atal yn helpu rhoi sylw i'r teimladau hyn.

Mae Cyngor Sir Penfro a Heddlu Dyfed Powys yn sefydliadau arweiniol yn Sir Benfro Ddiogelach. Ffurfiwyd y Bartneriaeth o sefydliadau amrywiol er mwyn dod ag arbenigedd at ei gilydd i helpu nid yn unig y rheiny yr effeithir arnynt gan ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond yn aml y rheiny sy'n achosi'r broblem hefyd.

Trwy gymryd ymagwedd ar y cyd ledled y Sir, rydym ni'n gallu rhannu gwybodaeth ar draws asiantaethau o dan Adran 115 y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a'r Ddeddf Diogelu Data 1998, sy'n caniatáu i ni gofnodi, canfod ac atal digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw unrhyw ymddygiad sy'n achosi aflonyddwch, ofn a thrallod i unrhyw unigolyn. Nid yw'n bosibl creu rhestr yn hawdd o'r pethau hynny a allai cael eu galw'n Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, fodd bynnag, canllaw bras fyddai ystyried a yw'r ymddygiad sy'n achosi'r aflonyddwch, ofn neu drallod yn arferol.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n dioddef effeithiau ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Cofiwch bob amser nad oes yn rhaid i chi ei ddioddef.

·         Gallwch siarad â'r unigolyn neu bobl sy'n gyfrifol. Gall hyn ddatrys y broblem, ond gwnewch hyn yn unig os ydych chi'n teimlo ei fod yn ddiogel i'w wneud.

·         Gallwch gael help o'r tu allan, gan ddibynnu ar y broblem, gallwch ffonio'r Cyngor, yr Heddlu, neu'r ddau.

·         Cadwch gofnod o bob gweithred o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd hyn yn help i adeiladu darlun manwl o'r broblem rydych chi'n ei phrofi.

Pwy i gysylltu â nhw os ydych chi'n ddioddefwr, neu'n dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol

Yr Heddlu

Os ydych chi'n cael profiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cynnwys rhywun yn ymddwyn yn dreisgar tuag atoch, neu'n eich bygwth chi â thrais, yn difrodi neu'n bygwth i ddifrodi eich eiddo, neu'n bod yn ymosodol yn hiliol, cysylltwch yr heddlu bob amser ar rif nad yw'n frys, tri digid newydd yr heddlu, 101.

Mewn achos brys, ffoniwch 999 bob amser 

Y Cyngor Sir

Ar gyfer niwsans sŵn, cerbydau wedi'u gadael, cŵn peryglus, baeddu cŵn a thipio anghyfreithlon, cysylltwch â 01437 764551.

Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gan ddibynnu ar y math o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cael ei hysbysu, ac i bwy, efallai y bydd modd datrys y mater yn gyflym neu fe all fod angen ymchwiliad pellach i roi sylw effeithiol i'r sefyllfa. Fe all yr achos gael ei gyfeirio at Wasanaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys (sy'n cael ei ddarparu gan Gwalia) fydd yn gweithio gydag asiantaethau partner ar ymateb ar y cyd i'r broblem.

Mae amryw ffyrdd o roi sylw i ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn aml mae angen dweud wrth bobl sy'n ei achosi eu bod yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol; gall hyn ddigwydd trwy rybuddion ysgrifenedig neu drwy eu cyfarfod. Os bydd y broblem yn parhau efallai y bydd gofyn iddynt lofnodi Contract Ymddygiad Derbyniol (ABC) neu Gontract Magu Plant ac, mewn achosion eithafol, mae modd gwneud cais am orchmynion mwy ffurfiol. Gall achosion eraill arwain at droi allan o'u tŷ neu arestio am aflonyddu.

Am ragor o wybodaeth ynghylch materion tai yr awdurdod lleol, ewch at Swn a Niwsans Cymdogion

Am ragor o wybodaeth ynghylch rheoli cŵn, ewch at Gwasanaeth Rheoli Cŵn

Sbardun Cymunedol 

Mae'r Sbardun Cymunedol (Adolygu achos ymddygiad gwrthgymdeithasol), mesur a gyflwynwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2014 trwy ddiwygiadau i'r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn, yn rhoi dioddefwyr wrth wraidd yr ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'n rhoi'r hyblygrwydd sydd ei angen ar weithwyr proffesiynol i ymdrin â'r nifer o sefyllfaoedd gwahanol y mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cyflwyno. Wrth roi'r gallu i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus ofyn am adolygiad o'u hachos a dwyn asiantaethau statudol i gyfrif am y ffordd yr eir i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Er mwyn bodloni'r trothwy i gychwyn y Sbardun Cymunedol, mae'n rhaid bod yr ymgeisydd wedi:

•          adrodd tri digwyddiad ar wahân sy'n ymwneud â'r un broblem yn ystod y chwe mis diwethaf i'r Cyngor, yr Heddlu neu'r landlord lle na chymerwyd unrhyw gamau gweithredu effeithiol; neu

•          wedi adrodd un digwyddiad neu drosedd wedi'i hysgogi gan gasineb (yn seiliedig ar hil, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol) i'r heddlu yn ystod y chwe mis diwethaf lle na chymerwyd unrhyw gamau gweithredu effeithiol; neu

•          Mae unigolyn â hynafedd priodol o fewn awdurdod cyfrifol yn adolygu'r dystiolaeth a gyflwynir gan yr holl bartïon ac yn credu bod tystiolaeth ddigonol i gychwyn adolygiad achos o rôl ymgeisydd y Sbardun Cymunedol.

Mae'n rhaid gwneud pob adroddiad o fewn 30 diwrnod o'r digwyddiad ac mae'n rhaid gwneud y cais am yr adolygiad o fewn chwe mis i'r adroddiad cyntaf.

Bydd adroddiad a wneir i nifer o asiantaethau tua'r un pryd ynglŷn â'r un digwyddiad yn cael eu dosbarthu fel un adroddiad.

Ni fwriedir iddo adolygu achosion hanesyddol, neu'r rhai sydd wedi'u hadrodd yn ddiweddar lle na chafodd asiantaethau gyfle rhesymol i ymateb.

*Diffinnir Troseddau casineb fel unrhyw drosedd a wneir yn erbyn unigolyn neu eiddo sy'n cael ei ysgogi gan elyniaeth tuag at rywun yn seiliedig ar eu hanabledd, hil, crefydd, hunaniaeth rywiol neu gyfeiriadedd rhywiol gwirioneddol neu ymddangosiadol, sy'n ffactor wrth benderfynu pwy yw'r dioddefwyr. Nid oes rhaid i ddioddefwr fod yn aelod o grŵp ac mewn gwirionedd, gall unrhyw un fod yn ddioddefwr trosedd casineb.

Sut allaf ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol?

Ar draws rhanbarth Dyfed-Powys, Heddlu Dyfed-Powys yw'r pwynt cyswllt unigol ar gyfer y Sbardun Cymunedol. Gellir gwneud cais ar-lein, trwy e-bost, trwy ffonio 101 neu ofyn am ffurflen gais yn ysgrifenedig - Am ragor o fanylion, ewch i wefan Heddlu Dyfed Powys. Nid yn unig y dioddefwr ei hun sy'n gallu defnyddio'r Sbardun Cymunedol, er mae'n rhaid gofyn am eu caniatâd gan yr unigolyn sy'n defnyddio'r Sbardun Cymunedol ar eu rhan cyn gwneud cais. Ar ôl cael caniatâd, gall unrhyw un ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol megis aelod o'r teulu, ffrind, gofalwr, cynghorydd, Aelod y Cynulliad, Aelod Seneddol neu unrhyw unigolyn proffesiynol arall ar ran y dioddefwr. Gall unrhyw un o unrhyw oedran ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl derbyn cais i ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol, bydd yr ymgeisydd yn derbyn llythyr cydnabyddiad o fewn 5 diwrnod gwaith. Bydd asiantaethau'n ystyried y cais ac yn ail-gysylltu â'r dioddefwr o fewn 15 diwrnod gwaith er mwyn ei hysbysu os yw wedi bodloni'r trothwy. Os cytunir bod y trothwy wedi'i gyrraedd, bydd asiantaethau partner yn ymgymryd ag adolygiad achos lle bydd gwybodaeth sy'n ymwneud â'r achos gan gynnwys unrhyw gamau gweithredu yn y gorffennol yn cael ei hystyried, a gwneir penderfyniad o ran p'un a yw camau gweithredu ychwanegol yn bosibl. Caiff yr ymgeisydd ei hysbysu o ganlyniad adolygiad y panel. Gellir gwneud apêl i Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu lle bodlonir un o'r mesurau canlynol;

•       Mae'r penderfyniad a ddarparwyd sy'n amlinellu pam na chyrhaeddodd yr achos y trothwy ar gyfer adolygiad Sbardun Cymunedol wedi methu â darparu digon o fanylion i ddeall pam na chynhaliwyd adolygiad.

•       Mae'r adolygiad Sbardun Cymunedol wedi methu ag ystyried proses, polisi neu brotocol perthnasol;

•       Mae'r adolygiad Sbardun Cymunedol wedi methu ag ystyried gwybodaeth ffeithiol berthnasol.

Mae'n rhaid gwneud apeliadau i Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu o fewn 28 diwrnod. Bydd y 28 diwrnod yn dechrau o naill ai dyddiad;

•       y llythyr sy'n hysbysebu'r ymgeisydd nad yw ei gais wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer adolygiad achos;

•       y llythyr sy'n ei hysbyso o ganlyniad adolygiad achos.

 

ID: 2869, adolygwyd 16/03/2022