COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sir Benfro Ddiogelach

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Ar hyn o bryd mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn bwnc llosg.  Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau y rhoddir gwybod amdanynt, yn ymwneud ag ymddygiad stwrllyd neu niwsans, yn aml gan gymdogion.  Gall yr ymddygiad hwn effeithio'n sylweddol ar ansawdd bywyd a chydlyniad ein cymunedau. Byddwn yn gweithio'n galed i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ar sail amlasiantaethol, gan ymateb yn effeithiol a chydgysylltiedig ar sail atal ac ymyriad cynnar. Fe all yr amgyffred cyffredinol o bobl ifanc yn arbennig fod yn negyddol iawn. Mae addysg a gwaith atal yn helpu rhoi sylw i'r teimladau hyn.

Mae Cyngor Sir Penfro a Heddlu Dyfed Powys yn sefydliadau arweiniol yn Sir Benfro Ddiogelach. Ffurfiwyd y Bartneriaeth o sefydliadau amrywiol er mwyn dod ag arbenigedd at ei gilydd i helpu nid yn unig y rheiny yr effeithir arnynt gan ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond yn aml y rheiny sy'n achosi'r broblem hefyd.

Trwy gymryd ymagwedd ar y cyd ledled y Sir, rydym ni'n gallu rhannu gwybodaeth ar draws asiantaethau o dan Adran 115 y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a'r Ddeddf Diogelu Data 1998, sy'n caniatáu i ni gofnodi, canfod ac atal digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw unrhyw ymddygiad sy'n achosi aflonyddwch, ofn a thrallod i unrhyw unigolyn. Nid yw'n bosibl creu rhestr yn hawdd o'r pethau hynny a allai cael eu galw'n Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, fodd bynnag, canllaw bras fyddai ystyried a yw'r ymddygiad sy'n achosi'r aflonyddwch, ofn neu drallod yn arferol.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n dioddef effeithiau ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Cofiwch bob amser nad oes yn rhaid i chi ei ddioddef.

·         Gallwch siarad â'r unigolyn neu bobl sy'n gyfrifol. Gall hyn ddatrys y broblem, ond gwnewch hyn yn unig os ydych chi'n teimlo ei fod yn ddiogel i'w wneud.

·         Gallwch gael help o'r tu allan, gan ddibynnu ar y broblem, gallwch ffonio'r Cyngor, yr Heddlu, neu'r ddau.

·         Cadwch gofnod o bob gweithred o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd hyn yn help i adeiladu darlun manwl o'r broblem rydych chi'n ei phrofi.

Pwy i gysylltu â nhw os ydych chi'n ddioddefwr, neu'n dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol

Yr Heddlu

Os ydych chi'n cael profiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cynnwys rhywun yn ymddwyn yn dreisgar tuag atoch, neu'n eich bygwth chi â thrais, yn difrodi neu'n bygwth i ddifrodi eich eiddo, neu'n bod yn ymosodol yn hiliol, cysylltwch yr heddlu bob amser ar rif nad yw'n frys, tri digid newydd yr heddlu, 101.

Mewn achos brys, ffoniwch 999 bob amser 

Y Cyngor Sir

Ar gyfer niwsans sŵn, cerbydau wedi'u gadael, cŵn peryglus, baeddu cŵn a thipio anghyfreithlon, cysylltwch â 01437 764551.

Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol

Gan ddibynnu ar y math o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cael ei hysbysu, ac i bwy, efallai y bydd modd datrys y mater yn gyflym neu fe all fod angen ymchwiliad pellach i roi sylw effeithiol i'r sefyllfa. Fe all yr achos gael ei gyfeirio at Wasanaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Dyfed Powys (sy'n cael ei ddarparu gan Gwalia) fydd yn gweithio gydag asiantaethau partner ar ymateb ar y cyd i'r broblem.

Mae amryw ffyrdd o roi sylw i ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn aml mae angen dweud wrth bobl sy'n ei achosi eu bod yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol; gall hyn ddigwydd trwy rybuddion ysgrifenedig neu drwy eu cyfarfod. Os bydd y broblem yn parhau efallai y bydd gofyn iddynt lofnodi Contract Ymddygiad Derbyniol (ABC) neu Gontract Magu Plant ac, mewn achosion eithafol, mae modd gwneud cais am orchmynion mwy ffurfiol. Gall achosion eraill arwain at droi allan o'u tŷ neu arestio am aflonyddu.

Am ragor o wybodaeth ynghylch materion tai yr awdurdod lleol, ewch at Swn a Niwsans Cymdogion

Am ragor o wybodaeth ynghylch rheoli cŵn, ewch at Gwasanaeth Rheoli Cŵn

Sbardun Cymunedol

Mae sut fyddwn yn delio ag ASB wedi newid. Diwygiwyd pwerau ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Hydref 2014 gan olygu newidiadau yn sut fyddwn yn delio ag ASB a'r pwerau sydd ar gael. Mae'r pwerau newydd yn sicrhau bod y dioddefwr sydd wrth galon yr ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol a bod gan weithwyr proffesiynol yr hyblygrwydd sydd ei angen i ddelio â'r lliaws gwahanol sefyllfaoedd sy'n dod yn sgil ASB. Yn ogystal â phwerau newydd, mae'r diwygio'n cynnwys cyflwyno mesur newydd sy'n cael ei alw'n ‘Sbardun Cymunedol'.

Beth yw'r Sbardun Cymunedol?
Mae'r Sbardun Cymunedol yn rhoi'r gallu i ddioddefwyr i wneud asiantaethau statudol roi cyfrif am sut maent wedi delio ag ASB.

Pryd allwch chi ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol?
Nid oes modd defnyddio'r Sbardun Cymunedol cyn cyrraedd y trothwy. Y trothwy yn Sir Benfro, Sir Gâr, Ceredigion a Phowys yw:

•    Os yw unigolyn wedi hysbysu ymddygiad gwrthgymdeithasol i'r cyngor, yr heddlu a/neu landlord cymdeithasol cofrestredig dair gwaith ynghylch digwyddiadau ar wahân yn y chwe mis diwethaf; neu

•    Os yw pump o unigolion yn y gymuned leol wedi hysbysu digwyddiadau tebyg o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar wahân i'r cyngor, yr heddlu a/neu landlord cymdeithasol cofrestredig yn y chwe mis diwethaf, a'u bod yn ystyried na chymrwyd camau; neu

•    Os yw unigolyn wedi hysbysu un digwyddiad neu drosedd wedi'i gymell gan gasineb* yn y tri mis diwethaf i'r cyngor, yr heddlu a/neu landlord cymdeithasol cofrestredig ac na chymrwyd camau.

*Diffiniad trosedd casineb yw unrhyw drosedd yn erbyn rhywun neu eiddo sy'n cael ei gymell gan elyniaeth tuag at bobl ar sail anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth o ran rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol gwirioneddol neu ganfyddedig, sy'n elfen wrth benderfynu pwy a ormeswyd. Nid yw dioddefwr yn gorfod bod yn aelod o grŵp ac, mewn gwirionedd, gallai unrhyw un fod yn ddioddefwr trosedd casineb.

Pwy sy'n gallu defnyddio'r Sbardun Cymunedol?
Gall unrhyw un ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol ar ran dioddefwr, er enghraifft aelod o'r teulu, cyfaill, gofalwr, cynghorydd, Aelod o Gynulliad Cymru, Aelod Seneddol neu weithiwr proffesiynol arall, yn ogystal â'r dioddefwr. Bwriad hyn yw sicrhau bod holl ddioddefwyr yn gallu defnyddio'r Sbardun Cymunedol. Fodd bynnag, dylai bwy bynnag sy'n defnyddio'r Sbardun Cymunedol ar ran dioddefwr ofyn am ganiatâd y dioddefwr. Fe all rhywun o unrhyw oed ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol.

Sut mae cael Sbardun Cymunedol?

I ofyn am Sbardun Cymunedol ffoniwch Heddlu Dyfed Powys ar 101 i gael ffurflen gais.

Sut fydd achosion yn cael eu hadolygu?
Pan fydd cais i ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol yn cael ei dderbyn, bydd asiantaethau'n penderfynu a gyrhaeddwyd y trothwy ac yn cyfleu hyn i'r dioddefwr.Os cyrhaeddir y trothwy, bydd asiantaethau partner yn cynnal adolygiad achos ac yn rhannu gwybodaeth gysylltiedig â'r achos, yn adolygu pa gamau a gymrwyd o'r blaen ac yn penderfynu a oes modd cymryd camau ychwanegol.

Bydd hysbysiad a fu cais yn llwyddiannus neu beidio'n cael ei dderbyn cyn pen 20 diwrnod gwaith. Pan fydd camau pellach yn angenrheidiol bydd cynllun gweithredu'n cael ei drafod, gan gynnwys amserlenni.

Allwch chi apelio?

Os nad yw unigolion yn hapus gyda'r penderfyniad, bydd ganddynt 28 diwrnod i wneud apêl.

Mae rhagor o wybodaeth, ynghyd â ffurflen gais i'w chwblhau os ydych yn credu bod eich mater neu bryder yn berthnasol i'r system Sbardun Cymunedol, ar gael ar wefan Heddlu Dyfed-Powys trwy ddefnyddio'r dolenni canlynol;

https://www.dyfed-powys.police.uk/cy-GB/cyngor/cyngor-a-gwybodaeth/asb/staffs/community-trigger-application-form/

https://www.dyfed-powys.police.uk/cy-GB/cyngor/cyngor-a-gwybodaeth/asb/sf/adolygiad-achos-ymddygiad-gwrthgymdeithasol/

ID: 2869, adolygwyd 19/02/2021