Strategaeth Cyfranogiad 2022 – 27

Cyd-destun ac Adnoddau

Mae gan Gyngor Sir Penfro 60 o aelodau etholedig, sy'n cynrychioli ardal gymunedol (ward) benodol o fewn y sir (mae 59 o wardiau yn cael eu cynrychioli gan un aelod, ac mae gan un ward ddau aelod). Yn ychwanegol ar hyn o bryd, mae 77 o gynghorau tref a chymuned ar draws y sir. Mae pob cynghorydd sir mewn sefyllfa ddelfrydol i weithredu fel sianel i lif y wybodaeth a'r syniadau rhwng y bobl y maent yn eu cynrychioli a chyrff statudol y cyngor. Maent yn atebol i'r bobl sy’n cael eu cynrychioli ganddynt trwy brosesau etholiadol.

Mae'r strategaeth hon felly'n canolbwyntio ei sylw ar wella’r strwythurau a threfniadau democrataidd cyfredol, yn hytrach na chynnig datblygiad gweithgareddau a phrosesau cyfochrog newydd, a fyddai, o bosib yn dyblygu’r gwaith.

Yn ogystal, mae'r strategaeth yn cael ei datblygu yng nghyd-destun cyfnod hir parhaus o galedi, a nodweddir gan heriau ariannol difrifol i bob cyngor yng Nghymru. Datblygwyd y strategaeth felly er mwyn bod yn bosib ei chyflawni o fewn yr adnoddau presennol.

Gweithio gyda Phartneriaid

Mae yna nifer o brosiectau, fforymau a gweithgareddau yn rhedeg ledled y sir, rhai sydd wedi hen sefydlu ac eraill sy'n newydd. Mae gweithio gyda chyrff a phartneriaid allanol yn golygu bod nifer o wasanaethau ar draws y Cyngor yn ‘busnes yn ôl yr arfer’. Mae cynrychiolwyr yr asiantaethau partner wedi bod yn gysylltiedig â datblygu'r strategaeth a'r bwriad yw eu bod yn parhau i chwarae rhan amlwg drwy gydol y broses o gyflawni'r strategaeth.

Sut cafodd y strategaeth ei chyflwyno a phwy oedd yn ein helpu?

Cytunwyd ar broses ddatblygu dau gam ar gyfer y strategaeth gyda'n Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

 

Cam Un – cynhaliodd y cyngor gyfres o drafodaethau penagored fel a ganlyn:

Swyddogion Gweithredu Cyngor Sir Penfro (4 sesiwn), Mawrth / Ebrill 2022

Uwch Arweinwyr Cyngor Sir Penfro (2 sesiwn), Mawrth / Ebrill 2022

Cynrychiolwyr o asiantaethau partner (3 sesiwn), Mawrth / Medi / Tachwedd 2022

Aelodau’r Cyngor Sir, Gorffennaf 2022

Arweinwyr Ymgysylltu Pobl Ifanc Cyngor Sir Penfro, Hydref 2022

Cynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned, Medi / Hydref 2022

Y cyhoedd (3 sesiwn a galwadau ffôn), Medi / Hydref 2022

Arweinwyr Gweithredu Cyngor Sir Penfro, Hydref 2022

Mae'r adborth a gawsom wedi bod yn hanfodol wrth ddatblygu'r strategaeth ddrafft hon. Crynhoir y canlyniadau yn yr adran 'Beth wnaethon nhw ddweud wrthym' isod, yn cynnwys dyfyniadau sy'n rhoi blas o'r adborth ehangach a gawsom, a gynhwysir yn yr adran 'Yn Eich Geiriau Eich Hun' ar dudalen 6.

Cam Dau – byddwn yn ymgynghori'n ffurfiol ar y strategaeth ddrafft hon

Roedd y sylwadau a gawsom mewn ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus, a gynhaliwyd o 7 Tachwedd - 12fed Rhagfyr 2022, yn gadarnhaol ar y cyfan am y strategaeth ac yn gefnogol i'r strategaeth ond a gadwyd yn ôl ynghylch a fyddai'n mynd ati i wneud gwahaniaeth wrth annog Cynghorwyr i wneud tystiolaeth, yn hytrach na phenderfyniadau sy'n seiliedig ar euogfarn.

ID: 11002, adolygwyd 26/10/2023