Strategaeth Cyfranogiad 2022 – 27

Ein Cynllun Gweithredu 2022 - 2027

Amcan 1. Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl leol o swyddogaethau'r Cyngor

 

Gweithredu 1

Hyrwyddo gweledigaeth y Cyngor a’r amcanion strategol ar draws yr holl gyfathrebu

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu Antony Topazio
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 2

Annog cyflogwyr i gynhyrchu cyfathrebiadau syml mewn fformatau hygyrch, yn unol â chanllawiau corfforaethol

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu Antony Topazio
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 3

Cynnal gwefan ddwyieithog hygyrch, sy'n cynnwys gwybodaeth gywir a chyfredol am swyddogaethau allweddol y Cyngor

 • Gan bwy: Tîm Digidol Gareth Johnson
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 4

Cynnal ymrwymiad i ddarparu gwybodaeth y gellir ei lawr lwytho / argraffu ar gyfer rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd (drwy'r Ganolfan Gyswllt)

 • Gan bwy: Tîm Digidol Canolfan Gyswllt Jeremy James
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 5

Cynnal y gwasanaeth castio gwe presennol, gwella cyfleoedd i aelodau etholedig gymryd rhan mewn cyfarfodydd hybrid ac i ddefnyddio'r Gymraeg (os ydynt yn dymuno gwneud hynny) pan fo'n dechnolegol ymarferol

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

 

Amcan 2. Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl leol o sut i ddod yn aelod o'r Cyngor, a beth mae aelodaeth yn ei olygu;

Gweithredu 1

Cynnal a hyrwyddo'r adran ar y wefan sydd wedi cael ei hadnewyddu sy’n trafod 'Diddordeb mewn Bod yn Gynghorydd'

 • Gan bwy: Tîm Digidol / Tîm Cyfathrebu Gareth Johnson / Katy Jenkins
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 2

Cefnogi cynghorau tref a chymuned i weithredu'n gynaliadwy effeithiol - cynnig cyfleoedd i bobl gael profiadau mwy cadarnhaol o ddemocratiaeth leol a gwell dealltwriaeth o'r hyn y mae symud at fod yn Gynghorydd Sir yn ei olygu

 • Gan bwy: Corfforaethol David Astins
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 3

Adeiladu adborth gan aelodau (sydd newydd gael eu hethol ym mis Mai 2022) i ymgyrchu i gynyddu amrywiaeth mewn democratiaeth yn y cyfnod cyn etholiadau'r Cyngor yn 2027

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd / Tîm Cyfathrebu Susan Sanders
 • Erbyn pryd: 2026

Gweithredu 4

Adeiladu adborth gan aelodau (sydd newydd eu hethol ym mis Mai 2022) yn rhaglen sefydlu aelodau ar gyfer y rhai a etholwyd yn 2027

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd / Dysgu a Datblygu Sefydliadol Susan Sanders / Caroline Howe 
 • Erbyn pryd: 2026

 

Amcan 3. Gwella mynediad pobl leol i wybodaeth am benderfyniadau a wnaed, neu i'w gwneud, gan y Cyngor

Gwybodaeth ac Adnoddau

Gweithredu 1

Hyrwyddo'r 'Cyngor a Democratiaeth' ar y wefan

 • Gan bwy: Tîm Digidol / Tîm Cyfathrebu Gareth Johnson / Katy Jenkins
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 2

Datblygu erthygl ar gyfer y wefan sy'n dod â gwybodaeth at ei gilydd, mewn un lle, ar sut y gall pobl gyfrannu tuag at brosesau gwneud penderfyniadau ac ymgorffori gwybodaeth yn yr adran 'Y Cyngor a Democratiaeth' ar y wefan ar ei newydd wedd

 • Gan bwy: Polisi
 • Erbyn pryd: Mawrth 2023
Gweithredu 3

Cynnal cyhoeddi rhaglenni gwaith blaenoriaid o fewn y 'Cyngor a Democratiaeth' ar y wefan sydd wedi'u hailwampio ar y wefan

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 4

Hyrwyddo'r adran Gynllunio ar y wefan, gan gymryd cyfleoedd i ddatblygu lle bynnag y bo modd

 • Gan bwy: Tîm Digidol / Cynllunio Gareth Johnson / Nicola Gandy
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 5

Hyrwyddo'r adran Dweud eich Dweud ar y wefan, gan gynnwys:

 • Ail dendro ar gyfer adnewyddu'r contract Mehefin 2023
 • I gynnwys: archwilio cyfleoedd i integreiddio â Fy Nghyfrif a chynyddu cyfranogiad asiantaeth partner / mynediad
 • Gan bwy: Tîm Digidol / Polisi Gareth Johnson
 • Erbyn pryd: Mehefin 2023
Gweithredu 6

Parhau i gasglu data proffilio demograffig drwy 'Dweud eich Dweud' i fonitro amrywiaeth o gyfranogiad mewn gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori

 • Gan bwy: Polisi Sarah Worby
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 7

 Sicrhau bod gwybodaeth gymhleth yn fwy hygyrch drwy gynhyrchu mewn fformat byr a hygyrch, a thrwy ddarparu cyfleoedd i bobl drafod pynciau o ddiddordeb / cynigion ac ati

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu /Polisi Antony Topazio
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 8

Addasu dulliau i gwrdd ag anghenion unigolion a grwpiau gwahanol, megis ystyriaethau hygyrchedd a chefnogaeth i gyfranogwyr (yn enwedig pobl fregus a phobl ifanc)

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu /Polisi 
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Aelodau Etholedig

Gweithredu 1

Roedd aelodau etholedig yn gwerthfawrogi cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, syniadau ac ati ar draws partïon, rhwng y Cynghorwyr hŷn a’r rhai iau, ac y byddent yn croesawu sesiynau ychwanegol ar y cyfryngau cymdeithasol, e-gylchlythyrau (gan gynnwys diogelu data), siarad cyhoeddus / hwyluso ayb

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd / Dysgu a Datblygu Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Rhagfyr 2023
Gweithredu 2

Sicrhau bod Cynghorwyr Sir yn cael y wybodaeth angenrheidiol i’w galluogi i weithredu fel seinfwrdd effeithiol o lif gwybodaeth a syniadau i / o'u cymunedau a chynghorau tref a chymuned

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu / Gwasanaethau Democrataidd Antony Topazio /Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 3

Annog Cynghorwyr Sir i ddarparu cyfleoedd i gyfarfod wyneb yn wyneb a gwrando’n astud ar y rhai y maent yn eu cynrychioli mewn cymorthfeydd / sesiynau trafod grŵp rheolaidd o fewn eu cymunedau

 • Gan bwy: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 4

Hybu gwell dealltwriaeth / gwerthfawrogiad o'r asedau a'r amrywiaeth o fewn ein cymunedau, fel bo gwell cynrychiolaeth gan Gynghorwyr Sir

 • Gan bwy: Polisi Dan Shaw
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 5

Annog aelodau etholedig i sicrhau bod barn partneriaid, rhanddeiliaid a chyfranogwyr yn cael eu trin yn deg (h.y. nid yw adborth yn cael ei anwybyddu)

 • Gan bwy: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

 

Ymgysylltu Pobl Ifanc mewn Democratiaeth

Gweithredu 1

 Rhannu a hyrwyddo adnoddau'r Comisiwn Etholiadol yn barhaus drwy sianeli priodol (gan gynnwys clymu i mewn gyda hyrwyddiadau cenedlaethol megis Wythnos Senedd y DU (Tachwedd) a Chroeso i'ch Wythnos Pleidlais (Ionawr / 3 Chwefror)

 • Gan bwy: Gwasanaethau Etholiadol /Tîm Hawliau Plant a Phobl Ifanc / Tîm Cyfathrebu Sian Waters
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 2

Hyfforddiant i addysgwyr ac aelodau etholedig, gan ddefnyddio adnoddau'r Comisiwn Etholiadol

 • Gan bwy: Gwasanaethau Etholiadol /Tîm Hawliau Plant a Phobl Ifanc Sian Waters
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 3

Cefnogi cyfleoedd parhaus i addysg democratiaeth yn unol â'r cwricwlwm newydd (e.e. ffug etholiadau ac ati)

 • Gan bwy: Gwasanaethau Etholiadol / Tîm Hawliau Plant a Phobl Ifanc Nadine Farmer
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 4

Cynllun Hyrwyddwr Democratiaeth (hyfforddi pobl ifanc i hyrwyddo drwy grwpiau cymheiriaid) a digwyddiad blynyddol

 • Gan bwy: Gwasanaethau Etholiadol / Tîm Hawliau Plant a Phobl Ifanc Nadine Farmer
 • Erbyn pryd: Ebrill / Mai 2023 ac yn flynyddol wedi hynny
Gweithredu 5

Digwyddiad Hawl i holi bob blwyddyn ar gyfer pobl ifanc ac aelodau Cyngor

Gan bwy: Gwasanaethau Etholiadol / Tîm Hawliau Plant a Phobl Ifanc / Tîm Cyfathrebu Nadine Farmer

Erbyn pryd: Hydref 2023 (cyn hanner tymor) ac yn flynyddol wedi hynny

 

Cysylltedd

Gweithredu 1

Gwella cysylltedd digidol ar draws y sir

 • Gan bwy: Adran TG Lee McSparron
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 2

Cynlluniau cymorth yn helpu pobl i fynd ar-lein, a chynyddu defnydd a hyder digidol

 • Gan bwy: Dysgu Sir Penfro / Gwasanaeth Llyfrgell Steve Davis / Anita Thomas
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027
Gweithredu 3

Gwella adborth ôl-benderfyniad i'r rhai sydd wedi rhoi mewnbwn i’r penderfyniad (ac yn ehangach os yw'n briodol)

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd Susan Sanders 
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

 

Amcan 4. Cynyddu ymwybyddiaeth o’r prosesau y gall pobl leol wneud sylwadau i'r Cyngor am benderfyniad cyn iddo gael ei wneud, ac ar ôl iddo gael ei wneud.

Gweithredu 1

Codi ymwybyddiaeth o brotocol ‘Cwestiynau i’r Cyngor’

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu Katy Jenkins
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 2

Codi ymwybyddiaeth o’r ‘Cynllun Deiseb’

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu Katy Jenkins
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

Gweithredu 3

Datblygu canllawiau i'r rhai sy'n mynd i'r afael â'r Pwyllgor Cynllunio a’u cynnwys o fewn yr adran Gynllunio ar y wefan

 • Gan bwy: Cynllunio Nicola Gandy
 • Erbyn pryd: Mawrth 2023

Gweithredu 4

Sicrhau bod y rhai sy'n ymwneud â'r Pwyllgor Cynllunio a'r Is-bwyllgor Trwyddedu yn cael eu cefnogi'n ddigonol i wneud a derbyn sylwadau priodol

 • Gan bwy: Cynllunio a Thrwyddedu Nicola Gandy / Sarah Johns
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

 

Amcan 5. Cynyddu ymwybyddiaeth o’r prosesau lle mae barn y cyhoedd yn cael ei drosglwyddo i’r pwyllgorau trosolwg a chraffu

Gweithredu

Codi ymwybyddiaeth o brotocol ‘Cwestiynau i’r Cyngor’

 • Gan bwy: Tîm Cyfathrebu Katy Jenkins
 • Erbyn pryd: Parhaus 2027

 

Amcan 6. Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith aelodau etholedig o fanteision defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â phobl leol

Gweithredu 1

Fel uchod (cefnogi cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, syniadau ac ati ar draws partïon, rhwng y Cynghorwyr hŷn a’r rhai iau, ac y byddent yn croesawu sesiynau ychwanegol ar y cyfryngau cymdeithasol, e-gylchlythyrau (gan gynnwys diogelu data), siarad cyhoeddus / hwyluso ac ati

 • Gan bwy: Gwasanaethau Democrataidd / Dysgu a Datblygu Sefydliadol Susan Sanders
 • Erbyn pryd: Rhagfyr 2023
ID: 11005, adolygwyd 26/10/2023