Strategaeth Cyfranogiad 2022 – 27

Gwneud penderfyniadau gan y Cyngor

Gwneir penderfyniadau yng Nghyngor Sir Penfro yn unol â Chyfansoddiad yr Awdurdod, sy'n adlewyrchu'r gofynion deddfwriaethol presennol. O dan y trefniadau cyfansoddiadol presennol, mae penderfyniadau'r Awdurdod yn cael eu gwneud mewn cyfarfodydd ffurfiol o Aelodau etholedig ac yn dibynnu a yw'r mater pwnc yn gyfrifoldeb "gweithredol" ai peidio, bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yn y Cabinet, (y Weithrediaeth) neu'r Cyngor neu un o bwyllgorau'r Cyngor, megis Pwyllgor Cynllunio, Pwyllgor Trwyddedu neu'r Pwyllgor Safonau. Mae'r Cabinet, fel y Pwyllgor Gwaith, yn cael ei ddwyn i gyfrif gan Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu'r Cyngor. Mae rhai penderfyniadau, sy’n gyfrifoldebau i’r Cyngor, yn cael eu dirprwyo i swyddogion i’w cymryd ar ran y Cyngor, ond gall y Cabinet hefyd ddirprwyo'r cyfrifoldeb am gymryd penderfyniadau i Aelodau Cabinet unigol yn ogystal â swyddogion.  

ID: 11000, adolygwyd 26/10/2023