Strategaeth Cyfranogiad 2022 – 27

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ymwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn narpariaeth ei holl wasanaethau ac wrth ymgymryd â’i holl weithgareddau.

Mae’r Ddeddf yn rhoi egwyddor datblygu cynaliadwy ar waith, sy’n golygu bod rhaid i ni ‘weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau’.

Gweler: Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (yn agor mewn tab newydd) 

Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor fel corff cyhoeddus i gyfrannu i’r eithaf at gyrraedd y saith nod Llesiant cenedlaethol, a ddangosir ar y dde. Fel Cyngor, mae angen i ni ymwreiddio’r nodau yn ein holl waith a sicrhau, pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau, ein bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. 

 

Deddf llesiant Cenedlaethau Dyfodol

 

Yn ogystal, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gofyn i wasanaethau cyhoeddus unigol gymhwyso pum ffordd o weithio, sydd wedi’u mabwysiadu gennym wrth ddatblygu’r cynllun hwn.

  1. Hirdymor Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen am ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd.
  2. Atal Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.
  3. Integreiddio Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.
  4. Cydweithio Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y corff ei hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion llesiant.
  5. Cynnwys Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei gwasanaethu.

 

Cymraeg

Mae'r Cyngor yn nodi ystod o wybodaeth, amcanion a phwyntiau gweithredu mewn perthynas â datblygiad y Gymraeg yn y sir yn ei Strategaeth Iaith Gymraeg 2021 – 26, sydd ar gael ar y wefan yn Safonaur Gymraeg - Cyngor Sir Benfro (sir-benfro.gov.uk)

 

Beth A Olygir Wrth Gyfranogiad? 

Mae canllawiau statudol Llywodraeth Cymru, a gynhyrchwyd i gefnogi gweithrediad y Ddeddf yn

diffinio cyfranogiad fel:

'Pobl yn gweithredu’n uniongyrchol  gyda gwneuthurwyr polisi a chynllunwyr gwasanaeth o gyfnod cynnar cynllunio polisi a gwasanaeth ac adolygu.'

 Mae'r Ladder of Participation hefyd yn offeryn defnyddiol ar gyfer darlunio sut mae gwahanol weithgareddau cyfathrebu a chyfranogi yn galluogi cyfranogiad a grymuso pobl i wahanol raddau.

 

Ladder of participation

 

Amserlenni

Wrth ddatblygu ei strategaeth cyfranogiad cyhoeddus mae'n rhaid i gyngor ymgynghori â phobl sy'n byw, gweithio neu astudio yn ardal y cyngor ac unrhyw un arall mae'n credu sy'n briodol. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i strategaeth gyntaf cyngor a wnaed o dan yr adran hon gael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2022.

Mae'r Ddeddf wedyn yn galluogi'r cyngor i bennu amlder yr adolygiadau dilynol o'i strategaeth ond rhaid i’r cyngor ymgynghori â phobl sy'n byw, gweithio neu astudio yn ardal y cyngor ac unrhyw un arall y mae'n credu sy'n briodol wrth gynnal adolygiad. Rhaid cyhoeddi'r fersiwn diwygiedig neu fersiwn newydd o'r strategaeth cyn gynted â phosibl ar ôl yr adolygiad.

 

ID: 11001, adolygwyd 26/10/2023