Strategaeth Drafnidiaeth

Strategaeth Drafnidiaeth

Cyngor Sir Penfro yw’r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer yr holl ffyrdd lleol (ffyrdd nad ydynt yn gefnffyrdd) o fewn ei ardal weinyddol. Rydym hefyd yn gyfrifol am gefnogi gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a thrafnidiaeth gymunedol nad ydynt yn fasnachol hyfyw. Mae trafnidiaeth yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein bywydau bob dydd, a gall ei hargaeledd a’i hygyrchedd ddylanwadu ar ble rydym yn byw, gweithio, cymdeithasu, a’r gallu i estyn allan ac ymwneud â ffrindiau, teulu a’r gymuned ehangach. Yma yng Nghyngor Sir Penfro, ein nod yw sicrhau bod mynediad cynaliadwy, yn enwedig ar drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio, ar gael i bawb. 

Beth yw strategaeth trafnidiaeth?

Mae strategaeth trafnidiaeth yn arwydd o gyfeiriad trafnidiaeth yn y dyfodol ac yn darparu’r cyd-destun o fewn penderfyniadau sy’n dal i gael eu gwneud. Mae strategaeth trafnidiaeth gyhoeddus dda yn cynnwys dealltwriaeth o anghenion teithio a dyheadau defnyddwyr a darpar ddefnyddwyr; mae’n nodi cyfleoedd a heriau; mae’n cynnwys amcanion cadarn, ac yn creu map ffordd clir ar gyfer sut y gellir cyflawni’r weledigaeth.  Mae Cyngor Sir Penfro, ar y cyd ag Ardal Ranbarthol De-orllewin Cymru, ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ddatblygu Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a fydd yn diwallu anghenion trigolion ac ymwelwyr â’n hardal. Disgwylir y bydd Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn cefnogi’r nodau a’r amcanion a amlinellir yn y Llwybr Newydd: Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021 (yn agor mewn tab newydd)

Mae trafnidiaeth yn cwmpasu'r holl seilwaith a ddefnyddir i alluogi symud rhwng lleoedd. Mae hyn yn cynnwys llwybrau troed, llwybrau beicio, ffyrdd, rheilffyrdd, byrddau gwybodaeth digidol, arwyddion a gwasanaethau trafnidiaeth (megis rheilffyrdd, bws, tacsis, hedfan a chludiant morol). Mae'r system ehangach yn cwmpasu darparwyr trafnidiaeth masnachol a'r trydydd sector a'r system gyfan y mae angen ei hystyried o fewn strategaeth trafnidiaeth.

Beth yw'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol?

Cynllunio trafnidiaeth yw'r broses o edrych ar y sefyllfa bresennol o gludiant yn y rhanbarth, dylunio ar gyfer anghenion cludiant yn y dyfodol, a chyfuno hynny i gyd ag elfennau cyllidebau, nodau a pholisïau. Y Cydgynllun Trafnidiaeth Lleol blaenorol ar gyfer De-orllewin Cymru (2015-2020) (yn agor mewn tab newydd) oedd y polisi statudol a bennodd y strategaeth a'r rhaglen ar gyfer seilwaith trafnidiaeth a thrafnidiaeth yn Sir Benfro. Roedd y cynllun yn darparu polisi cyson ar draws y pedwar cyngor yn ne-orllewin Cymru: Cyngor Sir Gaerfyrddin, Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Penfro. Mae'r cynllun hwn yn y broses o gael ei ailysgrifennu, fel y nodir uchod.

Beth yw strategaeth trafnidiaeth weithredol?

Gwella diogelwch a chysur pobl sy'n cerdded ac yn reidio beiciau trwy ddarparu seilwaith trafnidiaeth gweithredol addas i'r diben a chyflymder priodol ar y ffyrdd. Hwyluso symudedd annibynnol plant a phobl ifanc drwy wella opsiynau cerdded a beicio diogel ar gyfer teithio i'r ysgol ac oddi yno. Mae'r blaenoriaethau'n cynnwys dod â gwasanaethau i bobl er mwyn lleihau'r angen i deithio, drwy gynllunio ymlaen llaw ar gyfer gwell cysylltedd corfforol a digidol, mwy o wasanaethau lleol, mwy o weithio gartref a gweithio o bell a theithio mwy egnïol i leihau'r angen i bobl ddefnyddio eu ceir yn ddyddiol. Mae llai o gerbydau ar y ffordd yn gwneud y rhwydwaith yn dawelach, yn fwy diogel ac yn fwy deniadol i bobl gerdded, olwyn a beicio.

 

ID: 10169, adolygwyd 10/11/2023