Strategaeth Drafnidiaeth

Cronfa Man Waith

Mae’r Gronfa Mân Waith yn cynnig cyfle i gynghorau tref/cymuned/dinas a chynghorwyr lleol gyflwyno cynlluniau ar gyfer cynlluniau priffyrdd sy’n ymwneud â thrafnidiaeth ac sy'n llai o ran maint ond sydd angen eu blaenoriaethu fel y gellir cwblhau’r gwaith mewn modd amserol.  Sefydlwyd y Gronfa Mân Waith yn 2016, ac mae ganddi gyllideb flynyddol o oddeutu £150,000. Mae pob un o'r cynlluniau sydd wedi'u cwblhau hyd yma wedi mynd rhagddynt o ganlyniad i gais gan aelodau lleol a chynghorau tref/cymuned/dinas, ac maent wedi'u datblygu ar y cyd â Thîm Seilwaith Priffyrdd Cyngor Sir Penfro.

Mae'r cynllun wedi profi'n boblogaidd ac wedi galluogi'r Cyngor i fynd i'r afael â chynlluniau llai, ond pwysig, ar gyfer ardaloedd lleol a all ddarparu canlyniadau gwirioneddol ar lawr gwlad.

Cynlluniau byw cyfredol:

 Cyffordd y Cwcwll – C3083

 • Troedffordd
 • Cost y prosiect: £28,000
 • Adeiladu disgwyliedig: Ionawr 2024
 • Hyd: I'w gadarnhau 

Church Road, Y Garn – C3067

 • Troedffordd
 • Cost y prosiect: £79,000
 • Adeiladu disgwyliedig: Yn sylweddol gyflawn
 • Hyd: 8 wythnos 

 Hill Mountain, Cam 1 – C3007

 • Troedffordd
 • Cost y prosiect: £72,000
 • Adeiladu disgwyliedig: Gwanwyn 2024
 • Hyd: I'w gadarnhau

 Hill Mountain – Houghton – C3007

 • Troedffordd
 • Cost y prosiect: £62,000
 • Adeiladu disgwyliedig: Gwanwyn 2024
 • Hyd: I'w gadarnhau

 Hill Mountain – Burton – C3007

 • Troedffordd
 • Cost y prosiect: £50,000
 • Adeiladu disgwyliedig: Hydref 2023
 • Hyd: I'w gadarnhau

 

Sut mae'n gweithio

Unwaith y caiff cynllun ei gyflwyno, bydd peiriannydd priffyrdd yn cynnal asesiad yn seiliedig ar fatrics methodolegol sy'n ystyried diogelwch y ffordd, llesiant, buddion i ddefnyddwyr, goblygiadau o ran yr amgylchedd naturiol ac adeiledig, hygyrchedd, gwerth am arian, a'r gallu i’w gyflawni.  Caiff y rhain wedyn eu rhoi mewn tabl er mwyn creu sgôr gyffredinol; bydd y sgôr hon wedyn yn pennu safle'r cynllun ar y rhestr flaenoriaeth. Os ystyrir bod y gost adeiladu yn uwch na'r gyllideb (h.y. yn uwch na chyfanswm y gyllideb flynyddol gyfan), bydd yn dod yn gynllun a enwir a gaiff ei ddwyn ymlaen i'w ystyried ar gyfer ffrydiau ariannu eraill (megis ceisiadau grant Llywodraeth Cymru) neu ei gadw ar y rhestr ar gyfer gwaith yn y dyfodol (h.y. wedi'i dorri'n gamau, gellir ei ychwanegu at ddatblygiadau cynllunio).  Caiff gwaith blaenoriaethu'r cynllun ei ddiweddaru'n chwarterol er mwyn sicrhau bod y rhestr flaenoriaeth yn gyfredol wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

Defnyddiwch ein dogfen ganllaw isod i ganfod beth yw'r gofynion ar gyfer cyflwyno cais i'r Gronfa Mân Waith, pa dystiolaeth ategol sydd ei hangen, a sut i symud eich cais yn ei blaen.

Os oes gennych syniad am gynllun, ond eich bod yn ansicr o'r manylion, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at minorworksfund@pembrokeshire.gov.uk a bydd un o'n tîm yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion ymhellach. Rhowch gymaint o fanylion â phosibl am y cynllun a byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu p'un a yw eich cynllun yn hyfyw, a ph'un a yw'n addas i'ch ardal ac ar gyfer datrys y broblem drafnidiaeth dan sylw.

Os ydych eisoes yn gwybod beth yr ydych am ei wneud, a bod gennych dystiolaeth ategol a chynlluniau clir a'ch bod wedi ymgynghori â thrigolion lleol yn eich cymuned, llenwch ein ffurflen gais ar gyfer y Gronfa Mân Waith.

Canllawiau Cronfa Mân Waith

Wneud cais 

ID: 10155, adolygwyd 18/01/2024