Strategaeth Drafnidiaeth

Porthgain i Bawb

Yn un o fannau poblogaidd Gogledd Sir Benfro i dwristiaid, mae Porthgain wedi wynebu mwy o dagfeydd a phroblemau rheoli traffig yn y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr sy’n dymuno mwynhau’r rhan brydferth hon o’n Sir. Mae hyn wedi cael effaith fawr ar y trefniadau parcio presennol a rheoli traffig o fewn y pentref a’r ffyrdd mynediad sy’n arwain i Borthgain.

Beth yw diben y prosiect?

Mae Porthgain i Bawb yn ceisio dod o hyd i atebion o ran seilwaith i oresgyn y pwysau ar Porthgain, a’r cyffiniau, o ganlyniad i gynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac i ddod o hyd i atebion o ran mynediad gwell i gyfleusterau ar gyfer pob defnyddiwr. Mae materion parcio a rheoli traffig yn ddwys yn y tymor prysur, sy’n anghynaladwy, yn annymunol ac yn anniogel.

Sut mae hyn yn mynd i gael ei gyflawni?

Mae tîm yn gweithio ar y cyd, rhwng Pobol Porthgain ac Cyngor Sir Penfro (CSP), Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) , wedi’i ffurfio, a bydd yn ceisio cynnal rhaglen ddau gam i ystyried dichonoldeb ac yna gweithredu er mwyn mynd i’r afael â thagfeydd, parcio, rheoli traffig a theithio gan ymwelwyr trwy opsiynau cynaliadwy i’r pentref.

Mae’r Awdurdod hwn wedi ymgysylltu â gweithgor lleol, Pobol Porthgain, i ganfod pa faterion ac amcanion allweddol y maent am eu goresgyn trwy gyfrwng gweithdy ymgysylltu, ac ar wahân, mae APCAP wedi cyflogi ymgynghorydd i lunio ‘uwch gynllun’ ar gyfer y pentref. Yn olaf, mae prosiect ar y cyd sy’n archwilio Mynediad i’r Arfordir yn Sir Benfro yn ehangach, yn ceisio nodi atebion o ran trafnidiaeth gynaliadwy hirdymor i’r ardaloedd arfordirol. 

Bydd y rhaglen ddwy flynedd hon yn cynnwys gwaith dichonoldeb ym Mlwyddyn 1, ac yn cynnwys ymchwiliadau tir, arolygon, arolygon traffig, ymgynghoriadau cyhoeddus a llunio rhestr fer o’r opsiynau. Bydd Blwyddyn 2 yn cynnwys dylunio a gweithredu cynlluniau, cyfnodau monitro cychwynnol ac arolygiad terfynol. 

Ymgymerir â swyddogaeth dylunio’r cynllun hwn gan adnoddau mewnol o dîm Peirianneg a Dylunio Cyngor Sir Penfro yn yr Adran Briffyrdd. Bydd penodi unrhyw gontractwr a chyflenwr ychwanegol i gynnal arolygon, ymchwiliadau tir a gwaith dylunio yn cydymffurfio â pholisi caffael y Cyngor. 

Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Chwefror 2024 er mwyn i holl aelodau’r cyhoedd gael dweud eu dweud. 

Sut y telir am hwn?

Mae Cronfa Llywodraeth Cymru, Y Pethau Pwysig wedi dyfarnu £248,000 i Gyngor Sir Penfro i ymgymryd â’r cynllun dwy flynedd, ar y cyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Pobol Porthgain. Mae £62,000 pellach mewn arian cyfatebol hefyd wedi’i nodi.

Pryd fydd y prosiect yn dechrau a phryd y caiff ei gwblhau?

Mae’r prosiect eisoes wedi dechrau ac mae gwaith cefndirol yn cael ei wneud ar hyn o bryd. Disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2025. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch y tîm:  porthgainforall@pembrokeshire.gov.uk

Diweddariad Ionawr 2024:

Ar hyn o bryd mae ein Tîm Strategaeth Trafnidiaeth ynghyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) wedi bod yn gweithio'n agos gyda Phobol Porthgain (Pobol) a'r cynghorydd lleol, Neil Prior, er mwyn datrys problemau parcio, tagfeydd a rheoli traffig a geir yn y pentref.  Mae APCAP wedi galw ar gymorth The Urbanists, cwmni dylunio trefol sy'n canolbwyntio ar greu lleoedd, i lunio ‘uwchgynllun’ yn seiliedig ar sylwadau, adborth ac arsylwadau a ddarparwyd gan breswylwyr Porthgain.

Yn ystod gweithdy cyhoeddus, a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2023, cafodd trigolion lleol gyfle i weld yr uwchgynllun drafft a lleisio eu barn. Er bod barn a safbwyntiau cymysg roedd pawb yn unfrydol bod cadw cymeriad a hudoliaeth y pentref yn hollbwysig. Bydd y flaenoriaeth hon yn cael ei chynnwys yn ystod y broses ddylunio gan gadw mewn cof y math o ddeunyddiau i'w defnyddio ar gyfer agwedd weledol y pentref.

Mae arolygon perthnasol o'r pentref a'r cyffiniau eisoes wedi eu cynnal. Mae'r rhain yn cynnwys arolygon topograffig sy'n casglu data am nodweddion naturiol a nodweddion gwneud y tir, yn ogystal â'i dirwedd. Er enghraifft, adeiladau parhaol, ffensys, coed a nentydd ynghyd â rhediad y tir a llechweddau. Mae arolygon traffig wedi'u cymryd o 21 Medi 2023 i 3 Hydref 2023 mewn dau leoliad, ffordd yr C3072 rhwng Llanrhian a Phorthgain a ffordd ddiddosbarth yr U3066 i’r de-ddwyrain o Abereiddi, mae’r data a gasglwyd yn dangos yr uchafbwynt traffig cyn ac ar ôl canol dydd ynghyd â chyflymder cyfartalog cerbydau yn y pentref. Mae arolwg Ecolegol wedi dangos na fydd unrhyw effaith sylweddol ar safleoedd neu rywogaethau a warchodir o fewn yr ardal, er hyn, yn ystod datblygiad y prosiect bydd trafodaethau â'r ecolegydd yn parhau ynglŷn ag ôl troed terfynol y prosiect. 

Rydym nawr yn cyfuno'r holl wybodaeth hon mewn cyfres o becynnau opsiynau a fydd yn cael eu trafod mewn gweithdy cyhoeddus yn y dyfodol ac â’r cyhoedd yn ehangach yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Disgwylir i hyn ddigwydd ganol mis Chwefror, a bydd y cyfnod ymgynghori ehangach yn para tua thair wythnos. Bydd gwybodaeth ar gael ar-lein ac mewn lleoliad cyhoeddus penodol yn y pentref lle gellir cael gafael ar gopïau caled. Bydd mwy o fanylion yn dilyn am yr arolwg a’r broses ymgynghori yn gynnar yn 2024.

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, mae'n bosibl y caiff opsiwn (opsiynau) terfynol a ffefrir ei nodi a bydd yn bwydo i mewn i'r ‘uwchgynllun’; nid yw'r fersiwn drafft hwn yn derfynol ar hyn o bryd ac ni chaiff ei gwblhau hyd nes y cawn adborth gan y gymuned leol. Mae’n ofynnol i’r opsiwn (opsiynau) a ffefrir gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2024, fel y gallwn adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru.

Mae cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal gyda Chyngor Sir Penfro, APCAP, rhanddeiliaid, aelodau’r bwrdd llywio a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y prosiect yn parhau ar y trywydd cywir, o fewn y gyllideb ac yn parhau i gydymffurfio â gofynion.

Fel bob amser rydym yn gwerthfawrogi pob adborth a gallwch gysylltu â'r tîm ar y cyfeiriad e-bost isod:

porthgainforall@pembrokeshire.gov.uk

Diweddariad Chwefror 2024:

Ymgynghoriad cyhoeddus

Byddwn yn gofyn am adborth ar nifer o opsiynau dylunio posibl; y cynlluniau arfaethedig, lefel y parcio a nodir, cynigion tirweddu a'r defnydd o ddeunyddiau amrywiol. Mae Pobol Porthgain ac APCAP wedi nodi bod golwg a theimlad Porthgain yn gyffredinol yn bwysig i drigolion a phobl leol.  O'r herwydd, mae'r opsiynau i'w cyflwyno wedi'u datblygu'n sensitif, gyda hyn mewn golwg, er mwyn peidio â newid neu altro cymeriad, edrychiad a theimlad cyffredinol y pentref yn sylweddol. Nid yw'r opsiynau a gyflwynwyd yn derfynol; byddant yn cael eu defnyddio ynghyd ag adborth a ddarperir drwy'r ymgynghoriad cyhoeddus i nodi'r opsiwn a ffefrir. 

Bydd yr Ymgynghoriad Cyhoeddus yn dechrau gyda gweithdy/sesiwn galw heibio 21 Chwefror, rhwng 10am-12pm, 1pm-4pm, a 6.30pm-8pm, yn y Sloop, Porthgain.  

Bydd cynrychiolwyr o CSP, APCAP a Phobol Porthgain, yn ogystal â The Urbanists yn bresennol yn y sesiwn i ateb unrhyw gwestiynau a all godi. 

Bydd yr arolwg ar-lein yn parhau i fod ar gael am 16 diwrnod, gan ddod i ben 8 Mawrth am 5pm.  

Cofiwch, os hoffech gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif ar ein gwefan “Dweud eich Dweud” os nad ydych wedi cofrestru eisoes.  Dilynwch y camau “Cofrestru” i gymryd rhan.

Fel arall, bydd copïau papur o'r dyluniadau (opsiynau) a'r arolwg, ynghyd â blwch sylwadau, yn cael eu gosod yn y Sloop er hwylustod. Bydd y fersiwn argraffedig a’r arolygon papur yn aros yn eu lle tan 8Mawrth am 5pm, pan fyddan nhw'n cael eu casglu. Mae copïau drwy'r post ar gael ar gais, trwy gysylltu â'r tîm ar y cyfeiriad e-bost.  

Yn dilyn ymlaen o'r cyfnod ymgynghori, bydd yr opsiwn(au) terfynol a ffefrir yn cael ei nodi a’i bwydo mewn i’r ‘uwchgynllun’; nid yw'r fersiwn drafft hwn yn derfynol ar hyn o bryd ac ni chaiff ei gwblhau hyd nes y cawn adborth gan y gymuned leol. Mae angen cwblhau’r opsiwn(au) a ffefrir erbyn mis Mawrth 2024 er mwyn rhoi adborth i Lywodraeth Cymru.

Gellir gweld a lawrlwytho’r cynlluniau hefyd ar wefan The Urbanist`s.

Dolenni defnyddiol:

Cyngor Sir Penfro Newyddion

ID: 11010, adolygwyd 27/02/2024