Strategaeth Gaffael 2023-27

Rheoli Categoriau a Dadansoddi Gwariant

Yn gyson â llawer o Awdurdodau Lleol eraill, mae’r Gwasanaeth Caffael yn defnyddio dull Rheoli Categorïau o ymdrin â’n holl Wariant ar Gaffael ac mae’n defnyddio Offeryn Dadansoddi Gwariant Atamis Llywodraeth Cymru i gynorthwyo ein gwaith adrodd a dadansoddi Strategol.

Ym Mlwyddyn Ariannol 2021-22 adroddwyd ar gyfanswm gwariant o bron i £205m (heb gynnwys TAW) yn y system gyda bron i 99% o’r holl wariant wedi’i fapio i un o’n categorïau dynodedig. Caiff yr adroddiad dadansoddi Categorïau ei ddangos isod.

 

Categori’r Strwythur Rheoli gyda gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol

 

Cymdeithasol a Phobl (£93.5 miliwn)

 

 Gofal Cymdeithasol i Oedolion (£76.3m)
 • Gofal Nyrsio i Oedolion - £37.5m
 • Oedolion Eraill - £12.8m
 • Gofal Cartref i Oedolion - £9.6m
 • Gofal Preswyl i Oedolion - £7.2m
 • Byw â Chymorth i Oedolion - £4.9m
 • Gofal Dydd i Oedolion - £2.6m
 • Cefnogi Pobl - £1.3m
 • Offer a Chyflenwadau - £383k

 

Gofal Cymdeithasol Plant (£7.4m)
 • Gofal Preswyl i Blant - £3.6m
 • Gwasanaethau Eraill i Blant - £2.3m
 • Gwasanaethau Maethu - £1.1m
 • Cymorth Teuluol - £460k

 

Gwasanaethau Proffesiynol ac Ymgynghoriaeth (£9.8m)
 • Gwasanaethau Proffesiynol - £4.5m
 • Staff Asiantaeth - £3.6m
 • Ymgynghoriaeth - £810k
 • Gwasanaethau Addysg i Oedolion ac Addysg Bellach - £950k

 

 

Adeiladu ac Adeiladau (£70.6m)

 

Adeiladu a Phrosiectau Arbennig (£43.9m)
 • Prosiectau Adeiladu Adeiladau -(£32.4m
 • Prosiectau Adeiladu Sifil - £6.3m
 • Ymgynghoriaeth am yr Amgylchedd - £3.8m
 • Adeiladau Parod a Dros Dro - £1.3m
 • Gwasanaethau Morol - £63k

 

Cynnal a Chadw Adeiladau (£12.6m)
 • Gwasanaethau Adeiladu Cyffreinol - £8.6m
 • Gwasanaethau Mecanyddol a Thrydanol - £2.7m
 • Deunyddiau Adeiladu £1.3m

 

Rheoli Cyfleusterau (£14.1m)
 • Cyfleustodau ac Ynni - £6.3m
 • Rheoli Gwastraff - £4.9m
 • Cynnal a Chadw Cyfleusterau - £1.4m
 • Prydlesi Eiddo a Gwasanaethau Llety - £611k
 • Dodrefn ac Offer Domestig - £507k
 • Gwasanaethau a Deunyddiau Glanhau - £450k

 

 

Priffyrdd a Chorfforaethol (£38.6m)

 

Trafnidiaeth (£16m)
 • Gwasanaethau Cludiant Teithwyr - £9.5m
 • Gwasanaethau a Deunyddiau Fflyd - £5.4m
 • Peiriannau, Offer, Cyfarpar a Gwasanaethau - £1.1m

 

Corfforaethol a TGCh (£15.8m)
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu - £5.4m
 • Gwasanaethau Ariannol - £3m
 • Cyflenwadau, Gwasanaethau a Chyfarpar Ysgol - £2.9m
 • Gwasanaethau Bwyd ac Arlwyo - £2m
 • Hysbysebu, Argraffu, Dylunio a Phost - £1m
 • Cyfarpar a Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch. Cyfarpar Diogelu Personol - £703k
 • Diwylliant - £328k
 • Llyfrau, Cyhoeddiadau a Thanysgrifiadau - £181k
 • Nwyddau Traul, Offer a Gwasanaethau Swyddfa - £115k
 • Hamdden - £140k
 • Diogelu'r Cyhoedd - £98k

 

Priffyrdd a Pharciau (£6.8m)
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd ac Adeiladu - £3.6m
 • Deunyddiau a Chynnal a Chadw Parciau a Thiroedd - £1.9m
 • Deunyddiau Priffyrdd - £642k
 • Traffig a Thelemateg - £652k
ID: 10625, adolygwyd 25/10/2023