Strategaeth Gaffael 2023-27

Ynrwymiadau ar Gaffael

Nodiadau Polisi Caffael

Mae pob caffaeliad yn cael ei arwain gan Nodiadau Polisi Caffael Cymru. Cânt eu hadolygu'n flynyddol i sicrhau eu bod yn parhau'n gyfredol.  Mae hyn yn adlewyrchu'r sefyllfa bresennol.

Nodiadau Polisi Caffael Cymru (WPPN)

 Dyma’r Nodiadau Polisi Caffael Cymru sydd ar gael ar hyn o bryd i'r sector cyhoeddus yng Nghymru ar Llyw.Cymru

Dyma nhw:

 • 12/21: Datgarboneiddio drwy gaffael –Mynd I’r afael a CO2e mewn cadwyni cyflenwi
 • 11/21: Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi ar gyfer sector cyhoeddus Cymru
 • 10/21: Cosbrestu yn y Diwydiant Adeiladu ar gyfer sector cyhoeddus Cymru
 • 09/21: Cyrchu deunyddiau adeiladu I’wdefnyddio ar gyfer prosiectau adeiladu yng Nghymru
 • 08/21: Cyber Essentials
 • 07/21: Caffael sy’n Gyfeillgar I Fusnesau Bach a Chanoli
 • 06/21:Detgarboneiddion drwy gaffael –Ystyried Cynlluniau Lleihau Carbon
 • 05/21: Canllawiau ar Neilltuo Contractau Caffael sydd dan y Trothwy ar gyfer Awdurdodau Contractio Sector Cyhoeddus Cymru
 • 04/21: Canllawiau ar ddefnyddio Polisi Cyfrifon Banc Prosiectau Llywodraeth Cymru
 • 03/21: Polisi cyfrifon banc prosiect
 • 02/21: Neilltuo Contractau ar gyfer busnesau sydd a chenhadaeth gwasanaeth cyhoeddus
 • 01/21 Caffael dur mewn prosiectau adeiladu a seilwaith mawr yng Nghymru
 • 04/20: Diwygio Caffael a’r Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus
 • 03/20: Caffael Cyhoeddus Ar ol Cyfnod Pontio’r UE gan gynnwys y Gwasanaeth Canfod Tendr (FTS)
 • 02/20: Gweithio mewn partneriaeth a Chaffael: nodyn polisi caffael cymru I’r awdurdodau tai lleol
 • 01/20: Cymalau gwerth cymdeithasol/uddion cymunedol drwy gaffael cyhoeddus
  • Dewis cyflenwyr
  • Detgarboneiddion
 • 2019: E-anfonebu
 • 2017: Cytundebau fframwaith hapfasnacho
 • PPN y DU wedi'u mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru
 • 10/21: Gwerthoedd Trothwyon a Chynnwys TAW
 • 04/21: Cymhwyso Gwaharddiadau mewn Caffael Cyhoeddus, Rheoli Gwrthdaro Buddiannau a Chwythu’r Chwiban
 • 02/21: Cytundeb ar Gaffael gan Lywodraethau (GPA) Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a Chytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA) y DU-UE
 • 01/21: Caffael mewn Argyfwng

 

Nodiadau Polisi Caffael Cyngor Sir Penfro

PPN0216 Safonau’r Gymraeg

 

Gwerth Cymdeithnasol

 

Polisi Budd i’r Gymuned: Sicrhau’r gwerth gorau am arian am arian Cymreig

“Wrth dendro am gontractau yn y sector cyhoeddus mae'n rhaid rhoi polisi Bydd i'r Gymuned wrth wraidd pob strategaeth gaffael. Mae'n rhaid i gaffaelwyr nodi unrhyw gyfle i gyflawni un neu fwy o'r buddion canlynol dros gyfnod y contract:

 • Cyfleodd gwaith i bobl economaidd anweithgar
 • Cyfleoedd hyfforddi i bobl economaidd anweithgar
 • Cyfleoedd i’r gweithlu presennol gadw’u swyddi a chael hyfforddiant
 • Hyrwyddo cadwyni cyflenwi agored a hygyrch sy'n rhoi cyfleoedd i fusnesau bach a chanolig gynnig am waith; a hyrwyddo mentrau cymdeithasol a busnesau a gynorthwyir
 • Cyfraniad i addysg yng Nghymru drwy ymgysylltu â chwricwla ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • Cyfraniadau i fentrau cymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi ledled Cymru ac sy'n cael effaith hirdymor yn y gymuned
 • Cyfleoedd i leihau effaith y contract ar yr amgylchedd a hyrwyddo buddion amgylcheddol”

 

Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi: cod ymarfer, arweiniad a hyfforddiant

 

Ymrwymiad 3

Sicrhau bod pawb sy’n gysylltiedig â phrynu/ caffael a recriwtio a defnyddio gweithwyr yncael hyfforddiant ar gaethwasiaeth fodern ac arferion cyflogaeth foesegol, a chadw cofnod o’r rhai sydd wedi cael hyfforddiant.

 
Ymrwymiad 4

Sicrhau bod arferion cyflogaeth yn cael euhystyried fel rhan o’r broses gaffael. Byddwn yn:

4.1. Cynnwys copi o’n polisi ar gyflogaeth foesegol (Ymrwymiad 1) yn yr holl ddogfennaeth gaffael.

4.2. Cynnwys cwestiynau priodol ar gyflogaeth foesegol mewn gwybodaeth dendro ac asesu’r ymatebion a ddaw ilaw.

4.3. Lle y bo’n briodol, cynnwys elfennau o’rCod fel amodau’r contract.

4.4 Bob tro y ceir dyfynbris neu dendr anarferol o isel, gofyn i ymgeiswyr esbonio’r effaith y gallai costau isel eichael ar eu gweithwyr

 

Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithnasol

(Daeth i rym ar 31 Mawrth 2021)

 

 

Ffyniant i Bawb: y cynllun gweithredu ar yr economi

Byddwn yn cyflawni’r canlynol:

 • Cyflawni cynllun cenedlaethol o wariant caffael yn y dyfodol yng Nghymru i gefnogi swyddi a thwf cynaliadwy; yn cefnogi gwaith teg, yn hyrwyddo buddsoddiad mewn arferion cyflogaeth moesegol a gwerth cymdeithasol.
 • Datblygu adnoddau rhanbarthol megis buddion i’r cymunedau i helpu i wella cydnerthedd busnesau lleol a sicrhau bod buddion economaidd ein gwariant caffael yn y sector cyhoeddus yn aros yng Nghymru.
 • Gweithio gyda busnesau i gryfhau cadwyni cyflenwi lleol a llenwi bylchau i hybu cynigion gan fusnesau Cymreig am gontractau sector cyhoeddus Cymru.

 

 Datganiad y Dirprwy Weinidog ar yr Economi Sylfaenol

‘Bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau edrych ar werth cymdeithasol o fewn caffael. Byddwn yn cefnogi Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i ddefnyddio a chryfhau cadwyni cyflenwi lleol. Bydd dulliau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein helpu i wneud cynnydd cyflym.’

 

 Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011

‘Mae rheoliad 18 yn gwneud darpariaeth ynghylch caffael cyhoeddus mewn achosion pan fo awdurdod yn awdurdod contractio. Dylai awdurdodau o'r fath ystyried p'un a ddylai meini prawf dyfarnu gynnwys ystyriaethau sy'n berthnasol i gyflawni'r ddyletswydd gyffredinol. Hefyd, rhaid i awdurdod contractio roi sylw dyledus i p'un a ddylai unrhyw amodau a osodir ganddo gynnwys ystyriaethau sy'n berthnasol i gyflawni'r ddyletswydd gyffredinol.’

 

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Mae Deddf 2010 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i roi sylw dyledus i’r angen i leihau’r anghydraddoldebau o ran canlyniadau sy’n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol. Mae'r ddyletswydd yn berthnasol i benderfyniadau caffael a chomisiynu mawr.

 

 

Gofal Cymdeithasol

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 & Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Cyflawnir yr holl gaffael yn unol â'r Deddfau hyn.

 

 

Arloesedd

Cynllun Gweithredu Arloesedd (yn cael ei ddatblygu gan LlC)

 

Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Mae dyletswydd A6 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus ymgorffori ystyriaeth o fioamrywiaeth ac ecosystemau yn eu ffordd gynnar o feddwl a chynllunio busnes.

Dylai awdurdodau cyhoeddus ystyried pob agwedd ar ddyletswyddau A6 gan y gall eu penderfyniadau a’u gweithredoedd ddylanwadu’n anuniongyrchol, er enghraifft drwy eu polisi caffael. Dylai awdurdodau cyhoeddus hefyd ystyried effeithiau penderfyniadau a chamau gweithredu ar fioamrywiaeth y tu allan i Gymru.

 

Ffyniant i bawb: Cymru carbon isel Cymru

“Byddwn yn parhau i gefnogi economi gylchol drwy greu cyfleoedd newydd i weithgynhyrchu mewn modd effeithlon o ran adnoddau drwy ymgorffori effeithlonrwydd adnoddau yn ein rhaglen o gymorth arloesedd i BbaChau a defnyddio prosesau caffael y sector cyhoeddus i ysgogi'r farchnad.’’

 

Strategaeth Economi Gylchol 2020 (yn cael ei datblygu –yn disodli Tuag at Ddyfodol Diwastraff)

 

Tuag at Ddyfodol Diwastraff:

Yn ein cynllun byddwn yn gwerthuso'r gallu i ymgymryd â chaffael gwyrdd a chadwyni cyflenwi gwyrdd.

 

Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adeiladu cymunedau iachach a gwell amgylcheddau. Mae gan aer glân rôl ganolog wrth greu’r amodau cywir ar gyfer gwell iechyd, llesiant a mwy o weithgarwch corfforol yng Nghymru. Adlewyrchir hyn drwy ymrwymiad i leihau allyriadau a chyflawni gwelliannau hanfodol yn ansawdd aer trwy fesurau cynllunio, seilwaith, rheoleiddio a negeseuon iechyd.

 

 

Tai

Adolygiad Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy Adroddiad Terfynol –Ebrill

Dylai Llywodraeth Cymru annog awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i weithio mewn partneriaeth i rannu sgiliau, gallu ac adnoddau, a chydweithio, drwy fframweithiau caffael lleol a rhanbarthol, i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol.

 

Ail-ddychmygu adeiladu tai cymdeithasol yng Nghymru -Strategaeth Dulliau Modern o Adeiladu ar gyfer Cymru

6.3 Archwilio modelau caffael gwerth uchel yn hytrach na chost isel i adlewyrchu costau oes gyfan adeiladau newydd a darparu mwy o opsiynau datblygu ar gyfer darparwyr tai.

Rydym yn bwriadu ymchwilio i'r defnydd cynyddol o bren a chynnwys wedi'i ailgylchu yn ogystal â blaenoriaethu cynnwys wedi'i ailddefnyddio ac ailweithgynhyrchu yn y nwyddau a brynir gan y sector cyhoeddus.

 

 

Adeiladu

Dogfen Ganllaw Y Rhaglen Tai Arloesol a Dulliau Adeiladu Modern 2020-2021 (Blwyddyn 4)

Dylai caffael fod yn gydnaws â Datganiad Polisi Caffael Cymru.

 

 

Trafnidiaeth

WELTAG 2017: Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru

Rhestr wirio achosion masnachol –Dylid rhoi amlinelliad o’r ystyriaethau canlynol yng Ngham Un, eu cwblhau erbyn Cam Dau, eu diweddaru a’u dilysu yng Ngham Tri:

 • Opsiynau caffael –hyrwyddo lleol lle bo modd.
ID: 10638, adolygwyd 15/05/2024