Strategaeth Gwastraff

Strategaeth Rheoli Gwastraff Dinesig

Ein Cynlluniau ar gyfer Gwastraff

Mae cynlluniau gwastraff Cyngor Sir Penfro yn dilyn deddfau Ewropeaidd sy'n gosod targedau ar gyfer Cymru a gwladwriaethau eraill sy'n aelodau.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Tuag at Ddyfodol Diwastraff (yn agor mewn tab newydd), y Strategaeth Wastraff newydd i Gymru, sy'n rhan o gyfres o ddogfennau sy'n egluro'r modd y bydd Cymru yn cydymffurfio â chyfraith Ewrop.  Tuag at Ddyfodol Diwastraff yw'r strategaeth wastraff gyffredinol i Gymru ac mae'n nodi egwyddorion, polisïau a thargedau ar lefel uchel.  Mae'r "cynlluniau sector" yn cynnig cynlluniau cyflenwi mwy manwl.

Mae gwastraff Cyngor Sir Penfro yn dod o dan Gynllun y Sector Trefol (yn agor mewn tab newydd) sy'n gosod yr agenda ar gyfer rheoli gwastraff trefol yr awdurdodau lleol.  Mae gwastraff nad yw'n wastraff trefol yn dod o dan gynlluniau sectorau eraill.  

Mae'r targedau canlynol sy'n effeithio ar wastraff Cyngor Sir Penfro wedi eu pennu yng Nghynllun y Sector Trefol: 

 

*Gwastraff Trefol a gesglir gan awdurdodau lleol

09/10

12/13

15/16

19/20

24/25

Lefelau lleiaf paratoi ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu/compostio (neu Dreuliad Anerobig) ar gyfer gwastraff trefol.

40%

52%

58%

64%

70%

**Lwfansau GTP (Gwastraff Trefol Pydradwy)

29,481

19,497

17,008

13,689

13,698[1]

Mae gan Lywodraeth Cymru bwerau deddfu newydd gan wneud targedau yn statudol (Ystyr statudol yw wedi ei orfodi gan y gyfraith) ar gyfer canran gwastraff awdurdod lleol y mae'n rhaid ei ailgylchu, ei baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio neu ei gompostio.  Gallai methu â chyflawni'r targedau hyn olygu dirwyon o £200 y dunnell ar gyfer pob tunnell o wastraff y mae Sir Benfro yn methu gyda hi.  Yn ogystal, mae methu ag ailgyfeirio GTP (Gwastraff Trefol Pydradwy) rhag tirlenwi yn dod â chosb ychwanegol o £200 y dunnell tros y lwfans.

*Gwastraff trefol yw’r gwastraff y mae’r Cyngor Sir yn gyfrifol am ei gasglu a’i gwared. Gan mwyaf mae’n wastraff a gynhyrchwyd gan aelwydydd, gwastraff a gynhyrchwyd gan eiddo masnachol ac a gasglwyd gan y Cyngor, ac ysbwriel ac ysgubion stryd. 

**BMW - Gwastraff Trefol Pydradwy - math o wastraff, yn tarddu’n nodweddiadol o ffynonellau planhigion neu anifeiliaid, all gael ei ddadelfennu gan greaduriaid byw eraill. 

[1] Ni roddwyd lwfansau tu hwnt i 19/20.  Rydym wedi cymryd y bydd y lwfans y parhau fel y mae.

 

ID: 417, adolygwyd 15/09/2023