Strategaeth Toiledau Lleol

Cynnydd hyd yma

Ers cyhoeddi'r strategaeth wreiddiol, rydyn ni wedi gweld rhywfaint o gynnydd cadarnhaol yn lleol ac yn genedlaethol sy'n effeithio ar y ddarpariaeth yn lleol.

Cenedlaethol

  1. Cafodd Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol eu tynnu o bob toiled cyhoeddus annibynnol ym mis Ebrill 2020. Mae hyn yn golygu bod cyfleusterau bellach yn rhatach i'w rheoli ac yn fwy hylaw yn ariannol i sefydliadau eraill ystyried darparu*
  2. Diwygiadau i Reoliadau Adeiladu Dogfen M, Ionawr 2023 – mae’r gwelliant yn cwmpasu’r ddarpariaeth o leoedd newid mewn toiledau o fewn adeiladau priodol o ran maint cyhoeddus.

Cynnydd yn lleol

  1. Mae trosglwyddiadau asedau ar y gweill mewn sawl cyfleuster yn y sir; bydd pob un yn parhau i ddarparu toiledau cyhoeddus 
  2. Trosglwyddwyd tri chyfleuster yn ôl i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n parhau i'w darparu
  3. Sicrhawyd 20 o gyfleusterau trwy ffioedd parcio CSP
  4. Sicrhawyd cyllid gan Lywodraeth Cymru i ailddatblygu'r cyfleuster ar draeth Whitesands er mwyn gwella cynwysoldeb drwy ddarparu ein Toiled/Lle Newid ac ystafell deuluol cyntaf ar ochr traeth.
  5. Mae sawl cyfleuster wedi'u paentio i wella ymddangosiad 
  6. Mae sawl prosiect ar raddfa fechan ar y gweill i wella profiad ymwelwyr o’r cyfleusterau 
  7. Ceir cyfleuster newydd ac ailddatblygiad yn Abergwaun er mwyn gwella'r ddarpariaeth yn yr ardal hon, gan gynnwys cyfleusterau i'r anabl a newid babanod
  8. Mae prosiectau ar y gweill yn Hwlffordd i gynnwys toiledau cyhoeddus newydd yn y Gyfnewidfa Drafnidiaeth a datblygiad Cei'r Gorllewin. Bydd y ddau yn cynnwys Toiled/Lleoedd Newid 

Nid yw pob cam o'r strategaeth wreiddiol wedi ei chwblhau oherwydd effeithiau Covid-19. Mae'r camau gweithredu sy'n dal yn berthnasol felly wedi cario ymlaen yn Adran 5 isod.  


*Mae cyfyngiadau contract wedi arwain at arbedion ddim yn cael eu trosglwyddo'n llawn i CSP ar hyn o bryd. 

ID: 10278, adolygwyd 22/06/2023