Pa fath o beth yw maethu mewn gwirionedd?

"Mae'n bendant wedi newid ein bywydau ni er gwell."

"Dydy plant maeth ddim yn wahanol i'ch plant chi eich hun. Efallai nad ydyn nhw wedi cael y cychwyn i fywyd y mae plant eraill wedi ei gael. Ond ein gwaith ni ydy rhoi'r bywyd hwnnw, y mae pob plentyn yn ei haeddu, iddyn nhw," meddai Natalie Picton, rhiant maeth am y 13 blynedd diwethaf.

Fe wnaeth Natalie a Colin, ei gŵr, faethu eu plentyn cyntaf pan oeddent yn eu hugeiniau canol. Ers hynny, maent wedi maethu ugain o blant eraill, rhwng 0 a 18 mlwydd oed. Mae'r rhan fwyaf wedi bod yn lleoliadau tymor hir, yr hiraf yn wyth mlynedd. Mae gan y cwpl eu merch a'u dau fab eu hunain hefyd, sy'n bymtheg, naw ac wyth mlwydd oed. 

Mae'r cwpl, sy'n byw yn Rhosfarced, yn dweud bod cychwyn maethu pan oeddent yn ifanc, a dwyn eu plant eu hunain i fyny gyda'u plant maeth, wedi bod yn fantais bendant iddynt.

"Mae'n hawdd. Rydych chi'n dod o hyd i'r amser i edrych ar ôl eich plant eich hun. Mae'n union yr un fath," meddai Natalie. "Rydym ni'n trin ein plant i gyd yn gyfartal, ac mae'r rheolau yr un fath i bawb. Mae'n wirioneddol bwysig, fel nad ydy neb yn teimlo'n wahanol o gwbl."

"Mae ein ffrindiau a'n teulu i gyd yn adnabod ein plant i gyd ac yn eu trin i gyd yr un fath," ychwanegodd Colin, sydd wedi ei hyfforddi fel parafeddyg, "Mae llawer ohonyn nhw'n dod yn ôl dros y Nadolig a fedrwch chi ddim symud gan anrhegion! Mae fel un teulu mawr hapus."

Mae llawer o'r plant y mae'r cwpl wedi eu croesawu i'w cartref wedi bod yn blant yn eu harddegau, ac mae Natalie'n dweud eu bod mewn gwirionedd yn haws o lawer i'w maethu nag y mae rhai pobl yn meddwl.

"Yn y dechrau, maen nhw'n gallu bod yn anodd ac fe fyddan nhw'n gwthio'r terfynau, ond os byddwch chi'n ymgysylltu efo nhw, maen nhw'n iawn ac yn annibynnol. Mae'r cwbl i'w wneud efo parchu eich gilydd," meddai.

"Mae ymddiriedaeth yn beth mawr. Mae'n rhaid i chi adeiladu ymddiriedaeth; nad ydych chi'n mynd i'w trin nhw'n wahanol na gwneud niwed iddyn nhw. Naw gwaith allan o ddeg maen nhw'n blant arferol sydd angen i chi roi sylw iddyn nhw, sydd eisiau cael eu caru, ac sydd angen rhai terfynau."

Mae'r cwpl yn maethu drwy Gyngor Sir Penfro. "Rydym ni wedi cael cefnogaeth wych gan y Cyngor," meddai Colin, "Unrhyw bryd rydym ni wedi gofyn am gymorth neu wedi bod angen rhywbeth, rydym ni wedi ei gael. Mae'r berthynas sydd gennym ni a'r gefnogaeth yn arbennig. Mae'n help gwybod bod y tîm y tu ôl i chi."

Mae'r ddau yn frwd ynghylch y manteision enfawr y mae maethu yn gallu eu dwyn i unrhyw gartref, ac maen nhw'n annog unrhyw un, sy'n meddwl y gallai maethu fod yn addas iddyn nhw, i roi cynnig arni.

"Cyn belled â'ch bod chi'n medru cydymdeimlo a'ch bod chi'n malio am bobl eraill, a'ch bod chi'n deall sut y mae ar bobl eisiau cael eu trin, a'u parchu, mae'n werth chweil," meddai Natalie.

"Mae'r holl amseroedd da yn cyfrif llawer mwy na'r adegau anodd ar y dechrau. Os oes yna unrhyw un sy'n meddwl bod hyn iddyn nhw, fe ddylen nhw roi cynnig arni o leiaf. Mae'n bendant wedi newid ein bywydau ni er gwell."

Meddai Colin; "Mi fedrwch chi roi'r amgylchedd yna i blentyn flodeuo a newid ei fywyd yn llwyr.  Mae rhai o'r plant, yr ydym ni wedi eu maethu, wedi teimlo nad ydyn nhw'n werth dim. Felly, mae gweld plentyn yn tyfu mewn hyder, yn newid yn gyfan gwbl, ac yn gwneud yn dda yn yr ysgol neu ddilyn y llwybr iawn yn wych.

"Rydym ni wedi bod yn help i'w troi rownd, i wneud rhywbeth o'u bywydau, cael addysg, cael gwaith.

"Rydw i wedi mwynhau pob munud ohono."  

ID: 1827, adolygwyd 18/05/2018