COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Pa fath o beth yw maethu mewn gwirionedd?

Pa fath o gymorth fydda' i'n ei gael?

Mae bywyd fel gofalwr maeth yn cynnig llawer o foddhad. Mae Gofalwyr Maeth Sir Benfro yn rhan o dîm a fydd yn eich cefnogi ar hyd pob cam o'r daith.

 • Gellwch ddibynnu ar gymorth gan y Tîm Lleoli Teuluoedd, ynghyd â'ch rhwydwaith cymorth eich hun o deulu a ffrindiau.
 • Rydym yn cydnabod y gall maethu fod yn anodd ac yn feichus.
 • Rydym yn ystyried ein gofalwyr yn weithwyr proffesiynol sy'n meddu ar lefel o sgiliau a chyfrifoldeb sy'n cynyddu'n barhaus.
 • Mae ein pecyn hyfforddiant yn cynorthwyo ein gofalwyr i ddatblygu i'w llawn botensial.


Mae'r cymorth yn cynnwys:

 • Lwfans wythnosol hael i dalu am y gost o ofalu am blentyn, sy'n amrywio yn ôl oedran y plentyn
 • Gweithiwr cymdeithasol goruchwylio dynodedig i'ch cynorthwyo a'ch cynghori
 • Cymorth gan rwydwaith eang o gyd-ofalwyr maeth a Chymdeithas Gofalwyr Maeth Sir Benfro, gyda digwyddiadau a boreau coffi rheolaidd i ofalwyr maeth
 • Aelodaeth o Foster Talk
 • Mentora gan gyfoedion a grwpiau cefnogi rheolaidd i ofalwyr er mwyn rhannu arfer gorau, cyngor a phrofiadau
 • Hyfforddiant cyn-cymeradwyo helaeth a chyfleoedd hyfforddiant rheolaidd gan gynnwys Hyfforddiant FfCCh
 • Cylchlythyrau rheolaidd oddi wrth y tîm
 • Llawlyfr i ofalwyr sy'n cynnwys canllawiau a gwybodaeth
 • Cymorth gan weithwyr cymdeithasol y tu allan i oriau
 • Cerdyn Hamdden Sir Benfro am bris gostyngol ar gyfer y teulu
 • Grŵp cefnogi ar gyfer eich plant eich hun
 • Gwobrau Hir-wasanaeth
 • Nyrs ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal
 • Athrawes ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal
 • Cyngor arbenigol ac ymgynghoriad gan wasanaeth seicoleg penodedig.
 • Gwasanaeth cofrestredig gydag AGC  
Lwfans maethu 2020-2021 yr wythnos fesul plentyn yn ôl Ystod Oedran

Ystod Oedran

2020/21

0-4

£188.00

5-10

£171.00

11-15

£184.30

16+

£223.82

 

 www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

ID: 1823, adolygwyd 11/08/2020