Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Sut mae'ch arian yn cael ei wario

Mae Cyngor Sir Penfro wedi pennu pump y cant o gynnydd yn y Dreth Gyngor am y flwyddyn ariannol 2017-18. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 81c yr wythnos neu £42.05 y flwyddyn. Treth Gyngor Band D a godir gan y Cyngor Sir fydd £883.15. 

Bydd y swm terfynol y bydd gofyn i drethdalwyr y Cyngor ei dalu yn cynnwys symiau ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed Powys a'u cyngor tref neu gymuned lleol. 

Dywedodd y Cynghorydd Jamie Adams, Arweinydd Cyngor Sir Penfro, er bod y Treth Gyngor yn Sir Benfro'n dal yn sylweddol is na gweddill Cymru, na wnaed penderfyniad y Cyngor i'w chynyddu 5 y cant yn ysgafn. 

"Daliwn i fod yn y sefyllfa o fod angen i ni ddarparu mwy am lai," meddai'r Cynghorydd Adams. "Yn ystod y tair blynedd diwethaf gwelwyd gostyngiadau sylweddol yn ein setliad blynyddol gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â phwysau cynyddol costau'r gweithlu a demograffig, yn ogystal â deddfwriaeth newydd a ffactorau eraill. 

"Y canlyniad yw bwlch cyllid o £10.7m ar gyfer 2017-18, y mae'r Cyngor yn bwriadu ei bontio trwy ddal i leihau costau, arbediadau a chyflawni Rhaglen Drawsffurfio. 

"Fodd bynnag, mae gan y Dreth Gyngor ran bwysig i'w chwarae hefyd. Dangosodd ymateb y cyhoedd mewn cyfarfodydd ac ymgynghoriadau bod hwn yn un o'r ffyrdd mwy derbyniol o godi cyllid i gynnal gwasanaethau." 

Ychwanegodd bod yr Awdurdod, ar waethaf y pwysau cyllidebol ar y Cyngor, yn dal i gyflenwi gwasanaethau eithriadol - y gorau ond un yng Nghymru at ei gilydd - yn ôl yr adroddiad diweddar ‘Perfformiad Llywodraeth Leol 2015-16'. 

Cymeradwyodd yr aelodau Gyllideb 2017-18 mewn cyfarfod o'r Cyngor Llawn ar 2il Mawrth. 

Wrth gyflwyno'r Gyllideb i'r Cyngor dywedodd Jon Haswell, y Cyfarwyddwr Cyllid, y cafodd ei datblygu o flaen cefnlen o dair blynedd o ostyngiadau mewn setliadau ariannol a mwy o bwysau gweithlu, cyflogau, chwyddiant a demograffig, gan beri bwlch cyllid cronnol o £41.5m (2014-15 i 2016-17). Pontiwyd hyn trwy gyfuniad o £6.3m incwm ychwanegol o godiadau Treth Gyngor (gan gynnwys newidiadau sylfaen) a £35.2m mewn gostyngiadau cost, arbediadau a gweddnewid gwasanaethau. 

Dywedodd adroddiad Mr Haswell y goddiweddwyd y tybiaethau cynllunio at y dyfodol yn y Cynllun Ariannol Tymor Caolig (MTFP) 2016-17 i 2019-20 a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 10fed Mawrth 2016 gan gynnydd sylweddol mewn pwysau gweithlu, cyflogau, chwyddiant, demograffig a deddfwriaethol disgwyliedig, a chyfrifoldebau newydd. 

Gwnaed iawn yn rhannol am hyn gan setliad gwell na'r disgwyl ar gyfer 2017-18, er bod hynny'n ostyngiad pellach o 0.1 y cant. 

Mae MTFP 2017-18 i 2020-21 yn dangos bwlch cyllid estynedig o £45.3m ar sail gostyngiadau disgwyliedig o 3% y flwyddyn yn y setliad blynyddol gan Lywodraeth Cymru.

ID: 732, adolygwyd 01/08/2017