Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Addysg a Gwasanaethau Plant

Mae eich Treth Gyngor yn cyfrannu at y canlynol…

 

 • gynnal 53 ysgol gynradd, chwech ysgol uwchradd, dwy ysgol ganol, un ysgol arbennig, a Chanolfan Ddysgu Sir Benfro.
 • addysgu dros 17,200 o ddisgyblion a chyflogi mwy na 2,600 o weithwyr addysg.
 • darparu tîm o weithwyr proffesiynol gwella ysgolion gan gynnwys cynghorwyr herio ac arbenigwyr pwnc i gynorthwyo gwella ysgolion;
 • darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 200 o ddisgyblion ag anawsterau dysgu cymhleth mewn naw ysgol, yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2 a 3.
 • darparu tîm sy'n gweithio â rhieni, disgyblion ac ysgolion - gan gynnwys seicolegwyr addysg, athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu - er mwyn rhoi cymorth unigol i ysgolion a rhieni.
 • cyflogi 23 o weithwyr ieuenctid llawn-amser a 57 rhan-amser a gwirfoddolwyr, ac 16 o staff tîm cyfiawnder ieuenctid gyda chymorth rhyw 20 o wirfoddolwyr sydd, gyda’i gilydd, yn gweithio gyda thros 3,000 o bobl ifanc;
 • rhoi cymorth i gynnal gwaith ieuenctid a gweithgareddau mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys pedair canolfan, 13 clwb ieuenctid, pob ysgol uwchradd, y PLC (Canolfan Ddysgu Sir Benfro) a Choleg Sir Benfro. 
 • darparu tîm allgymorth arbenigol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.
 • gweithredu'r Gwasanaeth Cerdd sy'n rhoi gwersi arbenigol bob wythnos i mwy na 2,200 o ddisgyblion mewn dros 80% o ysgolion Sir Benfro, ac yn galluogi oddeutu 500 o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd perfformio.
 • darparu oddeutu 43,000 o brydau bob wythnos ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, trwy gyfrwng y Gwasanaeth Prydau Ysgol.
 • hwyluso Cynulliad Ieuenctid y Sir a fforymau ieuenctid lleol yn ogystal â chynnal gwefan wybodaeth ar gyfer pobl ifanc.
 • cefnogi ymrwymiad Sir Benfro i hawliau plant trwy'r Swyddfa Plant a Phobl Ifanc a hefyd trwy fabwysiadu'n ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.
 • rhoi cymorth i Gynllun Gwobrau Dug Caeredin ym mhob ysgol uwchradd ac mewn pedair canolfan gwobrau agored, gyda 183 yn ennill yr Wobr Efydd, 98 yr Wobr Arian a 37 yr Wobr Aur yn 2018.
 • cyflwyno rhaglen dysgu oedolion yn y gymuned Sir Benfro yn Dysgu ledled y sir, gyda thros 3,000 o gofrestriadau ar dros 350 o ddosbarthiadau;
 • cydgysylltu cyflwyno Sbardun mewn ysgolion cynradd, gan ddarparu dros 170 o gyfleoedd dysgu ar gyfer oedolion a theuluoedd;
 • cynorthwyo datblygu’r ddarpariaeth Gymraeg gan roi cyfleoedd dysgu i dros 900 o bobl;
 • gwella sgiliau llythrennedd, rhifedd, cyfathrebu a digidol oedolion trwy gynnig dros 150 o ddosbarthiadau Sgiliau Hanfodol;
 • galluogi 170 o oedolion gael cymwysterau a fydd yn helpu eu gobeithion cyflogaeth;
 • darparu mentrau Chwaraeon Sir Benfro, gan gynnig bron 44,000 o gyfleoedd chwaraeon allgyrsiol ar gyfer disgyblion oedran ysgol uwchradd, a hyfforddiant ar gyfer dros 400 o staff ysgolion cynradd. 
 • gweithio gyda chlybiau chwaraeon cymunedol i gynyddu aelodaeth iau, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar 64% o’r boblogaeth leol.
 • darparu gwasanaeth AG peripatetig i draean o ysgolion cynradd Sir Benfro i sicrhau darpariaeth ansawdd uchel o addysg gorfforol.
 • cynnal Gofal Cymdeithasol i Blant; ar unrhyw adeg benodol byddwn yn gweithio â mwy na 1,000 o blant a phobl ifanc mewn angen. 
 • diogelu a chynorthwyo oddeutu 1,700 o'r plant a'r bobl ifanc hynny sydd fwyaf agored i niwed yn Sir Benfro gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal, plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, ymadawyr â gofal a'r rhai hynny sydd o fewn y gwasanaethau ataliol.
 • recriwtio a rhoi cymorth i ofalyddion maeth a rhieni sy'n mabwysiadu, a pharu gofalyddion addas â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.
 • darparu gofal seibiant i bobl ifanc sydd ag anableddau canolig i ddifrifol mewn uned seibiau byr arbenigol.
 • cynnal gwaith atalal trosedd gyda mwy na 1,500 o bobl ifanc bob blwyddyn.
 • cynnal dioddefwyr trosedd; cynorthwywyd 115 o bobl ifanc yn ystod y flwyddyn.
 • cyflwyno sesiynau camddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol ledled y Sir gan ddefnyddio patrwm lleihau niwed.
 • darparu Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni sydd wedi rhoi gwybodaeth a chyngor i 334 o rieni, plant a phobl ifanc mewn teuluoedd lle mae plant gydag anghenion dysgu ychwanegol, trwy linell gymorth, gwefan, cymorthfeydd galw heibio a chyfarfodydd rhwydweithio.
 • rhoi cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy glybiau ieuenctid unswydd ar benwythnosau ac ar ôl ysgol.
 • cyflenwi darpariaeth arbenigol i hyd at 120 o ddisgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd, gan gynnwys darparu ar gyfer disgyblion gydag anawsterau gorbryderu ac iechyd meddwl;
 • darparu clwb ar ôl ysgol arbenigol i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd.
 •  gwneud darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 150 o ddisgyblion gydag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.
 • darparu rhyw 3800 o sesiynau cwnsela therapiwtig seiliedig ar ysgolion i dros 600 o blant a phobl ifanc.
 • darparu tîm o seicolegwyr addysgol, athrawon ymgynghorol, therapyddion a chynorthwywyr dysgu i weithio ar draws clystyrau o ysgolion gyda rhieni, disgyblion a staff.
 • fel rhan o strategaeth yr Awdurdod i feithrin gallu ysgolion, cyflenwi dewis eang o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol. 
 • darparu cyfarfodydd clwstwr bob tymor fel bod Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gallu datblygu eu gwybodaeth, rhwydweithio a rhannu arferion gorau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 733, adolygwyd 22/02/2019