Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Addysg a Gwasanaethau Plant

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar…

 

 • gynnal 58 ysgol gynradd, wyth ysgol uwchradd, un ysgol arbennig, a Chanolfan Ddysgu Sir Benfro.
 • addysgu dros 17,500 o ddisgyblion a chyflogi mwy na 2,600 o weithwyr addysg.
 • darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 200 o ddisgyblion ag anableddau dysgu cymhleth mewn naw ysgol, yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2 a 3.
 • darparu tîm sy'n gweithio â rhieni, disgyblion ac ysgolion - gan gynnwys seicolegwyr addysg, athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu - er mwyn rhoi cymorth unigol i ysgolion a rhieni.
 • cyflogi 23 o weithwyr ieuenctid llawn amser a 99 o weithwyr ieuenctid rhan amser a gwirfoddolwyr, a 21 staff yn y tîm cyfiawnder ieuenctid, sy'n gweithio gydag oddeutu 3,500 o bobl ifanc.
 •  rhoi cymorth i gynnal gwaith ieuenctid a gweithgareddau mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys pedair canolfan, 16 clwb ieuenctid, pob ysgol uwchradd, y PLC (Canolfan Ddysgu Sir Benfro) a Choleg Sir Benfro. 
 • darparu tîm allgymorth arbenigol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.
 • gweithredu'r Gwasanaeth Cerdd sy'n rhoi gwersi arbenigol bob wythnos i oddeutu 2,200 o ddisgyblion mewn dros 80% o ysgolion Sir Benfro, ac yn galluogi oddeutu 500 o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd perfformio.
 • darparu oddeutu 43,000 o brydau bob wythnos ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, trwy gyfrwng y Gwasanaeth Prydau Ysgol.
 • hwyluso Cynulliad Ieuenctid y Sir a fforymau ieuenctid lleol yn ogystal â chynnal gwefan wybodaeth ar gyfer pobl ifanc.
 • cefnogi ymrwymiad Sir Benfro i hawliau plant trwy'r Swyddfa Plant a Phobl Ifanc a hefyd trwy fabwysiadu'n ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.
 • rhoi cymorth i Gynllun Gwobrau Dug Caeredin ym mhob ysgol uwchradd ac mewn pedair canolfan gwobrau agored, gyda 236 yn ennill yr Wobr Efydd, 84 yr Wobr Arian a 34 yr Wobr Aur yn 2017.
 • gweithredu rhaglen dysgu oedolion yn y gymuned sy'n cael ei chynnal gan Sir Benfro yn Dysgu, mewn chwe Chanolfan Ddysgu Cymunedol ac mewn mwy na 50 o leoliadau cymunedol lle mae dros 3,000 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn mwy na 348 o ddosbarthiadau. 
 •  Darparu mentrau Chwaraeon Sir Benfro, gan gynnig mwy na 42,000 o gyfleoedd chwaraeon allgyrsiol ar gyfer disgyblion oedran ysgol uwchradd, a hyfforddiant ar gyfer dros 500 o staff ysgolion cynradd. 
 • Gweithio gyda chlybiau chwaraeon cymunedol i gynyddu aelodaeth iau, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar 56% o’r boblogaeth leol
 •  Darparu gwasanaeth AG peripatetig i draean o ysgolion cynradd Sir Benfro i sicrhau darpariaeth ansawdd uchel o addysg gorfforol.
 • cynnal Gofal Cymdeithasol i Blant; ar unrhyw adeg benodol byddwn yn gweithio â mwy na 1,000 o blant a phobl ifanc mewn angen. 
 • diogelu a chynorthwyo oddeutu 1,700 o'r plant a'r bobl ifanc hynny sydd fwyaf agored i niwed yn Sir Benfro gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal, plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, ymadawyr â gofal a'r rhai hynny sydd o fewn y gwasanaethau ataliol.
 • recriwtio a rhoi cymorth i ofalyddion maeth a rhieni sy'n mabwysiadu, a pharu gofalyddion addas â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.
 • darparu gofal seibiant i bobl ifanc sydd ag anableddau canolig i ddifrifol mewn uned seibiau byr arbenigol.
 • cynnal gwaith atalal trosedd gyda mwy na 1,500 o bobl ifanc bob blwyddyn.
 • cynnal dioddefwyr trosedd; cynorthwywyd 83 o bobl ifanc yn ystod y flwyddyn.
 • cyflwyno sesiynau camddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol ledled y Sir gan ddefnyddio patrwm lleihau niwed.
 • darparu Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni sydd wedi rhoi gwybodaeth a chyngor ar faterion addysgol i 334 o rieni, plant a phobl ifanc, trwy linell gymorth, gwefan, cymorthfeydd galw heibio a chyfarfodydd rhwydwaith.
 • cyflwyno cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy ‘Brosiect y Drindod’, clwb ieuenctid penwythnos unswydd.
 • darparu clwb ar ôl ysgol arbenigol i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd.
 • gwneud darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 150 o ddisgyblion gydag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.
 • darparu oddeutu 3,800 o sesiynau cwnsela therapiwtig wedi’i lleoli yn yr ysgol ar gyfer dros 600 o blant a phobl ifanc.
 • darparu rhyw 3800 o sesiynau cwnsela therapiwtig seiliedig ar ysgolion i dros 600 o blant a phobl ifanc.
 • fel rhan o strategaeth yr Awdurdod i feithrin gallu ysgolion, cyflenwi dewis rhagorol o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.  
 • darparu cyfarfodydd clwstwr bob tymor fel bod Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gallu datblygu eu gwybodaeth, rhwydweithio a rhannu arferion gorau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar…

 

§  gynnal 58 ysgol gynradd, wyth ysgol uwchradd, un ysgol arbennig, a Chanolfan Ddysgu Sir Benfro.

 

§  addysgu dros 17,500 o ddisgyblion a chyflogi mwy na 2,600 o weithwyr addysg.

 

§  darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 200 o ddisgyblion ag anableddau dysgu cymhleth mewn naw ysgol, yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2 a 3.

 

§  darparu tîm sy'n gweithio â rhieni, disgyblion ac ysgolion - gan gynnwys seicolegwyr addysg, athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu - er mwyn rhoi cymorth unigol i ysgolion a rhieni.

 

§  cyflogi 23 o weithwyr ieuenctid llawn amser a 99 o weithwyr ieuenctid rhan amser a gwirfoddolwyr, a 21 staff yn y tîm cyfiawnder ieuenctid, sy'n gweithio gydag oddeutu 3,500 o bobl ifanc.

 

§  rhoi cymorth i gynnal gwaith ieuenctid a gweithgareddau mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys pedair canolfan, 16 clwb ieuenctid, pob ysgol uwchradd, y PLC (Canolfan Ddysgu Sir Benfro) a Choleg Sir Benfro. 

 

§  darparu tîm allgymorth arbenigol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.

 

§  gweithredu'r Gwasanaeth Cerdd sy'n rhoi gwersi arbenigol bob wythnos i oddeutu 2,200 o ddisgyblion mewn dros 80% o ysgolion Sir Benfro, ac yn galluogi oddeutu 500 o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd perfformio.

 

§  darparu oddeutu 43,000 o brydau bob wythnos ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, trwy gyfrwng y Gwasanaeth Prydau Ysgol.

 

§  hwyluso Cynulliad Ieuenctid y Sir a fforymau ieuenctid lleol yn ogystal â chynnal gwefan wybodaeth ar gyfer pobl ifanc.

 

§  cefnogi ymrwymiad Sir Benfro i hawliau plant trwy'r Swyddfa Plant a Phobl Ifanc a hefyd trwy fabwysiadu'n ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

 

§  rhoi cymorth i Gynllun Gwobrau Dug Caeredin ym mhob ysgol uwchradd ac mewn pedair canolfan gwobrau agored, gyda 236 yn ennill yr Wobr Efydd, 84 yr Wobr Arian a 34 yr Wobr Aur yn 2017.

 

§  gweithredu rhaglen dysgu oedolion yn y gymuned sy'n cael ei chynnal gan Sir Benfro yn Dysgu, mewn chwe Chanolfan Ddysgu Cymunedol ac mewn mwy na 50 o leoliadau cymunedol lle mae dros 3,000 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn mwy na 348 o ddosbarthiadau. 

 

§  Darparu mentrau Chwaraeon Sir Benfro, gan gynnig mwy na 42,000 o gyfleoedd chwaraeon allgyrsiol ar gyfer disgyblion oedran ysgol uwchradd, a hyfforddiant ar gyfer dros 500 o staff ysgolion cynradd. 

 

§  Gweithio gyda chlybiau chwaraeon cymunedol i gynyddu aelodaeth iau, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar 56% o’r boblogaeth leol.

 

§  Darparu gwasanaeth AG peripatetig i draean o ysgolion cynradd Sir Benfro i sicrhau darpariaeth ansawdd uchel o addysg gorfforol.

 

§  cynnal Gofal Cymdeithasol i Blant; ar unrhyw adeg benodol byddwn yn gweithio â mwy na 1,000 o blant a phobl ifanc mewn angen. 

 

§  diogelu a chynorthwyo oddeutu 1,700 o'r plant a'r bobl ifanc hynny sydd fwyaf agored i niwed yn Sir Benfro gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal, plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, ymadawyr â gofal a'r rhai hynny sydd o fewn y gwasanaethau ataliol.

 

§  recriwtio a rhoi cymorth i ofalyddion maeth a rhieni sy'n mabwysiadu, a pharu gofalyddion addas â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.

 

§  darparu gofal seibiant i bobl ifanc sydd ag anableddau canolig i ddifrifol mewn uned seibiau byr arbenigol.

 

§  cynnal gwaith atalal trosedd gyda mwy na 1,500 o bobl ifanc bob blwyddyn.

 

§  cynnal dioddefwyr trosedd; cynorthwywyd 83 o bobl ifanc yn ystod y flwyddyn.

§  cyflwyno sesiynau camddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol ledled y Sir gan ddefnyddio patrwm lleihau niwed.

§  darparu Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni sydd wedi rhoi gwybodaeth a chyngor ar faterion addysgol i 334 o rieni, plant a phobl ifanc, trwy linell gymorth, gwefan, cymorthfeydd galw heibio a chyfarfodydd rhwydwaith.

§  cyflwyno cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy ‘Brosiect y Drindod’, clwb ieuenctid penwythnos unswydd.

§  darparu clwb ar ôl ysgol arbenigol i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd.

 

§  gwneud darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 150 o ddisgyblion gydag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.

§  darparu oddeutu 3,800 o sesiynau cwnsela therapiwtig wedi’i lleoli yn yr ysgol ar gyfer dros 600 o blant a phobl ifanc.

 

§  darparu rhyw 3800 o sesiynau cwnsela therapiwtig seiliedig ar ysgolion i dros 600 o blant a phobl ifanc.

§  fel rhan o strategaeth yr Awdurdod i feithrin gallu ysgolion, cyflenwi dewis rhagorol o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.  

§  darparu cyfarfodydd clwstwr bob tymor fel bod Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gallu datblygu eu gwybodaeth, rhwydweithio a rhannu arferion gorau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 733, adolygwyd 09/03/2018