Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Addysg a Gwasanaethau Plant

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar…

 

 • gynnal 58 ysgol gynradd, wyth ysgol uwchradd, un ysgol arbennig, a Chanolfan Ddysgu Sir Benfro.
 • addysgu dros 17,500 o ddisgyblion a chyflogi mwy na 2,600 o weithwyr addysg.
 • darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 200 o ddisgyblion ag anableddau dysgu cymhleth mewn naw ysgol, yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2 a 3.
 • darparu tîm sy'n gweithio â rhieni, disgyblion ac ysgolion - gan gynnwys seicolegwyr addysg, athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu - er mwyn rhoi cymorth unigol i ysgolion a rhieni.
 • cyflogi 23 o weithwyr ieuenctid llawn amser a 99 o weithwyr ieuenctid rhan amser a gwirfoddolwyr, a 21 staff yn y tîm cyfiawnder ieuenctid, sy'n gweithio gydag oddeutu 3,500 o bobl ifanc.
 •  rhoi cymorth i gynnal gwaith ieuenctid a gweithgareddau mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys pedair canolfan, 16 clwb ieuenctid, pob ysgol uwchradd, y PLC (Canolfan Ddysgu Sir Benfro) a Choleg Sir Benfro. 
 • darparu tîm allgymorth arbenigol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.
 • gweithredu'r Gwasanaeth Cerdd sy'n rhoi gwersi arbenigol bob wythnos i oddeutu 2,200 o ddisgyblion mewn dros 80% o ysgolion Sir Benfro, ac yn galluogi oddeutu 500 o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd perfformio.
 • darparu oddeutu 43,000 o brydau bob wythnos ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, trwy gyfrwng y Gwasanaeth Prydau Ysgol.
 • hwyluso Cynulliad Ieuenctid y Sir a fforymau ieuenctid lleol yn ogystal â chynnal gwefan wybodaeth ar gyfer pobl ifanc.
 • cefnogi ymrwymiad Sir Benfro i hawliau plant trwy'r Swyddfa Plant a Phobl Ifanc a hefyd trwy fabwysiadu'n ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.
 • rhoi cymorth i Gynllun Gwobrau Dug Caeredin ym mhob ysgol uwchradd ac mewn pedair canolfan gwobrau agored, gyda 236 yn ennill yr Wobr Efydd, 84 yr Wobr Arian a 34 yr Wobr Aur yn 2017.
 • gweithredu rhaglen dysgu oedolion yn y gymuned sy'n cael ei chynnal gan Sir Benfro yn Dysgu, mewn chwe Chanolfan Ddysgu Cymunedol ac mewn mwy na 50 o leoliadau cymunedol lle mae dros 3,000 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn mwy na 348 o ddosbarthiadau. 
 •  Darparu mentrau Chwaraeon Sir Benfro, gan gynnig mwy na 42,000 o gyfleoedd chwaraeon allgyrsiol ar gyfer disgyblion oedran ysgol uwchradd, a hyfforddiant ar gyfer dros 500 o staff ysgolion cynradd. 
 • Gweithio gyda chlybiau chwaraeon cymunedol i gynyddu aelodaeth iau, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar 56% o’r boblogaeth leol
 •  Darparu gwasanaeth AG peripatetig i draean o ysgolion cynradd Sir Benfro i sicrhau darpariaeth ansawdd uchel o addysg gorfforol.
 • cynnal Gofal Cymdeithasol i Blant; ar unrhyw adeg benodol byddwn yn gweithio â mwy na 1,000 o blant a phobl ifanc mewn angen. 
 • diogelu a chynorthwyo oddeutu 1,700 o'r plant a'r bobl ifanc hynny sydd fwyaf agored i niwed yn Sir Benfro gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal, plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, ymadawyr â gofal a'r rhai hynny sydd o fewn y gwasanaethau ataliol.
 • recriwtio a rhoi cymorth i ofalyddion maeth a rhieni sy'n mabwysiadu, a pharu gofalyddion addas â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.
 • darparu gofal seibiant i bobl ifanc sydd ag anableddau canolig i ddifrifol mewn uned seibiau byr arbenigol.
 • cynnal gwaith atalal trosedd gyda mwy na 1,500 o bobl ifanc bob blwyddyn.
 • cynnal dioddefwyr trosedd; cynorthwywyd 83 o bobl ifanc yn ystod y flwyddyn.
 • cyflwyno sesiynau camddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol ledled y Sir gan ddefnyddio patrwm lleihau niwed.
 • darparu Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni sydd wedi rhoi gwybodaeth a chyngor ar faterion addysgol i 334 o rieni, plant a phobl ifanc, trwy linell gymorth, gwefan, cymorthfeydd galw heibio a chyfarfodydd rhwydwaith.
 • cyflwyno cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy ‘Brosiect y Drindod’, clwb ieuenctid penwythnos unswydd.
 • darparu clwb ar ôl ysgol arbenigol i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd.
 • gwneud darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 150 o ddisgyblion gydag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.
 • darparu oddeutu 3,800 o sesiynau cwnsela therapiwtig wedi’i lleoli yn yr ysgol ar gyfer dros 600 o blant a phobl ifanc.
 • darparu rhyw 3800 o sesiynau cwnsela therapiwtig seiliedig ar ysgolion i dros 600 o blant a phobl ifanc.
 • fel rhan o strategaeth yr Awdurdod i feithrin gallu ysgolion, cyflenwi dewis rhagorol o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.  
 • darparu cyfarfodydd clwstwr bob tymor fel bod Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gallu datblygu eu gwybodaeth, rhwydweithio a rhannu arferion gorau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar…

 

§  gynnal 58 ysgol gynradd, wyth ysgol uwchradd, un ysgol arbennig, a Chanolfan Ddysgu Sir Benfro.

 

§  addysgu dros 17,500 o ddisgyblion a chyflogi mwy na 2,600 o weithwyr addysg.

 

§  darparu darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 200 o ddisgyblion ag anableddau dysgu cymhleth mewn naw ysgol, yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2 a 3.

 

§  darparu tîm sy'n gweithio â rhieni, disgyblion ac ysgolion - gan gynnwys seicolegwyr addysg, athrawon arbenigol a chynorthwywyr dysgu - er mwyn rhoi cymorth unigol i ysgolion a rhieni.

 

§  cyflogi 23 o weithwyr ieuenctid llawn amser a 99 o weithwyr ieuenctid rhan amser a gwirfoddolwyr, a 21 staff yn y tîm cyfiawnder ieuenctid, sy'n gweithio gydag oddeutu 3,500 o bobl ifanc.

 

§  rhoi cymorth i gynnal gwaith ieuenctid a gweithgareddau mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys pedair canolfan, 16 clwb ieuenctid, pob ysgol uwchradd, y PLC (Canolfan Ddysgu Sir Benfro) a Choleg Sir Benfro. 

 

§  darparu tîm allgymorth arbenigol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio.

 

§  gweithredu'r Gwasanaeth Cerdd sy'n rhoi gwersi arbenigol bob wythnos i oddeutu 2,200 o ddisgyblion mewn dros 80% o ysgolion Sir Benfro, ac yn galluogi oddeutu 500 o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd perfformio.

 

§  darparu oddeutu 43,000 o brydau bob wythnos ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, trwy gyfrwng y Gwasanaeth Prydau Ysgol.

 

§  hwyluso Cynulliad Ieuenctid y Sir a fforymau ieuenctid lleol yn ogystal â chynnal gwefan wybodaeth ar gyfer pobl ifanc.

 

§  cefnogi ymrwymiad Sir Benfro i hawliau plant trwy'r Swyddfa Plant a Phobl Ifanc a hefyd trwy fabwysiadu'n ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

 

§  rhoi cymorth i Gynllun Gwobrau Dug Caeredin ym mhob ysgol uwchradd ac mewn pedair canolfan gwobrau agored, gyda 236 yn ennill yr Wobr Efydd, 84 yr Wobr Arian a 34 yr Wobr Aur yn 2017.

 

§  gweithredu rhaglen dysgu oedolion yn y gymuned sy'n cael ei chynnal gan Sir Benfro yn Dysgu, mewn chwe Chanolfan Ddysgu Cymunedol ac mewn mwy na 50 o leoliadau cymunedol lle mae dros 3,000 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn mwy na 348 o ddosbarthiadau. 

 

§  Darparu mentrau Chwaraeon Sir Benfro, gan gynnig mwy na 42,000 o gyfleoedd chwaraeon allgyrsiol ar gyfer disgyblion oedran ysgol uwchradd, a hyfforddiant ar gyfer dros 500 o staff ysgolion cynradd. 

 

§  Gweithio gyda chlybiau chwaraeon cymunedol i gynyddu aelodaeth iau, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar 56% o’r boblogaeth leol.

 

§  Darparu gwasanaeth AG peripatetig i draean o ysgolion cynradd Sir Benfro i sicrhau darpariaeth ansawdd uchel o addysg gorfforol.

 

§  cynnal Gofal Cymdeithasol i Blant; ar unrhyw adeg benodol byddwn yn gweithio â mwy na 1,000 o blant a phobl ifanc mewn angen. 

 

§  diogelu a chynorthwyo oddeutu 1,700 o'r plant a'r bobl ifanc hynny sydd fwyaf agored i niwed yn Sir Benfro gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal, plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, ymadawyr â gofal a'r rhai hynny sydd o fewn y gwasanaethau ataliol.

 

§  recriwtio a rhoi cymorth i ofalyddion maeth a rhieni sy'n mabwysiadu, a pharu gofalyddion addas â phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal.

 

§  darparu gofal seibiant i bobl ifanc sydd ag anableddau canolig i ddifrifol mewn uned seibiau byr arbenigol.

 

§  cynnal gwaith atalal trosedd gyda mwy na 1,500 o bobl ifanc bob blwyddyn.

 

§  cynnal dioddefwyr trosedd; cynorthwywyd 83 o bobl ifanc yn ystod y flwyddyn.

§  cyflwyno sesiynau camddefnyddio sylweddau ac iechyd rhywiol ledled y Sir gan ddefnyddio patrwm lleihau niwed.

§  darparu Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni sydd wedi rhoi gwybodaeth a chyngor ar faterion addysgol i 334 o rieni, plant a phobl ifanc, trwy linell gymorth, gwefan, cymorthfeydd galw heibio a chyfarfodydd rhwydwaith.

§  cyflwyno cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy ‘Brosiect y Drindod’, clwb ieuenctid penwythnos unswydd.

§  darparu clwb ar ôl ysgol arbenigol i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol neu anabledd.

 

§  gwneud darpariaeth arbenigol ar gyfer hyd at 150 o ddisgyblion gydag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol.

§  darparu oddeutu 3,800 o sesiynau cwnsela therapiwtig wedi’i lleoli yn yr ysgol ar gyfer dros 600 o blant a phobl ifanc.

 

§  darparu rhyw 3800 o sesiynau cwnsela therapiwtig seiliedig ar ysgolion i dros 600 o blant a phobl ifanc.

§  fel rhan o strategaeth yr Awdurdod i feithrin gallu ysgolion, cyflenwi dewis rhagorol o ddatblygiad proffesiynol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.  

§  darparu cyfarfodydd clwstwr bob tymor fel bod Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gallu datblygu eu gwybodaeth, rhwydweithio a rhannu arferion gorau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 733, adolygwyd 09/03/2018

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar...

 

 • alluogi bron 5,500 o bobl, trwy'r flwyddyn, i aros yn eu cartrefi eu hunain trwy gyfrwng amrywiaeth o gymorth a ddarparwyd neu a drefnwyd gan Gyngor Sir Penfro, yn cynnwys:

 

 • pryd ar glud
 • gofal cartref
 • gwasanaethau dydd yn y gymuned
 • offer
 • taliadau uniongyrchol
 • ail-alluogi

 

 • rhoi cymorth i bobl sy'n agored i niwed er mwyn iddynt ddal i fod yn ddiogel yn eu cymunedau eu hunain, a cheisio sicrhau nad yw pobl yn dibynnu ar ofal hirdymor.

 

 • galluogi dros 800 o bobl i fyw mewn cartrefi gofal preswyl neu gartrefi nyrsio yn ystod y flwyddyn.

 

 • rhoi cymorth, ar y cyd â'r GIG, i oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl.

 

 • cyd-gyflwyno gwasanaethau ataliol yn y gymuned.

 

 

ID: 735, adolygwyd 09/03/2018

Gwasanaethau'r Amgylchedd

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar...

 

· gynnal oddeutu saith miliwn o gasgliadau sbwriel a nwyddau i'w hailgylchu o fwy na 61,000 o gartrefi bob blwyddyn.  Y llynedd, fe wnaethon ni gasglu mwy na 3,700 tunnell o wastraff bwyd; 2,900 tunnell o wydr, a 5,400 tunnell o ddefnyddiau mewn bagiau oren wrth ymyl y ffordd.

· darparu 89 o fannau ailgylchu a chwe Chanolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu sydd â chyfleusterau er mwyn ailgylchu mwy na 25 o wahanol ddefnyddiau; o ganlyniad mae dros 10,000 tunnell o ddefnyddiau wedi cael eu hailddefnyddio a'u hailgylchu.

· compostio mwy na 7,930 tunnell o wastraff gwyrdd y flwyddyn trwy gyfrwng y gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd a'r Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu. 

· monitro ansawdd aer, tir a dŵr ac ymdrin â niwsans sŵn, plâu a chŵn.

· ymateb i fwy na 1,000 digwyddiad o dipio anghyfreithlon bob blwyddyn.

· cynnal oddeutu 1,145 o arolygiadau diogelwch bwyd a 150 o arolygiadau iechyd a diogelwch bob blwyddyn.

· ddarparu’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, gan sicrhau bod busnesau bwyd yn cael eu sgorio.

· ymdrin â mwy na 710 o gwynion ynghylch safonau masnachu a chynnal mwy na 370 o geisiadau yn ymwneud â lles anifeiliaid.

· trwyddedu 65 sefydliad anifeiliaid.

· cynorthwyo i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed rhag sgiamiau ar y ffôn, ar y stepen drws, trwy'r post neu ar y rhyngrwyd.

· rhoi prawf ar 100% o bympiau petrol a bob tancer tanwydd swmp er mwyn sicrhau eu bod yn fanwl gywir.

· cynnal bron 10,000 o geisiadau am wasanaeth, a rhoi dros 1,970 o drwyddedau.

· cynnal Amlosgfa Parc Gwyn ar bwys Arberth, a chynnal a chadw 11 mynwent ledled y Sir.

· claddu’r ymadawedig gydag urddas pan nad oes unrhyw berthynas agosaf a datgladdu cyrff marw wrth reoli peryglon cysylltiedig.

· datrys problemau gydag eiddo aflan a ferminog ledled y sir fel ag i sicrhau nad oes dim perygl i iechyd y cyhoedd.

· sicrhau bod diffygion mewn carthffosydd a charthbyllau preifat yn cael eu hatgyweirio i atal carthion amrwd mewn mannau cyhoeddus rhag peri amgylchiadau sy’n peryglu iechyd y cyhoedd.

· delio â heigiadau llygod mawr trwy orfodi i atal rhag peryglu iechyd y cyhoedd.

· casglu cŵn crwydr er mwyn gwarchod y cŵn a phobl rhag peryg niwed a sicrhau ailgartrefu cŵn crwydr a dieisiau’n briodol.

· microsglodynnu miloedd o gŵn yn y Sir er mwyn sicrhau bod modd olrhain eu perchenogion a’u dychwelyd adref yn ddiogel os cânt eu colli.

· cynnig gwasanaethau masnachol rheoli plâu er mwyn cynorthwyo busnesau gydymffurfio â’r gyfraith.

· cyfryngu a gorfodi mewn anghydfodau gwrychoedd uchel.

· gorfodi gofynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol er mwyn sicrhau bod pobl yn mwynhau cymunedau diogel a thawel.

 

ID: 743, adolygwyd 09/03/2018

Cynllunio a Datblygu

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar …

 

 • rhoi cymorth i faes adfywio canolau trefi a chynorthwyo chwe thîm tref sefydledig er mwyn iddynt nodi'r cyfleoedd i adfywio eu trefi.
 • llywio a rheoli datblygiad, yn cynnwys gwarchod treftadaeth adeiledig a naturiol y Sir.
 • gweithredu Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, gan gynnwys sefydliad blaengar Canolfan Arloesedd y Bont.
 • darparu seilwaith busnes arall ar ffurf 145 uned fusnes, 45 fferm sirol, 35 eiddo siop/swyddfa a Maes Awyr Hwlffordd.  
 • rheoli adeiladau swyddfeydd corfforaethol y Cyngor.
 • gweithredu harbwr Dinbych-y-pysgod a harbwr Cwm Gwaun, a'r marchnadoedd yn Ninbych-y-pysgod, Doc Penfro ac Abergwaun. 
 • sicrhau cymorth grantiau Ewropeaidd ac eraill i gynorthwyo datblygu economaidd a chymdeithasol a chyflawni prosiectau sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau’r Cyngor;
 • rhoi cymorth i fusnesau a phrosiectau cymunedol lleol, cynorthwyo i greu swyddi, a hybu cynnyrch lleol.
 • marchnata Sir Benfro yn gyrchfan o safon uchel ar gyfer twristiaeth trwy gyfrwng cyd-ymgyrchoedd marchnata a www.visitpembrokeshire.com – a llunio cyhoeddiad blynyddol Arweinlyfr Gwyliau Sir Benfro gyda chyhoeddwr masnachol.
 • arwain Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro er mwyn llywio datblygiad y cynhyrchion a'r gwasanaethau twristiaeth ledled y Sir.
 • rhoi cymorth i gymunedau trwy gyfrwng grantiau a rheoli prosiectau.
 • cefnogi cymunedau trwy grantiau, benthyciadau a rheoli prosiectau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 746, adolygwyd 09/03/2018

Gwasanaethau Tai

 • ddarparu gwasanaethau i atal digartrefedd.
 • cynorthwyo pobl ag anabledd i addasu eu cartrefi.
 • hwyluso datblygiadau tai cymdeithasol newydd ar y cyd â chymdeithasau tai lleol.
 • rhoi cymorth tenantiaeth i bobl sy'n agored i niwed, ar y cyd â phartneriaid yn y trydydd sector.
 • darparu cyngor ynghylch effeithlonrwydd ynni a diogelwch yn y cartref.
 • darparu gwasanaethau gorfodi a chofrestru services ar gyfer mannau byw rhent preifat.

Caiff tai cyngor eu hariannu'n gyfan gwbl gan y rhent sy'n cael ei dalu ac nid yw'n cael effaith ar y Dreth Gyngor.

ID: 748, adolygwyd 01/08/2017

Gwasanaethau Diwylliannol a Chysylltiedig

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar …

 

 • weithredu 10 canolfan hamdden sy'n denu oddeutu 1.3 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, gan ddarparu cyfleoedd ymarfer corfforol ar gyfer bob oedran yn y gymuned. Mae pob un o’n chwe chanolfan mwyaf ar agor dros 95 awr yr wythnos.
 • darparu bron 280 o ddosbarthiadau ymarfer a darparu lle ar gyfer 480 o sesiynau wythnosol clybiau chwaraeon a gweithgareddau corfforol.
 • trefnu sesiynau ‘Dewch i Ddysgu Sut i Nofio' yng nghanolfannau hamdden y Sir trwy roi gwersi i oddeutu 3,000 o blant bob wythnos.
 • cynnal Addysg wrth ddarparu cyfleusterau a dysgu nofio i 4,900 o ddisgyblion ysgol gynradd bob blwyddyn.
 • rheoli traethau arobryn niferus Sir Benfro. Yn 2017, llwyddodd Cyngor Sir Penfro i ennill 11 Baner Las, 13 Gwobr Arfordir Gwyrdd a 31 Gwobr Glan Môr.
 • darparu achubwyr bywyd ar 11 o draethau'r Sir yn ystod misoedd yr haf mewn partneriaeth â'r RNLI a chefnogi pump clwb achubwyr bywyd ledled y Sir.
 • gweithredu Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, a fynychwyd gan 7,000 o bobl ers cyflwyno'r Cynllun yn 2008.
 • darparu gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr, yn cynnwys gwasanaeth teithiol a danfon i gartrefi, a gwasanaeth ar-lein.
 • cynnal Archifdy ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro.
 • darparu gwybodaeth am dwristiaeth, ymdrin ag ymholiadau gan ymwelwyr.
 • cynnal Maenordy Scolton a'r Parc Gwledig, a chefnogi amgueddfeydd annibynnol ledled y Sir.
 • cynnal Theatr y Torch a llawer o gyfleusterau celfyddyd a cherddoriaeth ledled y Sir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 749, adolygwyd 09/03/2018

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar...

 

 • cynnal a chadw bron 2,500 cilomedr o ffyrdd, a chadw'r strydoedd yn ddiogel a glân. 
 •  cynnal a chadw oddeutu 575 cilomedr o droedffyrdd, 670 o bontydd a chwlferi, a 230 o adeileddau sy'n dala priffyrdd yn eu lle. 
 • darparu 15,350 o oleuadau strydoedd a TCC mewn pum canol tref.
 •  darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol ac oddi yno ar gyfer mwy na 5,000 o ddisgyblion bob dydd.
 • rhoi cymhorthdal i bron tri-chwarter o wasanaethau bysiau'r Sir, er mwyn darparu mwy na miliwn o siwrneiau teithwyr y flwyddyn. 
 • darparu mwy na 2,000 o siwrneiau yr wythnos er mwyn i bobl oedrannus ac anabl fynd i Ganolfannau Dydd a Chanolfannau Gweithgareddau ac oddi yno.
 • rhoi cymorth i gynlluniau cludiant cymunedol er mwyn darparu atebion dyfeisgar i ddiwallu anghenion lleol.
 • rheoli'r cynllun cerdyn teithio rhad ar gyfer mwy na 28,000 o bobl sy'n berchen ar gerdyn bws. 
 • cynnal a chadw 12.3 cilomedr o amddiffynfeydd môr y mae'r Cyngor yn berchen arnynt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 750, adolygwyd 09/03/2018