Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Gwasanaethau'r Amgylchedd

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar...

 

· gynnal oddeutu saith miliwn o gasgliadau sbwriel a nwyddau i'w hailgylchu o fwy na 61,000 o gartrefi bob blwyddyn.  Y llynedd, fe wnaethon ni gasglu mwy na 3,700 tunnell o wastraff bwyd; 2,900 tunnell o wydr, a 5,400 tunnell o ddefnyddiau mewn bagiau oren wrth ymyl y ffordd.

· darparu 89 o fannau ailgylchu a chwe Chanolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu sydd â chyfleusterau er mwyn ailgylchu mwy na 25 o wahanol ddefnyddiau; o ganlyniad mae dros 10,000 tunnell o ddefnyddiau wedi cael eu hailddefnyddio a'u hailgylchu.

· compostio mwy na 7,930 tunnell o wastraff gwyrdd y flwyddyn trwy gyfrwng y gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd a'r Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu. 

· monitro ansawdd aer, tir a dŵr ac ymdrin â niwsans sŵn, plâu a chŵn.

· ymateb i fwy na 1,000 digwyddiad o dipio anghyfreithlon bob blwyddyn.

· cynnal oddeutu 1,145 o arolygiadau diogelwch bwyd a 150 o arolygiadau iechyd a diogelwch bob blwyddyn.

· ddarparu’r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd, gan sicrhau bod busnesau bwyd yn cael eu sgorio.

· ymdrin â mwy na 710 o gwynion ynghylch safonau masnachu a chynnal mwy na 370 o geisiadau yn ymwneud â lles anifeiliaid.

· trwyddedu 65 sefydliad anifeiliaid.

· cynorthwyo i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed rhag sgiamiau ar y ffôn, ar y stepen drws, trwy'r post neu ar y rhyngrwyd.

· rhoi prawf ar 100% o bympiau petrol a bob tancer tanwydd swmp er mwyn sicrhau eu bod yn fanwl gywir.

· cynnal bron 10,000 o geisiadau am wasanaeth, a rhoi dros 1,970 o drwyddedau.

· cynnal Amlosgfa Parc Gwyn ar bwys Arberth, a chynnal a chadw 11 mynwent ledled y Sir.

· claddu’r ymadawedig gydag urddas pan nad oes unrhyw berthynas agosaf a datgladdu cyrff marw wrth reoli peryglon cysylltiedig.

· datrys problemau gydag eiddo aflan a ferminog ledled y sir fel ag i sicrhau nad oes dim perygl i iechyd y cyhoedd.

· sicrhau bod diffygion mewn carthffosydd a charthbyllau preifat yn cael eu hatgyweirio i atal carthion amrwd mewn mannau cyhoeddus rhag peri amgylchiadau sy’n peryglu iechyd y cyhoedd.

· delio â heigiadau llygod mawr trwy orfodi i atal rhag peryglu iechyd y cyhoedd.

· casglu cŵn crwydr er mwyn gwarchod y cŵn a phobl rhag peryg niwed a sicrhau ailgartrefu cŵn crwydr a dieisiau’n briodol.

· microsglodynnu miloedd o gŵn yn y Sir er mwyn sicrhau bod modd olrhain eu perchenogion a’u dychwelyd adref yn ddiogel os cânt eu colli.

· cynnig gwasanaethau masnachol rheoli plâu er mwyn cynorthwyo busnesau gydymffurfio â’r gyfraith.

· cyfryngu a gorfodi mewn anghydfodau gwrychoedd uchel.

· gorfodi gofynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol er mwyn sicrhau bod pobl yn mwynhau cymunedau diogel a thawel.

 

ID: 743, adolygwyd 09/03/2018