COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Gwasanaethau Tai

Mae eich Treth Gyngor yn cyfrannu at y canlynol…

 

  • ddarparu gwasanaethau i atal digartrefedd.
  • cynorthwyo pobl ag anabledd i addasu eu cartrefi.
  • hwyluso datblygiadau tai cymdeithasol newydd ar y cyd â chymdeithasau tai lleol.
  • rhoi cymorth tenantiaeth i bobl sy'n agored i niwed, ar y cyd â phartneriaid yn y trydydd sector.
  •  darparu cyngor ynghylch effeithlonrwydd ynni a diogelwch yn y cartref.
  • gorfodi cynllun cofrestru / trwyddedu Rhentu Doeth Cymru mewn eiddo preifat ar rent.
  • ymateb i filoedd o gwynion ynghylch niwsans a chyfryngu neu gymryd camau gorfodi i sicrhau bod gan bobl gartrefi a chymunedau iach a diogel
  • archwilio eiddo preifat ar rent er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel i fyw ynddo a heb fod yn peryglu iechyd neu’n creu perygl tân.
  • dod â chartrefi cartrefi gwag yn ôl i’w defnyddio yn y Sir a chodi safon eiddo.
  • sicrhau bod tenantiaid yn cael eu trin yn briodol pan fyddant yn rhentu cartrefi drwy’r sector preifat yn y Sir.

 

Caiff tai cyngor eu hariannu'n gyfan gwbl gan y rhent sy'n cael ei dalu ac nid yw'n cael effaith ar y Dreth Gyngor.

 

ID: 748, adolygwyd 22/02/2019