Sut mae eich Arian yn Cael ei Wario

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Caiff eich Treth Gyngor ei gwario ar...

 

  • cynnal a chadw bron 2,500 cilomedr o ffyrdd, a chadw'r strydoedd yn ddiogel a glân. 
  •  cynnal a chadw oddeutu 575 cilomedr o droedffyrdd, 670 o bontydd a chwlferi, a 230 o adeileddau sy'n dala priffyrdd yn eu lle. 
  • darparu 15,350 o oleuadau strydoedd a TCC mewn pum canol tref.
  •  darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol ac oddi yno ar gyfer mwy na 5,000 o ddisgyblion bob dydd.
  • rhoi cymhorthdal i bron tri-chwarter o wasanaethau bysiau'r Sir, er mwyn darparu mwy na miliwn o siwrneiau teithwyr y flwyddyn. 
  • darparu mwy na 2,000 o siwrneiau yr wythnos er mwyn i bobl oedrannus ac anabl fynd i Ganolfannau Dydd a Chanolfannau Gweithgareddau ac oddi yno.
  • rhoi cymorth i gynlluniau cludiant cymunedol er mwyn darparu atebion dyfeisgar i ddiwallu anghenion lleol.
  • rheoli'r cynllun cerdyn teithio rhad ar gyfer mwy na 28,000 o bobl sy'n berchen ar gerdyn bws. 
  • cynnal a chadw 12.3 cilomedr o amddiffynfeydd môr y mae'r Cyngor yn berchen arnynt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 750, adolygwyd 09/03/2018