Swddfa'r Crwner

Pobl yr ydym yn rhannu data a hwy

Oni bai bod cyfyngiad wedi cael ei osod, mae cwestau’n agored i’r cyhoedd ac felly caiff data ei rannu ag unrhyw un sy’n bresennol yn y trafodion, gan gynnwys y wasg.

Yn ystod y gwaith o gyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol, caiff Crwner EM, yn ôl ei ddisgresiwn neu fel y bo angen yn gyfreithiol, rannu gwybodaeth â'r prif sefydliadau/unigolion canlynol:

 • Cynghorau Dinas a Sir Penfro a Sir Gaerfyrddin
 • Y Prif Grwner
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Patholegwyr a gweithwyr meddygol proffesiynol eraill sy’n gweithio i Grwner EM
 • Trefnwyr Angladdau yn yr ardal
 • Crwneriaid lleol - yn benodol pan fydd achosion yn cael eu trosglwyddo neu eu derbyn
 • Ymddiriedolaethau Ysbytai’r GIG a chyrff clinigol/allgymorth eraill yn ardal De Cymru
 • Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys
 • Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
 • Y Gwasanaeth Tân ac Achub ar gyfer ardal De Cymru
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
 • Gwasanaethau Ambiwlans De Cymru
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
 • Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Teuluoedd yr effeithiwyd arnynt
 • Staff y Swyddfa Gofrestru yn ardal De Cymru
 • Mynwentydd ac Amlosgfeydd yn ardal De Cymru
ID: 6757, adolygwyd 02/02/2023