COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Symud o Gwmpas

Dysgu Gydol Oes

Gall cymryd rhan mewn addysg bellach a gweithgareddau dysgu wneud cyfraniad cadarnhaol i ansawdd bywyd ac annibyniaeth barhaus.  Mae astudiaethau ymchwil wedi dangos y gall dal i ddysgu ar ôl ymddeol amddiffyn yr ymennydd sy'n heneiddio rhag dirywio a rhag dementia.  Gall hefyd ddarparu cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol sy'n lleihau'r teimlad o fod wedi eich ynysu a chynnwys pobl hŷn yn eu gweithgareddau cymunedol lleol.

Mae Canolfannau Dysgu Cymunedol yn cynnig gweithgareddau a chyrsiau amrywiol fel cadw’n heini, cyfrifiaduro a chrefftau. Maent hefyd yn gartref i ystod eang o glybiau a chymdeithasau.

I gaelrhagor o wybodaeth ewch i Sir Benfro yn Dysgu
neu ffoniwch 01834 861712.

Gall Age Cymru Sir Benfro ddarparu hyfforddiant unigol ynglŷn â sut i ddefnyddio cyfrifiadur a chael mynediad i'r rhyngrwyd. Ffôn: Age Cymru Sir Benfro 01437 769972.

Mae Coleg Sir Benfro yn cynnal nifer o ddosbarthiadau cymunedol i oedolion mewn canolfannau cymunedol a neuaddau pentref trwy Sir Benfro. Maent yn cynnwys:

  • Yn y Dydd a Gyda’r nos
  • Cyrsiau Byr
  • Gweithdai Undydd
  • Achrededig
  • Rhedeg trwy’r flwyddyn (gan gynnwys tu allan i amser tymor)  

Am fwy o wybodaeth: Ffôn: 01437 753 139 www.step.pembrokeshire.ac.uk

Mae Prifysgol y Drydedd Oes yn sefydliad dysgu gwirfoddol, sy'n seiliedig ar hunangymorth, ar gyfer pobl hŷn nad ydynt mewn gwaith amser llawn. Mae cyfleoedd addysgol, creadigol a hamdden ar gael mewn amgylchedd cyfeillgar. Mae aelodau’n rhannu eu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad i ddysgu o’i gilydd.  

Ewch i www.pembrokeshireu3a.org.uk i lawrlwytho ffurflen gais aelodaeth neu llenwch y ffurflen gyswllt.  

ID: 2009, adolygwyd 23/01/2018