Tai Preifat

Cynllun Lesio Cymru - Gwybodaeth i Landlordiaid

Trosolwg

Cynllun lesio a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan awdurdodau lleol yw Cynllun Lesio Cymru. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i landlordiaid yn y sector rhentu preifat lesio eu heiddo i’r awdurdod lleol am warant o incwm rhent misol a gwasanaeth rheoli eiddo llawn am gyfnod
a all fod rhwng 5 ac 20 mlynedd.

Bydd y cynllun yn gwneud y canlynol:

 • Gwella’r cyfle i bobl gael cartrefi yn y sector rhentu preifat

Bydd y cynllun yn gwella’r cyfle i’r bobl hynny sydd ar incwm isel ac sydd mewn perygl
o fod yn ddigartref gael cartref fforddiadwy o ansawdd da yn y sector rhentu preifat.

 • Rhoi sicrwydd i denantiaid gael llety tymor hwy

Bydd tenantiaid yn gallu cael llety tymor hwy sefydlog am gyfnod o hyd at 20 mlynedd.

 • Cynnig llety fforddiadwy

Bydd rhenti’n cael eu cyfyngu i lefelau lwfans tai lleol, er mwyn sicrhau eu bod yn fforddiadwy i denantiaid ar incwm isel a/neu i denantiaid sy’n cael budd-daliadau.

 • Cynnig cymorth

Caiff cymorth rheolaidd ei gynnig i helpu tenantiaid i lwyddo i gynnal eu tenantiaeth.

 • Gwella safonau

Bydd angen i’r cartrefi sydd ar gael drwy'r cynllun fodloni safon benodol. Darperir cymorth ariannol i alluogi awdurdodau lleol i sicrhau bod yr eiddo o dan y cynllun yn cyrraedd
y safon ofynnol.

 • Cyfrannu at leihau digartrefedd

Bydd yr eiddo o dan y cynllun yn cael ei ddefnyddio i helpu i leihau digartrefedd.

Y manteision i berchnogion eiddo sy’n lesio eu heiddo i’r awdurdod lleol

 • Lesoedd am gyfnodau o 5-20 mlynedd.
 • Gwarant o daliadau rhent bob mis am oes y les ar gyfradd berthnasol y Lwfans Tai Lleol,
 • llai ffi reoli y cytunwyd arni.
 • Cynnig o hyd at £5,000 yn ôl yr angen fel grant, i sicrhau bod yr eiddo’n bodloni’r safon y cytunwyd arni, a/neu gynyddu sgôr yr EPC i lefel C. Mae cyllid grant ychwanegol o hyd at £25,000 ar gael ar gyfer eiddo gwag hirdymor.
 • Archwiliadau eiddo a gwaith atgyweirio a chynnal a chadw drwy gydol oes y les.
 • Yr eiddo’n cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr ag yr oedd ar ddechrau’r les, ac eithrio’r hyn fyddai’n cael ei ystyried fel traul rhesymol, a rhwymedigaeth y landlord am ddiffygion strwythurol.
 • Rheoli’r eiddo’n llawn drwy gydol oes y les.
 • Rhoi cymorth i’r tenant drwy gydol y denantiaeth. Ni fydd angen i’r landlord gael unrhyw gysylltiad â’r tenant drwy gydol oes y les.


Safon yr eiddo

Mae'n rhaid i’r eiddo fodloni'r safonau gofynnol canlynol. Mae grantiau ar gael i sicrhau bod yr eiddo’n bodloni’r safonau, a bydd awdurdodau lleol yn rhoi canllawiau ychwanegol i landlordiaid.

Gofyniad

 • Rhaid i strwythur yr eiddo fod yn sefydlog ac mewn cyflwr da
 • Rhaid sicrhau nad oes unrhyw leithder yn yr eiddo
 • Rhaid i’r grisiau a’r balwstrâd fod yn ddiogel
 • Rhaid bod digon o larymau tân yn yr eiddo.
 • Rhaid gosod synwyryddion mwg sy'n cael eu pweru gan y prif gyflenwad ar bob llawr.
 • Rhaid i dystysgrifau ar gyfer gwasanaethu a diogelwch systemau nwy, tanwydd solet neu olew fod yn gyfredol (ni fydd tystysgrifau sy'n agos at y dyddiad dod i ben yn cael eu derbyn). Bydd angen y tystysgrifau hyn ar gyfer y cam trosglwyddo.
 • Rhaid i oleuadau trydanol a gosodiadau pŵer fod wedi'u gwirio a'u hardystio'n ddiogel gan berson sydd â chymwysterau priodol.
 • Rhaid i ddrysau a ffenestri allanol roi lefel resymol o ddiogelwch ffisegol.
 • Os oes gardd, rhaid iddi fod yn hawdd ei chynnal, yn weddol breifat, yn ddiogel ac yn addas i blant ifanc chwarae ynddi.
 • Rhaid i'r system wresogi fod yn EPC E neu'n uwch (bydd Awdurdodau Lleol yn rhoi cyngor ar y grantiau sydd ar gael i godi'r eiddo i'r safon y cytunwyd arni a/neu i gynyddu'r sgôr EPC i C).
 • Rhaid sicrhau bod y drysau a'r ffenestri allanol yn atal drafftiau'n ddigonol.
 • Rhaid inswleiddio'r tanc dŵr poeth yn effeithiol.
 • Rhaid cael system awyru mecanyddol yn y gegin a'r ystafell ymolchi.
 • Dylai’r gegin fod mewn cyflwr da.
 • Dylai'r ystafell ymolchi a'r toiledau fod mewn cyflwr da.
 • Dylai cawod fod ar gael sydd mewn cyflwr da (gallai honno fod yn gawod dros y bath).
 • Mae angen cloeon troi bawd ar bob drws allanol.
 • Dylai fod larwm carbon monocsid ym mhob ystafell lle mae cyfarpar sy’n rhedeg ar nwy.
 • Bydd angen cynnal arolwg asbestos (a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol).
 • Mae angen cynnal asesiad risg tân (ac eithrio ar gyfer tŷ hunangynhwysol). 

Grantiau

Mae grantiau gwerth hyd at £5,000 ar gael i sicrhau bod yr eiddo’n bodloni’r safon y cytunwyd arni a/neu i gynyddu sgôr yr EPC i C.

Ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag am chwe, mis mae grantiau gwerth hyd at £9,999 ar gael ar gyfer lesoedd pum mlynedd, a hyd at £25,000 ar gyfer lesoedd hirach (gweler y tabl isod).

Rhoddir grant gan ystyried pob achos ar sail unigol ac ni ellir ei warantu.

Ni ellir ad-dalu grantiau. Os caiff eiddo ei dynnu o'r cynllun cyn i gyfnod y les ddod i ben, codir ad-daliad diofyn. Dim ond ar waith y nodwyd bod angen ei wneud yn yr eiddo penodedig y mae'n rhaid gwario arian grant.

Grant adnewyddu            

£0 - £9,999        
 • Hyd lleiaf y les : 5 mlynedd                         
 • Ad-dalu’r grant yn ddiofyn: 100% i’w ad-dalu
£10,000 – £14,999
 • Hyd lleiaf y les: 10 mlynedd           
 • Ad-dalu’r grant yn ddiofyn: Ad-daliadau diofyn rhwng blynyddoedd 6-25. Y swm i’w ad-dalu yn gyfran uwch na £10K, gan ostwng £1K y flwyddyn.
£15,000 – £19,999          
 • Hyd lleiaf y les: 15 mlynedd         
 • Ad-dalu’r grant yn ddiofyn: Ad-daliadau diofyn rhwng blynyddoedd 6-25. Y swm i’w ad-dalu yn gyfran uwch na £10K, gan ostwng £1K y flwyddyn.
£20,000 - £25,000           
 • Hyd lleiaf y les: 20 mlynedd         
 • Ad-dalu’r grant yn ddiofyn: Ad-daliadau diofyn rhwng blynyddoedd 6-25. Y swm i’w ad-dalu yn gyfran uwch na £10K, gan ostwng £1K y flwyddyn.

Bydd arolwg o’r eiddo’n cael ei gynnal ac yn sgil hwnnw bydd yr hyn sydd angen ei wella’n cael ei drafod â chi.

Y gofynion ar gyfer landlordiaid sydd am ymuno â'r cynllun

I lesio eich eiddo o dan y cynllun bydd angen ichi fodloni'r meini prawf canlynol:

Gofyniad

 • Darparu Tystysgrifau ar gyfer Diogelwch Nwy, Diogelwch Trydanol a Pherfformiad Ynni (bydd angen y tystysgrifau hyn ar gyfer y cam trosglwyddo).
 • Darparu Yswiriant Adeiladau (gan gynnwys Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus). 
 • Os yw’n berthnasol, rhowch ganiatâd ysgrifenedig h.y. llythyr/e-bost, yn cadarnhau bod eich rhoddwr benthyciadau yn fodlon eich bod chi’n lesio'r eiddo drwy'r Cynllun.
 • Bodloni gofynion safonol eiddo sy’n orfodol ac a bennwyd gan Lywodraeth Cymru (mae grant ar gael i sicrhau bod eiddo yn bodloni’r safon y cytunwyd arni.
 • Darparu copi o'r Gofrestrfa Tir i gadarnhau perchnogaeth eiddo.
 • Bod yn gyfrifol am dalu am unrhyw daliadau gwasanaeth sy'n gysylltiedig â'r eiddo ac am unrhyw waith allanol i'r eiddo.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni

 • Byddwn yn ymgymryd â’r gwaith sy’n ymwneud â rheoli eich eiddo o ddydd i ddydd.
 • Byddwn yn talu taliadau rhent yn ystod cyfnodau pan na fydd yr eiddo wedi’i feddiannu.
 • Byddwn yn archwilio’r eiddo yn rheolaidd, yn monitro gweithgarwch tenantiaid, ac yn ymdrin ag unrhyw broblemau yn brydlon, os bydd rhai yn codi.
 • Byddwn yn cynnal a chadw eich eiddo drwy gydol oes y les.
 • Byddwn yn cwblhau rhestr cynnwys a chyflwr ar ddiwedd cyfnod y les – ac eithrio’r hyn fyddai’n cael ei ystyried fel traul rhesymol – bydd yr eiddo’n cael ei ddychwelyd yn yr un cyflwr ag yr oedd ar ddechrau cyfnod y les.
 • Byddwn yn cyfathrebu â chi’n rheolaidd ynglŷn â’ch eiddo.
 • Byddwn yn gyfrifol am unrhyw filiau/cyfleustodau os bydd yr eiddo’n mynd yn wag.

Rhagor o wybodaeth

Cewch ragor o wybodaeth am y cynllun ar ein gwefan:

Cynllun Prydlesu Cymru – Sir Benfro

Neu ar wefan Llywodraeth Cymru

Os hoffech fwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â ni drwy:

E-bostio: fiona.brown@pembrokeshire.gov.uk

Ffonio: 01437 776097 or 07799599763

ID: 9443, adolygwyd 10/03/2023