Tai Preifat

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: Tenantiaid, Landlordiaid ac Asiantau

Mae’r ffordd rydych chi’n rhentu yn newid i denantiaid a landlordiaid…

Yn 2016, pasiodd y Senedd Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gyda’r nod o’i gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid a thenantiaid rentu cartref yng Nghymru.

Mae’r Ddeddf, a ddaw i rym ar 1 Rhagfyr 2022, yn cyflwyno llawer o newidiadau i gyfreithiau tenantiaethau a bydd yn berthnasol i’r sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Ymgyfarwyddwch â’r newidiadau drwy ddarllen y ddogfen ‘Cwestiynau Cyffredin’.

Bydd pob tenant presennol yn derbyn ei gontract newydd cyn pen chwe mis ar ôl 1 Rhagfyr 2022, ond bydd telerau ac amodau'r Ddeddf newydd yn berthnasol o 1 Rhagfyr.

Bydd pob tenant newydd o 1 Rhagfyr 2022 yn cael ei roi ar gontract newydd yn awtomatig.

Ar ôl i’ch contract newydd ddod i law, bydd angen i chi ei ddarllen a sicrhau eich bod yn deall eich hawliau a'ch cyfrifoldebau newydd.

Dolenni defnyddiol

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi)

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi) (hawdd ei ddeall)

Tenantiaid: mae cyfraith tai yn newid (Rhentu Cartrefi) (Ieithoedd amgen)

Cwestiynau cyffredin

Beth yw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016?

Yn 2016, pasiodd y Senedd Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gyda’r nod o’i gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid a thenantiaid rentu cartref yng Nghymru.

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno llawer o newidiadau i gyfreithiau tenantiaethau a bydd yn berthnasol i'r sectorau rhentu cymdeithasol a phreifat.

Pryd fydd y gyfraith newydd yn berthnasol?

Daw Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 i rym ar 1 Rhagfyr 2022.

Beth yw diben y Ddeddf Rhentu Cartrefi?

 • Mae’n rhoi mwy o sicrwydd i denantiaid a landlordiaid.
 • Mae’n gwneud contractau'n gliriach.
 • Mae’n gwella amodau cartrefi rhent yng Nghymru.
 • Mae’n ei gwneud yn haws i denantiaid a landlordiaid rentu cartref yng Nghymru.

Ar bwy mae'n effeithio?

 • Pob tenant cymdeithasol a phreifat.
 • Pob landlord cymdeithasol a phreifat, gan gynnwys y rhai sy'n rhentu eu heiddo trwy gwmnïau rheoli neu asiantau.

Beth mae'n ei olygu i mi fel tenant?

 • Bydd yn gwella eich hawliau ac yn eu gwneud yn gliriach.
 • Bydd yn gwella sut mae landlordiaid yn rheoli cartrefi rhent yng Nghymru.

Beth sy’n newid i mi?

 • Bydd contractau meddiannaeth yn cymryd lle cytundebau tenantiaeth.
 • Cyfeirir at denantiaid fel Deiliaid Contract.
 • Cyfeirir at Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) fel Landlordiaid Cymunedol.
 • Olyniaeth – mwy o hawliau i drosglwyddo eich cartref.
 • Mwy o ddiogelwch – chwe mis o rybudd cyn belled nag ydy’r contract yn cael ei dorri.
 • Gellir ychwanegu neu ddileu deiliaid contract heb fod angen terfynu contract.
 • Rhaid i bob eiddo fod yn ddiogel, er enghraifft rhaid i gartrefi gael larymau mwg sy'n gweithio, gwiriadau nwy blynyddol a phrofion trydanol bob pum mlynedd.
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol – agwedd deg a chyson i bawb.
 • Atal ‘troi allan dialgar’.
 • Bydd landlordiaid yn gallu adfeddiannu eiddo a adawyd heb orchymyn llys.

Ffitrwydd tai i fod yn gartref

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr ar Reoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022 (“y Rheoliadau FFHH”) ar ei gwefan yn: Ffitrwydd tai i fod yn gartref: canllawiau i landlordiaid | LLYW.CYMRU

Mae Rhentu Doeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw cryno ar ei wefan sy’n nodi cyfrifoldeb landlord i ddarparu anheddau sy’n ddiogel ac yn ffit i bobl fyw ynddynt (FFHH). Mae 29 o ‘faterion neu amgylchiadau’ wedi’u rhestru ac mae’r rhain yn cynnwys lleithder, oerni, carbon monocsid, ac ati.

Canllaw cryno Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi

Dyma’r holl ganllawiau o ran rhentu cartrefi: Llyfrgell Adnoddau - Rent Smart Wales (llyw.cymru)

A yw'r newidiadau yn mynd i effeithio ar gost fy rhent?

Nac ydynt. Os ydych yn rhentu eich eiddo gan Landlord Cymunedol (er enghraifft, Awdurdod Lleol neu LCC), yna bydd eich rhent yn dal i gynyddu yn unol â'r Polisi Rhent Cymdeithasol, fel y'i gosodwyd gan Lywodraeth Cymru.

A oes unrhyw beth sydd angen i mi ei wneud?

 • Bydd contract newydd yn cael ei anfon at bob tenant presennol cyn pen 6 mis ar ôl 1 Rhagfyr 2022. Bydd hwn yn cymryd lle eich Cytundeb Tenantiaeth presennol.
 • Bydd pob tenant newydd o 1 Rhagfyr 2022 yn cael ei roi ar gontract newydd yn awtomatig.
 • Unwaith y bydd eich contract newydd wedi dod i law, bydd angen i chi ei ddarllen a sicrhau eich bod yn deall eich hawliau a'ch cyfrifoldebau newydd.

I gael rhagor o wybodaeth: Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

ID: 8957, adolygwyd 13/09/2022