COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tai Preifat

Effeithlonrwydd Ynni

ECO-Flex: Grant ar gyfer Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni Domestig  

Mae’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) yn gynllun grant sy’n galluogi gwella effeithlonrwydd ynni ar gyfer preswylwyr sy’n dioddef o dlodi tanwydd neu sy’n agored i niwed.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi Datganiad o Fwriad  i sicrhau cyflawni’r cynllun yn Sir Benfro.

Os yw eich cartref (rhentu neu berchennog preswyl) yn aneffeithlon o ran ynni, a’ch bod yn gwario mwy na 10% o’ch incwm ar danwydd neu eich bod yn agored i niwed o achos yr oerfel, mae’n bosib fod gennych hawl i grant tuag at fesurau effeithlonrwydd ynni yn y cartref sy’n cynnwys gwelliannau gwres ac inswleiddio.

Caiff grantiau eu gweinyddu gan swyddogion sy’n gweithio ar ran cwmnïau ynni. Mae swyddogion yn casglu manylion cleientiaid, yn cwblhau arolygon ynni cartref ac yn trefnu gwaith ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

 

Gwaith y Cyngor yn y broses yw archwilio ymgeision, i sicrhau fod amodau cymhwyster yn cael eu bodloni. Caiff y penderfyniad terfynol ynglŷn ag os yw cartref yn derbyn mesur, yn ogystal â lefel y grant sydd ar gael dan gymhwyster hyblyg neu ardaloedd eraill wedi’i ariannu gan y GCE, ei wneud gan y cwmni egni neu ei swyddog.

 

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: ecoflex@pembrokeshire.gov.uk <mailto:ecoflex@pembrokeshire.gov.uk>

 

Yn anffodus, nid yw’r cynllun yn agored i denantiaid tai cymdeithasol.

 

Landlordiaid ac aelodau’r cyhoedd - peidiwch â gyrru ffurflen ymgeisio i ni eich hunain os gwelwch yn dda, mae’n ofynnol ar bartneriaeth cwmni ynni neu swyddog cyn eich bod yn gwneud hyn.  E-bostiwch ni am fanylion pellach.

Poeni am alwadau ffug? Mae gennym ni restr o Gontractwyr Hysbys .

Nid yw’r Cyngor yn cefnogi unrhyw gyflenwr ynni, swyddog grant, osodwr neu gwmni penodol sy’n gysylltiedig ag ymgais neu osodwr cynnyrch neu grantiau flex GCE. Nid yw’r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd ynghlwm ag unrhyw ganlyniadau negyddol, difrod neu golled o ganlyniad i grant ECO FLEX yn cael ei derbyn neu sydd o ganlyniad i waith neu ymdrechion ynghlwm â’r paratoi, y cais neu’r arolwg cyn y grant.

 

 

Nyth (Cymru)

Nyth yw'r Cynllun Tlodi Tanwydd newydd sy'n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Nwy Prydain yw'r partner cynnal r gyfer y cynllun.

Bwriad y rhaglen yw sicrhau bod cartrefi'r sector preifat yn fannau twymach ac iachach i fyw ynddynt. Mae'r cynllun yn cynnig i ddeiliaid tai amrywiaeth o welliannau am ddim i'r cartref er mwyn cynorthwyo'r deiliaid i gadw'n gynnes a thwymo eu cartrefi'n fwy effeithlon heb orfod talu biliau anferthol.

Mae cynllun Nyth yn dilyn trefn ‘cartref cyfan' er mwyn penderfynu pa waith gwella ynni fyddai'r un mwyaf addas. A dyma rai o'r enghreifftiau:

 • Inswleiddio atigau a waliau ceudod
 • Inswleiddio Waliau Solet
 • Selio rhag drafftiau
 • Ailddodi Boeleri

Er mwyn bod yn gymwys i fanteisio ar Nyth rydych chi'n gorfod bod yn berchennog cartref preifat neu fod yn denant preifat, a bod ag eiddo sydd â statws effeithlonrwydd ynni o F neu G. Byddwch hefyd yn derbyn un o'r budd-daliadau prawf modd canlynol:

 • Credyd Treth Plant sy'n golygu bod y teulu'n cael incwm sy'n llai na £16,010
 • Budd-dal Treth y Cyngor (heb gynnwys y gostyngiad meddiannaeth i berson sengl)
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith wedi'i Seilio ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth wedi'i Seilio ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith sy'n golygu bod y teulu'n cael incwm sy'n llai na £16,010

Os na wyddoch i sicrwydd a yw'ch eiddo'n gymwys ai peidio, yna fel arfer byddai eiddo ym mand F neu G, yn meddu ar bob un, neu rai, o'r nodweddion hyn:

 • Dim gwres canolog neu system gwres canolog sydd â boeler aneffeithlon iawn (fel rheol boeler sy'n 15 mlynedd oed neu hŷn)
 • Cartrefi sy'n cael eu twymo gan danwydd ar wahân i nwy pibell
 • Waliau Solet
 • Waliau Ceudod sydd heb gael eu hinswleiddio
 • Atig sydd heb gael ei hinswleiddio/llai na 100mm
 • Ffenestri gwydriad sengl

Hefyd, mae eiddo ar wahân, semi neu ben rhes yn fwy tebygol o gael statws F neu G.

I gael rhagor o wybodaeth ac er mwyn gwneud cais cofiwch ffonio rhadffôn 0800 512 012 neu ewch at www.nythcymru.org.uk 

ID: 1829, adolygwyd 15/09/2020