Tai Preifat

Effeithlonrwydd Ynni

Cynllun Cymhwysedd Hyblyg ECO4 (ECO4 Flex)

Mae'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni 4 (ECO4) yn gynllun effeithlonrwydd ynni gan y llywodraeth. Y prif amcan yw lleihau tlodi tanwydd drwy wella'r stoc tai lleiaf effeithlon o ran ynni y mae pobl ar incwm isel, agored i niwed ac mewn tlodi tanwydd yn byw ynddynt, a thrwy hynny helpu i gyflawni ymrwymiadau tlodi tanwydd a sero carbon net y Llywodraeth. Lansiwyd y cynllun yn 2022 a bydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2026.

O dan y cynllun ECO4, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i gyflenwyr ynni helpu i leihau costau gwresogi aelwydydd incwm isel ac agored i niwed trwy gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni a gwresogi. Un llwybr y gellir ei ddefnyddio i nodi'r aelwydydd hyn yw 'Cymhwysedd Hyblyg ECO4' (ECO4 Flex). Gall awdurdodau lleol wirfoddoli i gymryd rhan yn y cynllun ECO4 Flex i nodi aelwydydd cymwys (cartrefi perchen-feddianwyr a chartrefi rhentu preifat) nad ydynt yn cael budd-dal ar sail prawf modd, ond sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd a amlinellir isod.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi datganiad o fwriad yn caniatáu cyflwyno'r cynllun hwn yn Sir Benfro.

Mae’r mesurau effeithlonrwydd ynni a osodwyd o dan y cynllun yn cael eu hariannu gan y cyflenwyr ynni, ac nid gan yr awdurdod lleol. Gweinyddir grantiau gan ddarparwyr / gosodwyr sy'n gweithio ar ran cwmnïau ynni. Rôl y cyngor yw fetio ceisiadau yn unig, gan sicrhau bod amodau cymhwyso yn cael eu bodloni.

Y cwmni ynni, neu'r darparwyr / gosodwyr fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch a yw aelwyd yn derbyn mesur a lefel y grant sydd ar gael o dan gymhwysedd hyblyg neu ffrydiau ariannu ECO eraill. Mae enghreifftiau o'r mesurau y gellir eu gosod yn cynnwys pympiau gwres ffynhonnell aer, paneli solar ffotofoltäig, a'r gwahanol fathau o inswleiddio (e.e. llofft, wal allanol, wal fewnol, a llawr).

A ydych yn poeni am alwyr digroeso neu'n ansicr ynghylch darparwyr / gosodwyr sy'n gweithredu yn Sir Benfro?

Mae gennym ni restr o ddarparwyr / gosodwyr hysbys.

Sylwch, er bod y Cyngor yn gweithredu polisi dwyieithog, efallai na fydd y darparwyr / gosodwyr sy'n gweithredu'r cynllun yn Sir Benfro yn cynnig y gwasanaeth hwn.

 

Meini Prawf Cymhwysedd

I fod yn gymwys, rhaid i eiddo fod yn eiddo domestig preifat a feddiannir (naill ai cartrefi perchen-feddianwyr neu gartrefi sector rhentu preifat). Yn anffodus, nid yw'r cynllun yn berthnasol i denantiaid Tai Cymdeithasol. Rhaid i’r eiddo a’r aelwyd lynu at o leiaf un o’r tri llwybr sydd ar gael a amlinellir isod (Diffiniadau: EPC = Tystysgrif Perfformiad Ynni,  SAP = Gweithdrefn Asesu Safonol):-

Llwybr 1: Aelwydydd perchen-feddianwyr sydd ag EPC / SAP bandiau D i G ac aelwydydd y sector rhentu preifat sydd ag EPC / SAP bandiau E i G â Chyfanswm incwm blynyddol gros o'i ffynonellau I Gyd o lai na £31,000. Mae'r cap hwn yn berthnasol waeth beth fo maint, cyfansoddiad neu ranbarth yr eiddo.

Llwybr 2: Aelwydydd perchen-feddianwyr sydd ag EPC / SAP bandiau E i G ac aelwydydd y sector rhentu preifat sy'n bodloni cyfuniad o ddau o'r procsiaid canlynol:

 

 • Procsi 1*)  Mae'r eiddo yn narpariaeth 1-3 mewn Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.
 • Procsi 1*)  Mae'r eiddo yn narpariaeth 1-3 mewn Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.
 • Procsi 3*) Aelwydydd mewn perygl o fyw mewn cartref oer fel y nodir yng Nghanllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Dim ond un o'r rhestr y gellir ei ddefnyddio, ac nid yw'n cynnwys y procsi ‘incwm isel’.
 • Procsi 4) Aelwyd sy'n cael prydau ysgol am ddim oherwydd incwm isel.
 • Dirprwy 5*) Ddim yn cael ei ddefnyddio.
 • Procsi 6) Aelwyd a gyfeiriwyd at yr awdurdod lleol am gymorth gan ei gyflenwr ynni neu Gyngor ar Bopeth oherwydd ei fod wedi'i nodi fel un sy'n cael trafferth talu ei filiau trydan a nwy.

Nodyn 1: *Ni ellir defnyddio procsiaid 1 a 3 gyda'i gilydd

Llwybr 3: Aelwydydd perchen-feddianwyr sydd ag EPC / SAP bandiau D i G ac aelwydydd y sector rhentu preifat sydd ag EPC / SAP bandiau E i G y mae eu meddyg neu eu meddyg teulu wedi nodi eu bod yn agored i niwed, gyda phreswylydd yn dioddef o gyflwr iechyd difrifol a/neu hirdymor y mae byw mewn cartref oer yn effeithio’n andwyol arno. Y cyflyrau iechyd hyn yw rhai cardiofasgwlaidd, anadlol, imiwnoataliedig neu symudedd cyfyngedig. Dim ond Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG, Ymddiriedolaeth y GIG, bwrdd iechyd, bwrdd iechyd lleol, neu ddarparwr meddyg teulu sy’n gallu cyfeirio aelwydydd o dan y llwybr hwn.

 

Beth Yw Proses Ymgeisio ECO4 Flex?

Y broses i ymgeisio ar gyfer y cynllun ECO4 Flex yn ei fformat mwyaf sylfaenol yw’r canlynol:

 1. Bydd y darparwyr / gosodwyr yn cynnal asesiad o'r eiddo i benderfynu pa fesurau effeithlonrwydd ynni, os o gwbl, y dylai'r eiddo eu derbyn. 
 2. Bydd y preswylydd yn cwblhau ffurflen gais trwy ddarparwyr / gosodwyr ECO4 Flex. Peidiwch â chyflwyno ffurflen gais eich hun, mae angen i gwmni ynni neu eu darparwyr / gosodwyr ei chyflwyno ar eich rhan.
 3. Ar ôl derbyn y cais gan y darparwyr / gosodwyr, mae Cyngor Sir Penfro yn dilysu'r cais. Bydd yr awdurdod lleol yn cyhoeddi Datganiad wedi'i lofnodi i'r gosodwr / darparwr.
 4. Y darparwr / gosodwr y byddwch yn cysylltu ag ef fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch a yw eich cartref yn derbyn mesur o dan Gymhwysedd Hyblyg ECO4 neu ffrydiau ariannu ECO eraill. 
 5. Os ystyrir bod yr eiddo'n addas ar gyfer mesurau, yna bydd y gosodwr yn comisiynu'r gwaith. Bydd angen i'r perchennog a'r preswylydd roi caniatâd a mynediad i'r gosodwr er mwyn gallu cyflawni'r gwaith yn esmwyth.

 

Bydd y Cyngor yn darparu llythyr gyda gwybodaeth am gynllun ECO4 Flex ar y pwynt cyswllt cyntaf neu yn ystod yr asesiad a dylid ei ddarllen cyn llenwi'r ffurflen gais.

Nid yw cymhwyster a Datganiad y Cyngor yn gwarantu gosod unrhyw fesurau, gan mai'r gosodwr fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Bydd yr wybodaeth a'r manylion personol a roddwch i'r darparwyr / gosodwyr ECO4 Flex yn y ffurflen gais yn cael eu rhannu â Chyngor Sir Penfro a'u defnyddio gan Gyngor Sir Penfro i asesu eich cymhwysedd ar gyfer ECO4 Flex. Cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd ECO4 Flex y cyngor sy'n esbonio sut mae data personol yn cael ei ddefnyddio a'i storio gan y cyngor mewn perthynas â chynllun ECO4 Flex.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer cyllid ECO4 Flex, yna cysylltwch ag un o osodwyr / darparwyr ECO4 Flex o'r rhestr. 

Mae’r rhestr ar gael uchod neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551 i ofyn am gopi papur neu drwy anfon e-bostio at y cyngor ar ecoflex@sir-benfro.gov.uk i ofyn am gopi electronig.

Nid yw'r cyngor yn cymeradwyo unrhyw gyflenwr ynni, darparwr grant, gosodwr neu gwmni sy'n gysylltiedig â chymhwyso neu osod cynhyrchion neu grantiau ECO4 Flex. Nid yw'r cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd sy’n deillio o unrhyw ganlyniad negyddol, difrod neu golled sy'n codi o dderbyn grant ECO4 Flex neu sy'n codi o waith neu ymdrechion sy'n gysylltiedig â pharatoi, gwneud cais neu arolwg cyn grant.

 

Rhwymedigaethau ac Anghydfodau

Dylid mynd i'r afael ag unrhyw gŵyn ynghylch gosodiadau neu grefftwaith gyda'r darparwr / gosodwr ECO4 Flex dan sylw.  Os bydd anghydfod yn codi, ni fydd y Cyngor yn cymryd rhan mewn unrhyw ddatrysiad. Mae rhan y Cyngor yng nghynllun ECO4 Flex wedi'i gyfyngu i ddatgan cymhwyster aelwydydd ar gyfer cyllid ECO4 yn unig. Os bydd angen i chi fod yn fodlon ar ansawdd y gosodiad yna rhaid i chi ddibynnu ar eich arbenigwr annibynnol eich hun. 

Os ydych yn pryderu am ymddygiad y syrfëwr neu eich hawliau fel defnyddiwr, yna ffoniwch linell gymorth Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth: 0808 223 1133 i siarad â chynghorydd yn Saesneg neu 0808 223 1144 i siarad â chynghorydd yn Gymraeg. 

 

Os bydd unrhyw waith yn mynd yn ei flaen o dan y cynllun, yna mae'r contract cytundeb rhwng deiliad y tŷ a'r gosodwr/darparwr dan sylw (nid gyda'r Cyngor). Y gosodwr sy'n gyfrifol am y gosodiadau (ar gyfer diffygion gosod o fewn amser penodol) a'r gwneuthurwr (ar gyfer cynhyrchion diffygiol o fewn y cyfnod gwarant). Cyfrifoldeb deiliad / perchennog y tŷ ac nid y gosodwr / darparwr yw cynnal amserlenni gwasanaeth ar gyfer mesurau sydd wedi’u gosod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gosodiad neu'r crefftwaith, yna cysylltwch â'r darparwr / gosodwr dan sylw.

 

Sylwch fod yn rhaid i'r gwaith o osod y rhan fwyaf o fesurau effeithlonrwydd ynni o dan ECO4 Flex gael ei wneud gan fusnesau cofrestredig Trustmark, y mae'n ofynnol iddynt gadw at safonau annibynnol y fanyleb sydd ar gael yn gyhoeddus (PAS).  Mae gosodwyr hefyd wedi’u rhwymo i weithdrefnau trwy eu corff ardystio.  Os nad yw gosodwr yn gwneud y gwaith yn iawn, neu mae'n methu unioni lle nad yw'n gwneud hynny, mae yna weithdrefnau a ddilynir i amddiffyn y defnyddiwr.

 

Gall cwsmeriaid gysylltu â Trustmark, a all ymchwilio i weld a yw cwmni yn cadw at Siarter Cwsmeriaid Trustmark a rhoi cyngor ar y camau nesaf posibl.  Yn ogystal, mae gan Trustmark broses datrys anghydfod hefyd os yw cwsmer am wneud cwyn yn erbyn gosodwr cofrestredig.  Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Trustmark gwefan Trustmark .

 

Gellir cysylltu â Trustmark hefyd ar y rhif ffôn 0333 555 1234, neu drwy ysgrifennu at Trustmark (2005) Limited, Arena Business Centre, The Square, Basing View, Basingstoke, RG21 4EB.

 

Mae gan Ofgem hefyd dudalen we sy'n amlinellu camau a allai eich helpu i ddatrys cwynion am fesur effeithlonrwydd ynni a osodwyd o dan ECO4 Flex yn eich cartref.  Ewch i dudalen proses gwyno Ofgem ECO4  ar eu gwefan i ddarllen mwy am y broses.

 

Nyth (Cymru)

Nyth (Cymru) (yn agor mewn tab newydd) yw'r Cynllun Tlodi Tanwydd newydd sy'n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Nwy Prydain yw'r partner cynnal r gyfer y cynllun.

Bwriad y rhaglen yw sicrhau bod cartrefi'r sector preifat yn fannau twymach ac iachach i fyw ynddynt. Mae'r cynllun yn cynnig i ddeiliaid tai amrywiaeth o welliannau am ddim i'r cartref er mwyn cynorthwyo'r deiliaid i gadw'n gynnes a thwymo eu cartrefi'n fwy effeithlon heb orfod talu biliau anferthol.

Mae cynllun Nyth yn dilyn trefn ‘cartref cyfan' er mwyn penderfynu pa waith gwella ynni fyddai'r un mwyaf addas. A dyma rai o'r enghreifftiau:

 • Inswleiddio atigau a waliau ceudod
 • Inswleiddio Waliau Solet
 • Selio rhag drafftiau
 • Ailddodi Boeleri

Er mwyn bod yn gymwys i fanteisio ar Nyth rydych chi'n gorfod bod yn berchennog cartref preifat neu fod yn denant preifat, a bod ag eiddo sydd â statws effeithlonrwydd ynni o F neu G. Byddwch hefyd yn derbyn un o'r budd-daliadau prawf modd canlynol:

 • Credyd Treth Plant sy'n golygu bod y teulu'n cael incwm sy'n llai na £16,010
 • Budd-dal Treth y Cyngor (heb gynnwys y gostyngiad meddiannaeth i berson sengl)
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith wedi'i Seilio ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth wedi'i Seilio ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith sy'n golygu bod y teulu'n cael incwm sy'n llai na £16,010

Os na wyddoch i sicrwydd a yw'ch eiddo'n gymwys ai peidio, yna fel arfer byddai eiddo ym mand F neu G, yn meddu ar bob un, neu rai, o'r nodweddion hyn:

 • Dim gwres canolog neu system gwres canolog sydd â boeler aneffeithlon iawn (fel rheol boeler sy'n 15 mlynedd oed neu hŷn)
 • Cartrefi sy'n cael eu twymo gan danwydd ar wahân i nwy pibell
 • Waliau Solet
 • Waliau Ceudod sydd heb gael eu hinswleiddio
 • Atig sydd heb gael ei hinswleiddio/llai na 100mm
 • Ffenestri gwydriad sengl

Hefyd, mae eiddo ar wahân, semi neu ben rhes yn fwy tebygol o gael statws F neu G.

I gael rhagor o wybodaeth ac er mwyn gwneud cais cofiwch ffonio rhadffôn 0800 512 012 neu ewch Nyth Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

 
ID: 1829, adolygwyd 30/11/2023