Tai Preifat

Effeithlonrwydd Ynni

* Nid yw Hyblygrwydd ECO ar gael ar hyn o bryd gan fod ariannu ECO 3 wedi dod i ben. Bydd Hyblygrywdd Eco 4 ar gael yn hwyrach yn y flwyddyn. *

ECO-Flex: Grant ar gyfer Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni Domestig  

Mae’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) yn gynllun grant sy’n galluogi gwella effeithlonrwydd ynni ar gyfer preswylwyr sy’n dioddef o dlodi tanwydd neu sy’n agored i niwed.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi  i sicrhau cyflawni’r cynllun yn Sir Benfro.

Os yw eich cartref (rhentu neu berchennog preswyl) yn aneffeithlon o ran ynni, a’ch bod yn gwario mwy na 10% o’ch incwm ar danwydd neu eich bod yn agored i niwed o achos yr oerfel, mae’n bosib fod gennych hawl i grant tuag at fesurau effeithlonrwydd ynni yn y cartref sy’n cynnwys gwelliannau gwres ac inswleiddio.

Caiff grantiau eu gweinyddu gan swyddogion sy’n gweithio ar ran cwmnïau ynni. Mae swyddogion yn casglu manylion cleientiaid, yn cwblhau arolygon ynni cartref ac yn trefnu gwaith ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

Gwaith y Cyngor yn y broses yw archwilio ymgeision, i sicrhau fod amodau cymhwyster yn cael eu bodloni. Caiff y penderfyniad terfynol ynglŷn ag os yw cartref yn derbyn mesur, yn ogystal â lefel y grant sydd ar gael dan gymhwyster hyblyg neu ardaloedd eraill wedi’i ariannu gan y GCE, ei wneud gan y cwmni egni neu ei swyddog.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: ecoflex@pembrokeshire.gov.uk

Yn anffodus, nid yw’r cynllun yn agored i denantiaid tai cymdeithasol.

Landlordiaid ac aelodau’r cyhoedd - peidiwch â gyrru ffurflen ymgeisio i ni eich hunain os gwelwch yn dda, mae’n ofynnol ar bartneriaeth cwmni ynni neu swyddog cyn eich bod yn gwneud hyn.  E-bostiwch ni am fanylion pellach.

Poeni am alwadau ffug? 

Rhestr o Swyddogion Eco-flex adnabyddus sy’n gweithio yn Sir Benfro (Wedi’u rhestru yn ôl y wyddor. Nid yw’r rhestr yn ddiffiniol)
Bydd maint, argaeledd, ardaloedd cymwys, yn ogystal ag ystod y mesurau wedi’u hariannu gan grantiau sydd ar gael - oll yn amrywio rhwng cwmnïau, chwiliwch o gwmpas am y cynnig gorau.

City Energy Network Ltd
T: 02920 499183 (Cardiff)
info@cityenergy.org.uk

Stellar Energy UK Ltd
T: 01554 788766
enquiries@stellarenergy.org
Free Boiler Wales

Complete Remedial Solutions
T: 01656 253194 (Bridgend)
enquiries@completeremedialsolutions

AM Energy Solutions Ltd
T: 02920 461802
info@am-energy.com
AM Energy Solutions 

Zing Energy
T: 0330 808 4365 (Cardiff)
team@wearezing.com

Hamilton Developments (Wales) Ltd.
T: 01792 439107
paul.taylor@hamiltondev.org.uk

KSB Projects Ltd
T: 07740 872219 (Llanelli)
ksbprojectsltd@gmail.com

ECO Carbon Traders Ltd
T: 01495 366575
mark@ecocarbontraders.co.uk

C&T ECO Consultants
T: 01792 446646
info@cteco.co.uk

Noder bod: Cyngor Sir Penfro hefyd yn ymwybodol o dri chwmni o'r enw CES (Consumer Energy Solutions), EAGA ac Oak Tree Energy Limited sy'n cael eu defnyddio fel cynigwyr ar gyfer y cwmnïau ar y rhestr. Nid yw Cyngor Sir Penfro’n cefnogi unrhyw gyflenwr ynni, swyddog grant, osodwr neu gwmni penodol sy’n gysylltiedig ag ymgais neu osodwr grantiau neu gynhyrchion ECO flex.

Dylid cyfeirio unrhyw gwynion neu broblemau ynglŷn â’r gwaith grant neu broses ymgeisio at y cwmni gosod /swyddog/ariannydd. Mae Cyngor Sir Penfro’n cwtogi ein cysylltiad gyda’r datganiad dros gymhwyster y grant, os ydych chi’n dymuno esboniad manylach ar gyfer y datganiad, e-bostiwch ecoflex@pembrokeshire.gov.uk

Nyth (Cymru)

Nyth yw'r Cynllun Tlodi Tanwydd newydd sy'n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Nwy Prydain yw'r partner cynnal r gyfer y cynllun.

Bwriad y rhaglen yw sicrhau bod cartrefi'r sector preifat yn fannau twymach ac iachach i fyw ynddynt. Mae'r cynllun yn cynnig i ddeiliaid tai amrywiaeth o welliannau am ddim i'r cartref er mwyn cynorthwyo'r deiliaid i gadw'n gynnes a thwymo eu cartrefi'n fwy effeithlon heb orfod talu biliau anferthol.

Mae cynllun Nyth yn dilyn trefn ‘cartref cyfan' er mwyn penderfynu pa waith gwella ynni fyddai'r un mwyaf addas. A dyma rai o'r enghreifftiau:

 • Inswleiddio atigau a waliau ceudod
 • Inswleiddio Waliau Solet
 • Selio rhag drafftiau
 • Ailddodi Boeleri

Er mwyn bod yn gymwys i fanteisio ar Nyth rydych chi'n gorfod bod yn berchennog cartref preifat neu fod yn denant preifat, a bod ag eiddo sydd â statws effeithlonrwydd ynni o F neu G. Byddwch hefyd yn derbyn un o'r budd-daliadau prawf modd canlynol:

 • Credyd Treth Plant sy'n golygu bod y teulu'n cael incwm sy'n llai na £16,010
 • Budd-dal Treth y Cyngor (heb gynnwys y gostyngiad meddiannaeth i berson sengl)
 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Ceisio Gwaith wedi'i Seilio ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth wedi'i Seilio ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith sy'n golygu bod y teulu'n cael incwm sy'n llai na £16,010

Os na wyddoch i sicrwydd a yw'ch eiddo'n gymwys ai peidio, yna fel arfer byddai eiddo ym mand F neu G, yn meddu ar bob un, neu rai, o'r nodweddion hyn:

 • Dim gwres canolog neu system gwres canolog sydd â boeler aneffeithlon iawn (fel rheol boeler sy'n 15 mlynedd oed neu hŷn)
 • Cartrefi sy'n cael eu twymo gan danwydd ar wahân i nwy pibell
 • Waliau Solet
 • Waliau Ceudod sydd heb gael eu hinswleiddio
 • Atig sydd heb gael ei hinswleiddio/llai na 100mm
 • Ffenestri gwydriad sengl

Hefyd, mae eiddo ar wahân, semi neu ben rhes yn fwy tebygol o gael statws F neu G.

I gael rhagor o wybodaeth ac er mwyn gwneud cais cofiwch ffonio rhadffôn 0800 512 012 neu ewch Nyth Cymru  

ID: 1829, adolygwyd 14/09/2022