COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tendrau a Chytundebau

Cyfleoedd Tendro

Mae’r Cyngor yn ymgymryd y mwyafrif o’i dendrau yn electronig.

Gellir gweld y cyfleoedd hyn trwy fynd i wefan Bravo a chlicio ar y Bwrdd Bwletin.

Rydyn ni hefyd yn hysbysebu gofynion dros £25k ar GwerthwchiGymru ac fe fyddai’n fuddiol cofrestru ar y safle hwn yn rhad ac am ddim.

Cyfleoedd Tendro Cyfredol

Fframwaith Mân Waith ar gyfer Cynnal a Chadw Adeiladau

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio penodi sawl cwmni i fframwaith er mwyn darparu gwaith bach ar gyfer gwaith cynnal a chadw adeiladau ledled Sir Benfro.

Gweler y dogfennau atodedig am wybodaeth bellach a’r cefndir ynglŷn â'r fframwaith.

Trosolwg o`r Fframwaith Mân Waith sydd ar y gweill ar gyfer Cynnal a Chadw Adeiladau i Gyngor Sir Penfro

Er mwyn cyrchu pob un o'r dogfennau tendri, ewch i etenderwales  a chwilio am gyfeirnod itt_87830.

Cwestiynau Cyffredinol

A fydd rhywun yn byw yn yr eiddo?

Bydd, ar gyfer y rhan fwyaf o achosion ar wahân i newidiadau tenantiaeth lle bydd yr eiddo'n wag a rhai adnewyddiadau mwy eraill lle bu adleoli.

Ai ar gyfer tai yn unig?

Bydd mwyafrif y gwaith yn ymwneud â thai, fodd bynnag, bydd adegau pan fydd gwaith yn cynnwys portffolio ysgolion ac adeiladau cyhoeddus yr Awdurdod ar gyfer gwaith atgyweirio ymatebol a rhai prosiectau adnewyddu llai.

Sawl SOR sydd i'w prisio?

Mae dau SOR Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF), un ar gyfer Lotiau 1 a 2 am atgyweiriadau ymatebol ac eiddo gwag ac ail Atodlen ar gyfer gwaith wedi'i Gynllunio sy'n cwmpasu pob Lot arall. Bydd rhestr o gyfraddau ychwanegol CSP hefyd a fydd yn cynnwys nifer fach o gyfraddau cyfansawdd ar gyfer rhai elfennau gwaith.

A oes cyfyngiad ar nifer y Lotiau y gallaf gynnig amdanynt?

Nac oes, nid oes unrhyw gyfyngiadau. Fodd bynnag, rhaid i'r Contractwr allu cyflawni'r holl waith a nodir ym mhob Lot.

Sut mae gwaith yn cael ei ddyrannu?

Bydd pecynnau gwaith yn cael eu dyrannu drwy amryw ddulliau, gan gynnwys o ran safle, cylchdroi, dyfarnu uniongyrchol a chystadlaethau bach lle bo angen.

 Ai yr un ydy'r drefn am bob lot?

Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd Lotiau 1 ar gyfer atgyweiriadau Ymatebol a Lot 2 ar gyfer newidiadau Tenantiaeth yn cael eu dyfarnu'n bennaf drwy gylchdroi ynghyd â dyfarniad uniongyrchol achlysurol. Bydd Lot 5 ar gyfer Toeau yn cael ei ddyfarnu fesul safle, bydd pob Lot arall yn gymysgedd.

 A oes angen achrediadau arbennig arnaf?

Ar gyfer Lot 1(c) Gwaith trydanol mae angen NICEIC neu achrediad cyfwerth arnom. Ar gyfer Lot 1(b) nid oes angen cofrestriad nwy Diogel arnom gan fod unrhyw waith o'r math hwn yn cael ei wneud gan ein contractwr Gwresogi. Ar gyfer Lot 7 Rhaid i gontractwyr / gosodwyr gael eu Cymeradwyo gan FENSA.

Beth yw maint y pecynnau gwaith?

Bydd mwyafrif y pecynnau gwaith ar gyfer atgyweiriadau ymatebol Lot 1 tua £2.5k neu lai. Mae Newidiadau Tenantiaeth yn tueddu i fod hyd at £10k bydd unrhyw newidiadau tenantiaeth mwy yn cael eu dyrannu o dan Lot 3 fel atgyweiriad wedi'i gynllunio.

Gall atgyweiriadau a gynlluniwyd ymlaen llaw amrywio o £5k i £150K a byddant yn cael eu dyrannu naill ai yn Lotiau 3 neu 4 fel sy’n briodol. Gall trwsio toeon ac ailosod to amrywio o £500 am do bach i £12,000 ar gyfer to mawr, gall prosiectau mwy gostio cryn dipyn yn fwy. Bydd Lot 7 ffenestri a drysau ar gyfer gwaith atgyweirio yn bennaf gyda gwerth nodweddiadol rhwng £100 a £2,000.

 Sut mae'n cael ei briso?

Gofynnir i'r tendrwyr ddarparu addasiad canrannol i'r Rhestr Gyfraddau fel rhan o'u cyflwyniad tendr.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud drwy'r Rhestr Drethi a bydd pob pecyn gwaith yn cael ei brisio yn unol â'r gyfradd(au) berthnasol ar gyfer y gwaith sydd i'w wneud; yn amodol ar addasiad canrannol y Contractwr i'r Trethi. Bydd cystadleuaeth fach achlysurol os nad oes cyfraddau perthnasol o fewn yr amserlen neu os bernir ei bod yn well gwerth am arian.

Gofynion Iechyd a Diogelwch

Dylai fod gan bob contractwr y prosesau perthnasol ar waith sy'n cyd-fynd â gofynion y Rheoliadau CDM a chanllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Bydd hyfforddiant Ymwybyddiaeth Asbestos a hyfforddiant cymorth cyntaf brys hefyd yn ofynnol.

Ceir mwy o fanylion am reoliadau CDM ar wefan yr HSE

A alla i gyflogi is-gontractwyr neu a oes rhaid cyflogi'r gweithlu?

Gellir cyflogi is-gontractwyr er bod yn rhaid i weinyddwr y Contract ei gymeradwyo. Bydd yn ofynnol i bob is-gontractwr fodloni yr un gofynion / gwiriadau ag sy’n ofynnol i’r Contractwyr.

Ydw i'n cyflenwi deunyddiau?

Ydych, o ran fframwaith cyflenwi a thrwsio ond gydag ambell eithriad, gan gynnwys ceginau, ystafelloedd ymolchi, addasiadau i ystafelloedd ymolchi i'r anabl a phaent lle mae cymysgedd o gyflenwad gan y Cyngor a chyflenwr dan gontract enwebedig lle mae pris sefydlog am y deunyddiau wedi'i gynnwys yn y SOR, a bod y Cyngor wedi cytuno ar bris y deunyddiau gyda’r cyflenwr.

Beth os bydd yna gynnydd mawr mewn costau deunyddiau yn ystod cyfnod y fframwaith?

Byddwn yn ystyried talu'r cynnydd mewn costau deunyddiau ar ôl cyflwyno tystiolaeth o'r cynnydd gan y masnachwr cyflenwi a hefyd tystiolaeth o'r cyfraddau a dalwyd cyn y cynnydd. Caiff hyn ei ystyried mewn amgylchiadau eithriadol fesul achos gan ystyried y data marchnad sydd ar gael ar y pryd.  Dim ond os bydd tystiolaeth yn dangos cynnydd annisgwyl sydyn o ystyried anwadalrwydd y farchnad ddeunyddiau bresennol y bydd hyn yn cael ei ddefnyddio. Os daw'n amlwg bod y contractwr wedi cyflwyno cyfradd anghynaliadwy yna gellir ei dynnu oddi ar y fframwaith.

Pris sefydlog neu gynnydd blynyddol

Bydd cynnydd blynyddol yn unol â Mynegai Gwasanaeth Gwybodaeth am Gostau Adeiladu (BCIS). 

A oes cymorth ar gael i helpu gyda'r cyflwyniad tendr?

Oes, cysylltwch â Busnes Cymru

Cefnogi busnesau yng Nghymru | Busnes Cymru (llyw.cymru)  

Y cynghorydd tendro ar gyfer rhanbarth Sir Benfro yw Guto Carrod; gellir cysylltu ag ef ar Ff:01267 233749 E:guto.carrod@businesswales.org.uk  Darperir y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim gan Lywodraeth Cymru.

Pa mor hir fydd y cyfnod tendro?

Bydd cyfnod tendro chwe wythnos.

 

 

 

 

ID: 556, adolygwyd 15/07/2021