Tendrau a Chytundebau

Y Rhestr Contractau Cyfredol a'r Blaengynllun Contractau

Isod fe welwch rhestr lawn y contractau sydd ym meddiant Cyngor Sir Penfro ar hyn o bryd. 

Y Rhestr Gontractau Bresennol

 

Mae'r hon yn rhestr o bob un o'n contractau cyfredol a hefyd yn flaengynllun contractau ar gyfer yr holl gyfleoedd i dendro y gallem fanteisio arnynt yn y dyfodol. Pan fydd cyflenwyr posibl yn cyfeirio at y data hwn, dylent gadw mewn cof y pwyntiau canlynol:-  

  1. Mae Sir Benfro yn cyhoeddi pob un o'r cyfleoedd newydd i dendro ar GwerthwchiGymru (yn agor mewn tab newydd) Cofiwch sicrhau bod eich cwmni'n cofrestru ar y wefan hon;a bod eich proffil yn gywir ac wedi e ddiweddaru. 
  2. Mae gan Sir Benfro nifer o gontractau sy'n cynnwys opsiynau i estyn y contract ac mae'r rhain wedi cael eu nodi os yw hynny'n berthnasol. Fel arfer bydd yr Awdurdod yn derbyn yr opsiynau estyn sydd ar gael ond nid yw'n gwneud hynny bob amser. Os ydych chi'n dymuno gwneud ymholiadau ynghylch unrhyw gontract penodol mae croeso ichi anfon e-bost at y person cyswllt priodol yn yr Adran Gaffael.

  3. Ni fydd yn rhaid aildendro am bob un o'r contractau a restrir man hyn, ac fe allai'r rhesymau dros hynny gynnwys y canlynol; gwerth isel iawn sydd i'r contract, pryniant untro, ac yn y blaen. Fodd bynnag, os oes gyda chi ddiddordeb mewn cyfle penodol byddwch cystal ag anfon e-bost at y person cyswllt priodol yn yr Adran Gaffael, er mwyn ichi gael rhagor o wybodaeth.

Os hoffech gael unrhyw gymorth cyffredinol, fe'i cewch trwy anfon e-bost at ein Tîm Cyflenwyr

procurement@pembrokeshire.gov.uk

ID: 558, revised 25/04/2024