Tim Asesu Gofal Plant

Beth ddylwn i ei wneud os wyf i'n becso am blentyn?

Rydym yn rhoi amddiffyniad a chymorth i blant sydd mewn perygl o gamdriniaeth. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch plant all fod mewn perygl o niwed ffoniwch y Swyddog ar Ddyletswydd ar 01437 776444, neu'r Canolfan Gyswyllt 01437 764551. Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau  0300 333 2222 

Os ydych yn meddwl bod plentyn mewn perygl dybryd, ffoniwch 999.

Rydym i gyd yn rhannu cyfrifoldeb dros sicrhau bod plant yn cael eu gwarchod rhag niwed. Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch diogelwch neu bosibilrwydd perygl i blentyn neu rywun ifanc, eich cyfrifoldeb chi yw gweithredu ar y pryderon hynny.

Os ydych yn amau bod plentyn neu rywun ifanc mewn perygl:

  • peidiwch fyth â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn rhoi gwybod
  • peidiwch fyth ag oedi cyn mynegi eich pryderon ar y rhif uchod
  • peidiwch â phryderu y gallwch fod yn anghywir - mae'n well trafod eich pryderon gyda rhywun sydd â'r profiad i wneud asesiad

Fe all camdriniaeth fod ar lawer ffurf, gan gynnwys y canlynol:

  • Camdriniaeth gorfforol: e.e. taro, ysgwyd, llosgi neu sgaldian, gwenwyno bwriadol, mygu neu niweidio plentyn yn gorfforol mewn unrhyw ffordd arall.
  • Camdriniaeth emosiynol: e.e. dweud wrth blant eu bod yn ddiwerth neu'n ddigariad, eu bychanu, achosi iddynt deimlo'n ofnus, neu ofyn iddynt wneud rhywbeth nad yw'n rhesymol o'u hoed.
  • Camdriniaeth rywiol: e.e. annog neu orfodi plentyn i gyfranogi mewn gweithredoedd rhywiol amhriodol. Gall hyn gynnwys cyffwrdd corfforol neu ddangos deunydd pornograffaidd i blentyn.
  • Esgeulustod: e.e. peidio â darparu digon o fwyd, cynhesrwydd, diogelwch, sylw meddygol, addysg neu symbyliad meddyliol


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Asesu Gofal Plant
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Swyddog ar Ddyletswydd: 01437 776444

Ffacs: 01437 776337

e-bost: CCAT@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Gofal Cymdeithasol Allan o Oriau: 0300 333 2222

Yr Heddlu: 0845 3302000 neu 101 (999 mewn argyfwng)

NSPCC: 0808 800 5000

ID: 1808, adolygwyd 09/09/2021