Tir Comin

Hysbysiadau Cyhoeddus

Deddf Tir Comin 2006

Atodlen 2 - Paragraff 8

 Adeiladau wedi'u cofrestru fel maes tref neu bentref

Hysbysir drwy hyn fod cais wedi’i wneud gan Mr Wayne Davies i Gyngor Sir Penfro fel Awdurdod Cofrestru Tiroedd Comin, ynglŷn â thir yn Sea Breeze, Llanteg, Narberth, Sir Benfro SA67 8PY a ddisgrifir yn llawn isod.

Mae crynodeb o effaith y cais fel a ganlyn: i gywiro gwall a wnaed gan yr awdurdod cofrestru trwy gwneud neu adnewid cofnod yn y cofrestr.

Honnir gan yr Ymgeisydd fod y tir a liwiodd yn wyrdd a glas ar y plan a atodwyd i’r ymgais a sydd yn ffurfio rhan o Uned Cofrestru VG035 erioed wedi bod o fewn cwrtil yr eiddo a enwir yn Sea Breeze, Llanteg, Arberth, Sir Benfro ac am hynny ni ddylsai cael ei gofrestru fel maes tref neu bentref, ac ni ddylsai ffurfio rhan o Uned Gofrestru VG035.

Os caniateir y cais, yn llawn neu’n rhannol, bydd yr awdurdod cofrestru yn rhoi’r penderfyniad ar waith trwy dynnu’r tir o’r gofrestr tiroedd comin.

Sylwadau:

  • Rhaid dyfynnu cyfeirnod y Cais VG035/CORR
  • Rhaid nodi enw a chyfeiriad post unrhyw berson sy’n gwneud y sylwadau, ynghyd â natur diddordeb y person hwnnw (os oes unrhyw) yn y tir a effeithir gan y cais, a gellir cynnwys cyfeiriad e-bost;
  • Rhaid i’r person sy’n gwneud y sylwadau eu harwyddo;
  • Rhaid nodi ar ba sail y gwneir y sylwadau
  • Rhaid eu hanfon at: Swyddog Cofrestru Tiroedd Comin, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Freemans Way, Hwlffordd SA61 1TP neu e-bostiwch: commonland@pembrokeshire.gov.uk

Ni ellir trin sylwadau’n gyfrinachol. Pan fo’r cais yn cael ei atgyfeirio at Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru bydd unrhyw sylwadau’n cael eu hanfon at naill ai e-bost PEDW.Casework@gov.wales neu:

Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru
Crown Buildings
Cathays Park
Caerdydd
CF10 3NQ

Y dyddiad y daw’r cyfnod ar gyfer gwneud sylwadau i ben yw 21eg o Awst 2021.

Mae dogfennau sy’n berthnasol i’r cais ar gael am archwiliad yn Neuadd y Sir, fodd bynnag mae angen apwyntiad. Ffoniwch (01437) 775330 os gwelwch yn dda. Gellir cael golwg ar yr Hysbysiad a’r cynllun amgaëedig ar wefan Cyngor Sir Penfro, tudalen Tiroedd Comin.

Dyddiad: 10fed o Gorffennaf 2023

Arwyddwyd: Rhian Young, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Monitro

 

Disgrifiad o’r tir dan sylw:

.036 hectares o dir yn The Recreation Ground, yng nghymuned Crunwere. Canolwyd ar cyfeirnod Arolwg Ordnans: SN 181099, a wedi’i liwio’n wyrdd a las ar y fap a atodwyd.

Map o dir dat-gofrestru arfaethedig yn ffurfio rhan o VG035 The Recreation Ground Llanteg

 

ID: 2377, adolygwyd 06/07/2023