Tir Halogedig

Tir Halogedig

Fel arfer, mae tir wedi'i halogi o ganlyniad i'r diben(ion) y defnyddiwyd y tir iddo/iddynt o'r blaen neu efallai, yn llawer llai arferol, o ganlyniad i lygryddion sydd ynddo o ganlyniad i amgylchiadau daearyddol naturiol.  Mewn rhai amgylchiadau arbennig, mae'n hysbys bod tir lle bu hanes o ddiwydiant wedi llygru dyfroedd rheoledig, rhyddhau nwyon a allai fod yn wenwynig neu'n ffrwydrol, gwneud niwed i adeiladau ac amharu ar iechyd pobl trwy dderbyn neu fod yn agored i fwyd / pridd halogedig.  
Mae i'r geiriau 'Tir Halogedig' nawr ddiffiniad cyfreithiol penodol.  Yn unol ag Adran 78A (2) o Ran 2A Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (DDA) y diffiniad o 'Dir Halogedig' yw;  

 "Tir y mae'r Awdurdod Lleol yn ystyried bod ei gyflwr, oherwydd sylweddau yn, ar neu o dan y tir, yn peri niwed sylweddol, neu y mae'n hollol ddichonol y gallai beri niwed o'r fath; neu ei fod yn llygru, neu ei bod yn debygol y gallai lygru, dyfroedd rheoledig."  


Ystyr "niwed" yw niwed i iechyd organebau byw neu amharu rhyw fodd arall ar systemau ecolegol y maent yn rhan ohonynt ac, ar gyfer pobl, mae'n cynnwys niwed i'w heiddo.

ID: 2419, adolygwyd 14/09/2017