Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig

 

Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gadw cofrestr gyhoeddus, sy’n agored i’w harchwilio gan y cyhoedd, o’r gwaith adfer tir halogedig yn eu hardal. Gwneir y gofyniad hwn yn Adran 78R Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Bwriad y gofrestr hon yw ymddwyn fel cofnod llawn a pharhaol o’r holl gamau rheoleiddio a gymerwyd gan yr awdurdod gorfodi mewn perthynas ag adfer y tir.

 

Oes unrhyw dir Halogedig yn Sir Benfro?

Er bod gan Sir Benfro ardaloedd o dir sydd wedi’u heffeithio gan halogiad, dim ond un safle yn Sir Benfro sydd wedi’i ddyfarnu’n ffurfiol fel Tir Halogedig yn unol â’r diffiniad.

 

Cofnodion y Gofrestr

Cyfeirnod y Dyfarniad Enw / Cyfeiriad Cyfeirnod Grid Cenedlaethol Dyddiad y Dyfarniad Statws
PCC/CL/01 Y tir i gyfeiriad y de o’r dyffryn yn South Pembrokeshire Golf Course, Military Road, Pennar, SA72 6SE 195262, 202970 13/09/2019 Hysbysiad o’r Dyfarniad

 

 

Gellir edrych ar ragor o fanylion yn rhad ac am ddim trwy gysylltu â’r Tîm Rheoli Llygredd. Cyfeiriwch ymholiadau at sylw’r Swyddog Tir Halogedig.

 

Ffôn: 01437 764551
E-bost: pollution.control@pembrokeshire.gov.uk
 

 

ID: 2472, adolygwyd 15/09/2021