Tir Halogedig

Sut allaf ddarganfod a allai tir fod wedi ei halogi?

Os ydych yn pryderu y gallech chi fod yn byw ar safle a allai fod wedi ei halogi neu os oes diddordeb gyda chi mewn prynu rhyw ddarn o dir, gallwch gysylltu ag Isadran Ddiogelu'r Cyhoedd i holi a oes gwybodaeth ganddynt. Y ffi safonol am y Gwasanaeth Chwiliad Amgylcheddol hwn yw £71 am ymateb i ymholiad syml, sy'n codi yn dibynnu ar yr amser a dreulir wrth goladu'r wybodaeth sydd ei hangen.    

Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu adroddiad lliw llawn seiliedig ar yr wybodaeth a gafwyd o gofnodion y Cyngor ei hun ac wrth holi yn ein cofnodion cronfa ddata mewn perthynas â thir ar neu o fewn cwmpas 250 o fetrau o'r safle.  Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys:  

  •  Archwiliad cofrestr gyhoeddus Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Rhan 2A.
  •  Hanes diwydiannol o 4 cyfnod o fapiau ac arolygon o ddefnydd tir, yn mynd yn ôl i 1865.  
  •  Manylion safleoedd tirlenwi hanesyddol hysbys.
  •  Manylion tir gydag unrhyw ddefnydd tir hanesyddol.
  •  Rhestr o adroddiadau safle agored i'r cyhoedd y mae'r Tîm hwn yn eu cadw.  
  •  Manylion cwynion/rhybuddion Niwsans Statudol yn mynd yn ôl i 1996.   
  •  Digwyddiadau o lygredd y mae gan yr Awdurdod Lleol gofnod ohonynt
  •  Manylion y tanciau petrolewm tanddaearol sydd heb eu defnyddio

Os ydych yn dymuno gwneud ymholiad mae'n rhaid i chi wneud hynny yn ysgrifenedig ar gyfer sylw'r Swyddog Tir Halogedig, a byddai'n well gyda chynllun neu fraslun o'r darn o dir o dan sylw er mwyn osgoi dryswch ynglŷn ag union leoliad y safle.  Mae'n rhaid i'ch ymholiad gynnwys siec am £71 sy'n daladwy i Gyngor Sir Penfro.  

Gallai gwybodaeth fod ar gael hefyd gydag Isadrannau Rheoli Cynllunio ac Adeiladu'r Cyngor, Asiantaeth yr Amgylchedd a chyflenwyr data amgylcheddol masnachol. Ar gyfer rhai lleiniau, gallai "Cofnod o Gyflwr Tir" fod ar gael. Cofnod yw hwn o wybodaeth ffeithiol ynglŷn â safle ar ffurf safonedig a pherchennog y tir sy'n ei gadw fel arfer.  

Os ydych yn prynu cartref ac yn amau bod y tir wedi'i halogi, gofynnwch i'ch cyfreithiwr ymchwilio.  Cofiwch fod samplo a phrofi pridd a dwr daear a dehongli'r canlyniadau yn gostus ac mai doethach fyddai ei adael i ymgynghorwyr proffesiynol. 

ID: 2477, adolygwyd 21/09/2017