Tir Halogedig

Sut mae Cyngor Sir Penfro yn mynd i'r afael â halogiad ar dir?


Mae'r Cyngor wedi llunio 'Strategaeth Archwilio Tir Halogedig' sy'n rhoi manylion y modd y bydd yn ymdrin â thir yn yr ardal a allai fod wedi ei halogi.  Mae'r strategaeth wedi ei llunio yn unol â dyletswydd statudol sy'n deillio o Ran 2A DDA 1990.  Cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig y strategaeth ym mis Awst 2016.

Mae'r Canllawiau Statudol yn nodi y dylai'r archwilio fod yn "rhesymegol, yn drefnus ac yn effeithlon" a sicrhau y deuir o hyd i'r problemau mwy brys a difrifol yn gyntaf.  Roedd rhaid i bob awdurdod lleol lunio Strategaeth Archwilio Tir Halogedig erbyn mis Hydref 2003 gyda manylion y modd y byddant yn archwilio eu hardal.  Mabwysiadwyd strategaeth Cyngor Sir Penfro ym mis Mehefin 2003.  Craffwyd arni a'i derbyn gan Asiantaeth yr Amgylchedd ar ran Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau  (AATRh).

Mae'r Strategaeth yn egluro'r camau y bydd y Cyngor yn eu dilyn i ddarganfod unrhyw dir halogedig.  Bydd y rhain yn cynnwys darganfod unrhyw ffynonellau a allay lygru; dod o hyd i dderbynyddion sensitive, un ai rai dynol neu amgylcheddol, ac asesu a oes, neu a yw'n debygol y bydd, perygl sylweddol o niwed.  Dull o weithredu fesul camau sydd gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer darganfod ac asesu tir halogedig.  Gellir crynhoi'r prif bwyntiau fel hyn.    

Bydd y Strategaeth yn cael ei hadolygu o bryd i'w gilydd er mwyn gweld y modd y mae'r gwaith yn mynd rhagddo yn unol â'r graddfeydd amser arfaethedig.  Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o unrhyw ganllawiau newydd sydd wedi eu llunio er mwyn sicrhau bod y strategaeth yn unol â'r arferion gorau cyfredol.

ID: 2473, adolygwyd 21/09/2017