Tlodi Mislif

Grant Urddas Mislif

Ers 2019 mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, a elwir yn ‘Grant Urddas Mislif’, i helpu i fynd i’r afael â thlodi mislif ledled Cymru.

Yn Sir Benfro mae pob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn cael cyfran o'r cyllid hwn i gefnogi eu dysgwyr. Gall pob ysgol wario ei harian ychydig yn wahanol, ond mae gan bob un ohonynt yr un amcan o ddarparu cynhyrchion mislif a'u dosbarthu yn y modd mwyaf ymarferol ac urddasol posibl i'r rhai mewn angen.

Mae'r grant hefyd yn cefnogi'n cymunedau drwy ddarparu adnoddau am ddim i leoedd allweddol sy'n cynnig cymorth, megis banciau bwyd a chanolfannau cymunedol. Mae Cyngor Sir Penfro hefyd yn cynnig gwasanaeth tanysgrifio i dderbyn cynhyrchion mislif am ddim ac mae'r rhain yn cael eu postio'n uniongyrchol i'ch cartref, gan sicrhau bod cymorth yr un mor hygyrch i bawb mewn angen ar draws y Sir. Mae'r cynllun peilot hwn wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda dros 200 o danysgrifiadau bellach yn gweithredu ledled Sir Benfro, ac mae cynlluniau'n cael eu gwneud i uwch-raddfa'r gwasanaeth hwn yn y flwyddyn ariannol newydd. Bydd diweddariadau ar sut rydym yn cynllunio ar gyfer gwasanaeth tanysgrifio hyd yn oed yn fwy a gwell yn cael eu rhannu yn ystod y misoedd nesaf trwy'r dudalen hon.

Mae pawb yn mynd trwy adegau pan fydd angen help llaw arnynt. Os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r cynhyrchion mislif sydd eu hangen, siaradwch â'ch Cysylltydd Cymunedol (Sarah Harvey - 07971 598121) a fydd yn gallu rhoi cyngor i chi ar yr adnoddau rhad ac am ddim sydd ar gael yn eich ardal.

Mae sawl prosiect creadigol ac arloesol yn cael eu treialu yn Sir Benfro mewn ymdrech i drechu tlodi mislif ar draws ein cymunedau.

Dewis a Chymysgu Cynnyrch Mislif

Un o'r ffyrdd mae hyn yn cael ei gyflawni yw drwy'r Prosiect 'Dewis a Chymysgu cynnyrch mislif', gyfle newydd i bobl ifanc roi cynnig ar amrywiaeth o gynhyrchion mislif am ddim.

Sefydlwyd dwy stondin Dewis a Chymysgu yn Sir Benfro, un yn Ysgol Greenhill ac un yn Siop Dros Dro Milford Youth Matters sy'n cynnig amrywiaeth o gynhyrchion mislif, o badiau untro a thamponau i opsiynau ailddefnyddiadwy.

Y syniad yw sicrhau bod unrhyw faich ariannol neu rwystr gwybodaeth yn cael ei dynnu drwy dreialu gwahanol opsiynau, sy'n golygu na chaiff neb eu hatal rhag cael mynediad at ddewis oherwydd diffyg gwybodaeth neu dlodi.

"Nid cynnyrch yn unig yw dewis a chymysgu, mae hefyd yn llwyfan i rannu gwybodaeth ac arweiniad o'r gwahanol gynhyrchion sydd ar gael ar y farchnad,” meddai’r Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg.

“Dim ond os oes ganddyn nhw wybodaeth ac adnoddau y gall pobl ifanc wneud penderfyniadau gwybodus, felly rydym yn mawr obeithio y bydd y prosiect hwyliog a rhyngweithiol hwn yn effeithio'n gadarnhaol ar eu taith mislif.”

Meddai Gemma Baker, Swyddog Polisi a Pherfformiad ar gyfer Addysg a Gwasanaethau Plant - sydd wedi bod yn arwain y prosiect: “Mewn bywyd, mae digon o bethau i boeni amdanynt, ond ni ddylai mislifoedd fod yn un ohonyn nhw.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddarparu cynnyrch mislif am ddim yn y ffordd fwyaf urddasol bosibl i'r rheiny mewn angen, ac yn ymdrechu i ddod â thlodi mislif i ben.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau yn ymwneud â'r Grant Urddas Mislif mae croeso i chi gysylltu â ni trwy perioddignity@pembrokeshire.gov.uk

Dolenni defnyddiol

Bloody Brilliant (yn agor mewn tab newydd)

Fideo Hey Girls UK

ID: 9302, revised 20/07/2023