Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Cludiant i'r Ysbyty

Yn ogystal â darparu gwasanaethau damweiniau ac achosion brys mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hefyd yn trefnu a darparu cludiant i'r ysbyty ar gyfer cleifion sy'n feddygol anffit ac na allant deithio mewn unrhyw ffordd arall.

Pan fyddwch chi'n ffonio am gludiant bydd cyfres o gwestiynau syml yn cael eu gofyn ichi er mwyn penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael cludiant ai peidio. Mae'r cymhwyster yn cael ei seilio ar feini prawf meddygol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru. Os ydych chi'n gymwys i'w gael, bydd Cludiant mewn Ambiwlans yn cael ei drefnu ar eich cyfer. Os nad ydych chi'n bodloni'r meini prawf, yna bydd rhifau cyswllt eraill yn cael eu rhoi ichi ar gyfer sefydliadau a allai ddarparu cludiant ichi. Am ragor o wybodaeth cofiwch ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar 0844 87 00 888.

Efallai y bydd gan gleifion a'u hebryngwyr hawl i gael cymorth ariannol tuag at y costau teithio i'r ysbyty os ydynt yn cael budd-daliadau, neu'n byw ar incymau isel neu os taw pensiynwyr anabledd rhyfel ydynt. Mae gwybodaeth ar gael gan eich ysbyty neu gallwch ffonio 0300 1232 303 Am fwy o wybodaeth: Cludiant cleifion

Os bydd yr adnoddau ar gael yna mae modd darparu cludiant mewn Ambiwlans ar gyfer dibenion nad ydynt yn ymwneud â'r GIG cyhyd ag y gellir ad-dalu yn ôl cyfradd economaidd. Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar 01437 763347.

 

ID: 198, adolygwyd 22/09/2022