Trafnidiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Cludiant Bws Mini Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Gwasanaeth Cludiant Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro yn rhedeg 18 o gerbydau sy’n gallu cymryd cadeiriau olwyn, sy’n cludo pobl i ac o ganolfannau dydd a weithredir gan yr Awdurdod Lleol a Chanolfannau Gweithgareddau Cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn ledled Sir Benfro.  Mae’r bysiau’n gwneud oddeutu 115,000 o deithiau cleient bob blwyddyn, y mae 17,000 ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn.

Mae’r holl deithwyr y mae’r gwasanaeth hwn yn eu cludo wedi eu hatgyfeirio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.  

Mae’r cerbydau hyn ar gael gyda’r hwyr, yn ystod y penwythnos a gwyliau cyhoeddus i grwpiau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl hŷn/gydag anableddau.  Mae’r cerbyd mwyaf yn gallu cludo hyd at 3 cadair olwyn gyda 13 o deithwyr.  Codir tâl y filltir sy’n cynnwys tanwydd ac yswiriant ac mae’n rhaid i grwpiau ddod â’u gyrrwr (gyrwyr) eu hunain.  

Un o amodau hurio cerbyd yw bod rhaid i’r gyrwyr gael hyfforddiant MiDAS, sef Cynllun Ymwybyddiaeth i Yrwyr Bws Mini.  Mae angen saith niwrnod o rybudd i drefnu’r sesiwn hyfforddi hon.  

Os oes diddordeb gyda chi yn y cynllun hyfforddi MiDAS neu eisiau hurio bws mini, mae croeso i chi alw:

Matthew Johns
Swyddog Trefnu Cludiant
Cyngor Sir Penfro
Uned Cludiant
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn. 01437 764551

I gael gwybod rhagor am fysiau mini eraill sydd ar gael i’r gymuned a grwpiau gwirfoddol, ticiwch yma os gwelwch yn dda  (cysylltiad gyda’r dudalen Bysiau Mini ar gyfer Grwpiau ar Hyperlink cannot be resolved(pembrokeshiretransport))

ID: 1577, adolygwyd 23/11/2017

Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn wasanaeth a gydlynir gan y Cyngor Sir, sy’n defnyddio gyrwyr gwirfoddol sy’n defnyddio eu ceir eu hunain.  Mae’r gyrwyr yn cludo pobl ifanc a’r rhai nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus. 

Caiff gyrwyr eu had-dalu ar gyfradd o £0.45 y filltir am y siwrnai gyfan a phob un o'r treuliau parod. 

Mae’r gwasanaeth yn darparu cludiant ar gyfer hyd at 300 o  deithwyr yr wythnos.  Os nad oes gyrwyr gwirfoddol ar gael, gellir cludo pobl mewn tacsi.  Mae’r holl deithwyr sy’n cael eu cludo gyda’r gwasanaeth hwn wedi eu hatgyfeirio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Os oes diddordeb gyda chi mewn bod yn yrrwr gwirfoddol gyda’r cynllun hwn, mae croeso i chi gysylltu â:

Dawn Howells
Trefnydd Trafnidiaeth - Trafnidiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus​ 
Cyngor Sir Penfro
Uned Cludiant
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro SA61 1TP

Ffôn. 01437 775223
E-bost: dawn.howells@pembrokeshire.gov.uk

I gael gwybod rhagor am gyfleoedd eraill i fod yn yrrwr gwirfoddol ticiwch yma os gwelwch yn dda Cludiant Gymuned Sir Benfro

ID: 1578, adolygwyd 23/11/2017

Tacsis a Cheir Llog Preifat

Mae nifer o gerbydau Hacnai, sef tacsis a cherbydau llog preifat, yn gweithredu yn Sir Benfro. Cyngor Sir Penfro sy'n trwyddedu pob cerbyd o'r fath.

Tacsis (Cerbyd Hacnai)

Gall cerbydau sydd wedi'u cofrestru'n 'Cerbyd Hacnai' (mewn geiriau eraill, tacsi) gludo hyd at 8 teithiwr yn ogystal â'r gyrrwr. Caiff tacsis eu trwyddedu gyda'r Cyngor Sir er mwyn cludo teithwyr am dâl neu wobr. Nid yw pobl yn gorfod eu harchebu ymlaen llaw ac fe allant aros ger rhengoedd tacsis neu fe all pobl alw mas amdanynt ar yr heol.

Ceir Llog Preifat

Gall cerbydau sydd wedi'u cofrestru'n 'Llog Preifat' gludo hyd at 8 teithiwr yn ogystal â'r gyrrwr. Caiff Ceir Llog Preifat eu trwyddedu gyda'r Cyngor Sir er mwyn cludo teithwyr am dâl neu wobr. Maent yn gorfod cael eu harchebu ymlaen llaw ac ni allant aros ger rhengoedd tacsis ac ni all pobl alw mas amdanynt ar yr heol.

Prisiau Teithio

 

 

 

 Cyngor Sir Penfro  

Adran 65 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Tabl y Taliadau Uchaf ar gyfer Cerbydau Hur

 

 

Y Gyfradd yn Ystod y Dydd

Y Gyfradd Nos a'r Gyfradd Penwythnos

Cyfraddau Gwyliau Arbennig

Gwyliau Banc Eraill (ac eithrio Gwyliau Arbennig)

 

O ddydd Llun i ddydd Gwener

 

07:00 o'r gloch hyd 22:00 o'r gloch

O ddydd Llun i ddydd Iau 22:00 o'r gloch hyd 07:00 o'r gloch

 

O 22:00 o'r gloch ddydd Gwener  hyd 07:00 o'r gloch ddydd Llun

O 12:00 o'r gloch ar 24Rhagfyr (Noswyl Nadolig) hyd 07:00 ar 27 Rhagfyr ac o 12:00 hanner dydd ar 31 Rhagfyr (Nos Galan) hyd 07:00 o'r gloch ar 2 Ionawr

 

Tâl Cychwynnol

£3.00 am y filltir gyntaf, 20c am bob 147 llath (1/12fed o filltir) neu ran o lath wedi hynny

£4.10 am y filltir gyntaf, 20c am bob 118 llath (1/15fed o filltir) neu ran o lath wedi hynny

£5.70 am y filltir gyntaf, 20c am bob 77 llath (1/23ain o filltir) neu ran o lath wedi hynny

£4.10 am y filltir gyntaf, 20c am bob 86 llath (1/20fed o filltir) neu ran o lath wedi hynny

Cerbydau sy'n cludo 5-8 person - £1.00 am bob person ychwanegol dros gyfanswm o BEDWAR o ran nifer a £1.50 am bob person ychwanegol dros gyfanswm o BEDWAR o ran nifer rhwng 22:00 o'r gloch a 07:00 o'r gloch, neu ar Wyliau Arbennig neu Wyliau Banc eraill.

Amser Aros:                                                          20c am bob 42.5 eiliad neu ran o hynny

Cludo Anifeiliaid Anwes:                                                     £11.30 (yn ôl disgresiwn y gyrrwr)

Bagiau:                                                                 40c y bag (yn ôl disgresiwn y gyrrwr)

Baeddu'r Cerbyd gan Deithiwr neu Anifail Anwes:        £110.00

Nid oes rhaid talu i gludo Cŵn Tywys

 

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

Licensing Team
Diogelwch y Cyhoedd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
E-bost: lic@pembrokeshire.gov.uk

ID: 196, adolygwyd 13/10/2017

Cludiant Cymunedol

Er mwyn cynorthwyo i wrthsefyll problemau dieithrwch cymdeithasol ac annog pobl i ddefnyddio llai ar gludiant preifat, mae'r Cyngor yn gwybod o'r gorau fod ar bobl mewn ardaloedd gwledig a phellennig angen rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Gallem wneud hyn naill ai trwy ddarparu'r gwasanaethau presennol yn well neu drwy ddarparu gwasanaethau newydd a dyfeisgar.

Gyda golwg ar hyn, mae'r Awdurdod wedi datblygu a chefnogi nifer o fentrau cludiant cymunedol i bobl sy'n cael anhawster mynd at a defnyddio cludiant cyhoeddus confensiynol. Mae'r gefnogaeth hon wedi cynnwys darparu cyllid ar gyfer gwefan un pwrpas ar gyfer cludiant cymunedol, sef www.pembrokeshiretransport.co.uk (Mewn ffenest newydd)

ID: 197, adolygwyd 13/10/2017

Cludiant i'r Ysbyty

Yn ogystal â darparu gwasanaethau damweiniau ac achosion brys mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru hefyd yn trefnu a darparu cludiant i'r ysbyty ar gyfer cleifion sy'n feddygol anffit ac na allant deithio mewn unrhyw ffordd arall.

Pan fyddwch chi'n ffonio am gludiant bydd cyfres o gwestiynau syml yn cael eu gofyn ichi er mwyn penderfynu a ydych chi'n gymwys i gael cludiant ai peidio. Mae'r cymhwyster yn cael ei seilio ar feini prawf meddygol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol gan Lywodraeth Cymru. Os ydych chi'n gymwys i'w gael, bydd Cludiant mewn Ambiwlans yn cael ei drefnu ar eich cyfer. Os nad ydych chi'n bodloni'r meini prawf, yna bydd rhifau cyswllt eraill yn cael eu rhoi ichi ar gyfer sefydliadau a allai ddarparu cludiant ichi. Am ragor o wybodaeth cofiwch ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar 0844 87 00 888.

Efallai y bydd gan gleifion a'u hebryngwyr hawl i gael cymorth ariannol tuag at y costau teithio i'r ysbyty os ydynt yn cael budd-daliadau, neu'n byw ar incymau isel neu os taw pensiynwyr anabledd rhyfel ydynt. Mae gwybodaeth ar gael gan eich ysbyty neu gallwch ffonio 0300 330 1343.

Os bydd yr adnoddau ar gael yna mae modd darparu cludiant mewn Ambiwlans ar gyfer dibenion nad ydynt yn ymwneud â'r GIG cyhyd ag y gellir ad-dalu yn ôl cyfradd economaidd. Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar 01437 763347.

 

ID: 198, adolygwyd 13/10/2017

Cludiant y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel rhan o'i ddyletswydd statudol, mae Cyngor Sir Penfro yn darparu cludiant ar gyfer cleientiaid Gwasanaethau Cymdeithasol ledled y Sir. Caiff y cludiant hwn ei gydlynu gyda'r Uned Cludiant a chaiff ei ddarparu gan ddefnyddio bysiau mini'r Awdurdod ei hun. Gall cadeiriau olwyn fynd ar y bysiau hyn.

Ar ben hynny mae gyda'r Awdurdod dîm o wirfoddolwyr sy'n darparu cludiant unigol i bobl ifanc, pobl oedrannus sy'n ffrilaidd a phobl ag anableddau na allant ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Caiff y cludiant hwn ei drefnu trwy Weithiwr Cymdeithasol neu Reolwr Gofal pan mae cynllun gofal yn cael ei gytuno.

 

 

ID: 211, adolygwyd 13/10/2017