Trafnidiaeth Ysgol

Cod Ymddygiad: Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol/Coleg

Ein hymrwymiad

Cod Ymddygiad Rhieni

Teithio Cod Ymddygiad

Ein hymrwymiad:

Nod y Cyngor yw darparu cludiant i ddysgwyr lle mae ganddo gyfrifoldeb statudol i wneud hynny er mwyn i ddisgyblion/myfyrwyr deithio i ac o le perthnasol fel y penderfynir gan Fesur Teithio i Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn unol â Darpariaeth Statudol Teithio i Ddysgwyr a Chanllawiau Gweithredol 2014. Bydd natur y cludiant a ddarperir gan y cyngor drwy gyfrwng y mae'r cyngor o'r farn y bydd heb straen, gofid neu anhawster gormodol fel y byddai'n atal disgyblion/myfyrwyr rhag elwa o'r addysg sydd ar gael. Dylai disgyblion/myfyrwyr allu teithio'n ddiogel a chyfforddus rhesymol. Byddwn yn cymryd y fath gamau ag y credwn sy'n angenrheidiol i fodloni ein hunain o addasrwydd cerbydau a gyrwyr/cynorthwywyr teithwyr.

 • Bydd rhieni, ysgolion/colegau a chontractwyr yn gallu cael cyngor a chymorth yn ystod oriau swyddfa arferol.
 • Lle bynnag y bo'n bosibl, bydd tocynnau sydd eu hangen ar gyfer teithio fel arfer yn cael eu dosbarthu o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl derbyn cais cymeradwy, ac eithrio ar ddechrau'r flwyddyn ysgol academaidd lle bydd pob awdurdod yn dosbarthu'r tocynnau yn unol â'u gweithdrefn eu hunain.
 • Bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw offer arbennig, fel harneisiau neu seddi, yn cael ei ddarparu naill ai gan y Cyngor, Gweithredwr neu Rieni fel y bernir bod angen.
 • Bydd llwybrau yn cael eu cynllunio i leihau amseroedd teithio, yn amodol ar ddarparu gwasanaeth effeithlon a chost-effeithiol.
 • Bydd y Cyngor yn hwyluso gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar lefel uwch i sicrhau bod gyrwyr a chynorthwywyr teithwyr yn addas ar gyfer swydd sy'n cynnwys cludo plant.
 • Bydd bathodynnau adnabod yn cael eu paratoi a'u dosbarthu i yrwyr cymeradwy a chynorthwywyr teithwyr, a disgwylir iddynt eu harddangos bob amser.
 • Bydd diogelwch ac ansawdd gwasanaethau a llwybrau cludiant ysgol yn cael eu monitro'n rheolaidd.
 • Gellir gosod teledu cylch cyfyng ar gerbydau a ddefnyddir ar gyfer cludiant ysgol. Mae'r delweddau yn gyfrinachol ond gellir eu defnyddio fel tystiolaeth mewn achosion o gamymddwyn.

 Yn unol â Chanllawiau Statudol Cod Ymddygiad Teithio Cymru Gyfan, byddwn yn:

 • Gweithio gyda'r contractwyr, y rhieni, y disgyblion/myfyrwyr a'r ysgolion/colegau i ddatrys unrhyw broblemau ymddygiad a allai godi ar wasanaethau cludiant ysgol/coleg.
 • Sicrhau bod gweithredwyr a gyrwyr/cynorthwywyr teithwyr yn gyfarwydd â chynnwys y Cod Ymddygiad Teithio trwy hyfforddiant penodol.
 • Gweithio gydag ysgolion/colegau i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ymddygiad da a chanlyniadau methu â chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad Teithio drwy hyfforddiant Diogelwch Bysiau staff a disgyblion.
 • Disgwyl i ddigwyddiadau sy'n digwydd ar Gludiant o'r Cartref i'r Ysgol/Coleg gael eu hadrodd i'r Uned Gludiant berthnasol.
 • Cynnal cofnod o'r holl ddigwyddiadau a gofnodwyd, ymchwilio i bob digwyddiad ar y cyd â'r ysgol a phartïon perthnasol eraill a chymryd sancsiynau pellach lle bo hynny'n briodol.

Cod Ymddygiad Rhieni

 • Mae rhieni, gwarcheidwaid a/neu ofalwyr yn gyfrifol am annog ymddygiad da a sicrhau bod eich plentyn yn cydymffurfio â Chod Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru. Felly disgwylir i chi gefnogi'r Cyngor, yr ysgolion/colegau, y gweithredwyr a'u staff i gynnal ymddygiad da.
 • O ran atal a delio â bwlio, byddwn yn dilyn canllawiau penodol fel y'u nodir yn 'Agenda Gwrth-fwlio Parchu Eraill' a'r 'Fframwaith Troseddau Casineb'.
 • Os yw'ch plentyn yn ymwneud ag ymddygiad gwael ar gludiant ysgol, byddwch yn rhan o'r broses ddisgyblu cyn gynted â phosibl.
 • Dylid deall yn glir mewn achosion o ymddygiad gwael mai'r gosb eithaf yw dileu'r hawl i dderbyn cludiant. Yn yr achos hwnnw, bydd cyfrifoldeb a chost lawn darparu cludiant yn dibynnu arnoch chi. Darllenwch y canllaw i rieni am fwy o wybodaeth.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau diogelwch eich plant wrth gyrraedd cludiant yr ysgol yn y bore ac wrth ddod ohono yn y prynhawn/gyda'r nos. Felly, dylid gwneud trefniadau goruchwylio priodol, yn enwedig ar gyfer disgyblion cynradd.
 • Yn y bore, dylai eich plentyn adael y cartref mewn digon o amser i gyrraedd y bws fel nad oes angen rhuthro, yn enwedig os oes ffyrdd i'w croesi.
 • Dylech hefyd sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo'n briodol.
 • Yn y prynhawn/gyda'r nos, dylai plentyn sy'n gorfod croesi'r ffordd ar ôl dod oddi ar y bws aros nes bod y bws wedi gyrru i ffwrdd cyn ceisio croesi fel y gallant weld a chael eu gweld gan draffig eraill. Os byddwch yn cwrdd â'ch plentyn, lle bynnag y bo'n bosibl, dylech aros yn y man gollwng ei hun, ac nid ar ochr arall y ffordd.
 • Fel arfer, bydd disgybl cynradd yn cael ei osod ar ei arhosfan ddynodedig yn y prynhawn yn unig. Os bydd unrhyw newid i'r trefniadau arferol, am ba reswm bynnag, dylech hysbysu'r gyrrwr neu'r cynorthwyydd teithwyr (os darperir un).
 • Pan fydd disgyblion sy'n cael eu cludo i'w man gollwng yn y prynhawn ac fel arfer yn cael eu casglu gan riant/gwarcheidwad, os nad oes neb yno i'w casglu, bydd y drefn ganlynol yn cael ei rhoi ar waith – i. Bydd y gyrrwr yn aros uchafswm o 5 munud i'r rhiant/gwarcheidwad gyrraedd. Os nad oes neb yn dod i gasglu'r plentyn, byddant yn rhoi gwybod i Uned Gludiant y Cyngor a'u Gweithredwr Cludiant am y sefyllfa ond yn y cyfamser byddant yn cadw'r disgybl(ion) ar y cerbyd ac yn gweithredu'r gwasanaeth ar ei lwybr wedi'i drefnu er mwyn peidio ag oedi cyn i ddisgyblion eraill ymuno â nhw. ii. Ar ôl cwblhau'r llwybr, bydd y gyrrwr yn ffonio Uned Gludiant y Cyngor a'u Gweithredwr Cludiant am gyfarwyddiadau pellach. Os na fydd yn gallu cysylltu â'r rhiant/gwarcheidwad am gyfarwyddiadau pellach, bydd y gyrrwr yn cysylltu â'r heddlu ar 101.
 • Rhowch wybod i Uned Gludiant y Cyngor am unrhyw gyflyrau meddygol sydd gan eich plentyn a allai effeithio ar ei gludiant.
 • Mewn achosion o dywydd garw neu amgylchiadau annisgwyl eraill, efallai y bydd newidiadau dros dro i'r cludiant a ddarperir. Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd modd gweithredu llwybr o gwbl, neu wasanaethu rhan o'r llwybr yn unig.
 • Os nad yw llwybr cludiant yr ysgol/coleg yn gweithredu yn y bore oherwydd tywydd garw ond rydych yn dewis mynd â'ch plentyn/plant i'r ysgol eich hun, yna bydd gofyn i chi wneud trefniadau i gasglu eich plentyn/plant ar ddiwedd y diwrnod ysgol/coleg.
 • Rhowch wybod i Uned Gludiant y Cyngor ar unwaith am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau megis newid cyfeiriad. Os nad oes angen y tocyn bws mwyach, rhaid ei ddychwelyd yn syth i'r Cyngor. Gellid ystyried defnyddio tocyn bws yn barhaus pan nad yw'n ddilys mwyach yn dwyll.
 • Mae tocynnau teithio yn werthfawr a chodir tâl am rai newydd. Dylid rhoi gwybod am docynnau coll yn syth i Uned Gludiant y Cyngor, a fydd yn eich cynghori ar sut i gael un newydd.
 • Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gellir gwella'r Cod Ymddygiad, cyfeiriwch eich adborth i'r Cyngor sy'n darparu'r cludiant.

Teithio Cymru – Cod Ymddygiad

Canllaw Rhieni

I'r rhan fwyaf o ddysgwyr, mae eu teithiau rhwng y cartref a'r ysgol yn pasio heb ddigwyddiad na phryder. Yn anffodus, mae rhai teithiau yn cael eu difetha gan ymddygiadau gwael, aflonyddgar ac annerbyniol a all effeithio ar ddysgwyr a'r cyhoedd yn ehangach. Gall hyn fod yn fygythiad gwirioneddol i ddiogelwch a gall arwain at ganlyniadau trasig.

Mae'r Cod Ymddygiad Teithio ('y Cod') yn god statudol sy'n nodi safonau’r ymddygiad sy'n ofynnol gan ddysgwyr ac o ganlyniad yn hyrwyddo diogelwch dysgwyr.

Mae'r Cod yn berthnasol i bob dysgwr hyd at 19 oed ac mae'n berthnasol i bob math o deithio i'r ysgol neu'r coleg ac oddi yno, p'un a yw trefniadau teithio yn cael eu gwneud gan awdurdod lleol ai peidio. Mae hyn yn cynnwys bysus cyswllt, bysus cyhoeddus, trenau cyhoeddus, cerdded, tacsis, sgwteri a beiciau modur, beicio a theithiau mewn ceir. Mae hefyd yn cynnwys teithiau rhwng ysgolion yn ystod y dydd, nid ar ddechrau a diwedd y dydd yn unig.

Dylai'r Cod fod yn rhan o bolisïau ymddygiad ysgol a gellir ymdrin ag unrhyw gamymddwyn ar y daith i'r ysgol ac yn ôl o dan bolisïau ymddygiad ysgol unigol neu drwy orfodi'r Cod neu, mewn achosion difrifol iawn, gan yr heddlu.

Dylai rhieni dysgwyr sicrhau bod eu plant yn ymwybodol o'r Cod ac yn ei ddeall. Mae angen i rieni a dysgwyr fod yn ymwybodol o'r goblygiadau os nad yw dysgwr yn cadw at y Cod.

Gall awdurdod lleol dynnu'n ôl hawl yr unigolyn i gludiant am ddim, neu gallai eu hysgol osod cosb ddisgyblu ar y dysgwr. Os tynnir cludiant yn ôl, cyfrifoldeb rhieni'r dysgwr yw trefnu cludiant addas i'r man dysgu ac oddi yno.

Mae hefyd yn bwysig bod rhieni'n ymwybodol o sut i riportio achosion o ymddygiad gwael sy'n effeithio ar ddiogelwch a lles eu plentyn – er enghraifft, mewn achosion lle mae bwlio yn digwydd.

Efallai y gofynnir i rieni lofnodi Contractau Ymddygiad Teithio. Mae'r contractau hyn rhwng dysgwyr, rhieni, gweithredwyr cludiant ac awdurdodau lleol. Maent wedi'u cynllunio i feithrin ymdeimlad o gyfrifoldeb ar y cyd dros sicrhau diogelwch ac i wella diogelwch ar y daith o’r cartref i'r ysgol ar gludiant pwrpasol i ddysgwyr. Maent yn nodi pa ymddygiad a ddisgwylir gan bawb, gan gynnwys eu rolau a'u cyfrifoldebau.

Mae rhieni a dysgwyr sy'n derbyn cludiant penodedig i ddysgwyr gan yr awdurdod lleol yn llofnodi'r contract i nodi y byddant yn cyd-fynd â'r Cod a'r Contract ac y gallai methu â gwneud hynny arwain at dynnu cludiant yn ôl. Mae awdurdodau lleol a gweithredwyr cludiant, yn eu tro, yn llofnodi'r contractau i gadarnhau'r camau y byddant yn eu cymryd i sicrhau diogelwch ar y daith o’r cartref i'r ysgol.

Mae gan rieni nifer o rolau
 • Helpu eu plant i ddeall y Cod
 • Helpu eu plant i riportio digwyddiadau
 • Annog eu plant i gydymffurfio â’r Cod er mwyn sicrhau bod y cludiant i’r ysgol yn ddiogel i bawb
 • Bod yn ymwybodol o'r sancsiynau os torrir y Cod, gan gynnwys tynnu’r cludiant i'r ysgol ac oddi yno yn ôl a mesurau eraill y gall ysgol eu cymryd os torrir polisi ymddygiad yr ysgol
 • Mae rhieni'n gyfrifol yn ôl y gyfraith am bresenoldeb parhaus y dysgwr yn yr ysgol os tynnir cludiant yn ôl
 • Cydweithredu â sefydliadau addysg, gweithredwyr cludiant ac awdurdodau lleol
 • Cydymffurfio â Chontractau Ymddygiad Teithio a lofnodwyd
 • Sicrhau bod y dysgwr yn deall y gofyniad i wisgo gwregys diogelwch
Sancsiynau

Os ymchwiliwyd i ddigwyddiad a riportiwyd a phenderfynwyd bod dysgwr wedi torri'r Cod, gall yr awdurdod lleol dynnu'r cludiant y mae'n ei ddarparu yn ôl. Cyn gwneud penderfyniad i dynnu trefniadau teithio yn ôl, bydd y dysgwr a rhieni'r dysgwr yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau, y mae'n rhaid i'r awdurdod lleol eu hystyried. Dylai rhieni gysylltu â'r awdurdod lleol i gael gwybod y broses ar gyfer gwneud sylwadau gan y gallai fod gan bob awdurdod lleol broses wahanol.

Pan fo'r dysgwr yn ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a gynhelir neu sydd ddim yn cael ei chynnal, neu uned cyfeirio disgyblion, rhaid i'r awdurdod lleol ymgynghori â'r ysgol ynghylch y penderfyniad i dynnu trefniadau teithio yn ôl. Rhaid i'r pennaeth gael hysbysiad ysgrifenedig o benderfyniad i dynnu cludiant dysgwyr yn ôl o leiaf 24 awr cyn i'r broses o dynnu'n ôl ddod i rym gan nodi'r cyfnod y dylid tynnu'r trefniadau'n ôl a'r rheswm dros hynny.

Rhaid i'r awdurdod lleol roi rhybudd ysgrifenedig o dynnu'r trefniadau teithio yn ôl i rieni'r dysgwr o leiaf 24 awr cyn i'r broses dynnu'n ôl ddod i rym sy'n nodi'r cyfnod y dylid tynnu'r trefniadau'n ôl a'r rheswm dros hynny.

Dylai'r awdurdod lleol barhau i ddarparu cludiant nes bod cyfnod y tynnu'n ôl yn dechrau. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn amhriodol i'r dysgwr barhau i deithio i'w man dysgu yn ei ffordd arferol, yn enwedig os yw'n peri risg neu niwed i eraill. Mewn achosion o'r fath, rhaid i'r awdurdod lleol drefnu cludiant amgen addas.

Ni ddylai'r cyfnod tynnu'n ôl fod yn fwy na 10 diwrnod ysgol yn olynol, gan gynnwys pan fo'r rhain ar ddiwedd a dechrau tymhorau ysgol gwahanol. Ni ddylai'r cyfnod tynnu'n ôl arwain at dynnu'r dysgwyr yn ôl am fwy na 30 diwrnod yn y flwyddyn ysgol y mae'r tynnu'n ôl yn dod i rym.

Gall yr awdurdod lleol a'r ysgol benderfynu ei bod yn fwy priodol i sancsiynau gael eu gosod o dan bolisi ymddygiad yr ysgol. Ni ddylai dysgwr, yn gyffredinol, gael sancsiynau wedi'u gosod arnynt ar gyfer digwyddiad ar gludiant dysgwyr o dan y Cod a pholisi ymddygiad yr ysgol.

Wrth ystyried a all rhieni'r dysgwr wneud trefniadau amgen yn rhesymol, dylid cydnabod y byddai tynnu'n ôl yn gyffredinol yn anghyfleustra i rieni a dysgwyr. Nid yw anghyfleustra ei hun yn cael ei ystyried yn rheswm digonol dros beidio â thynnu cludiant yn ôl.

Nid oes proses apelio statudol ar gyfer tynnu cludiant yn ôl gan yr awdurdod lleol. Fodd bynnag, dylai polisïau disgyblu 'gweithdrefnau cwynion a sefydliadau addysg' awdurdodau lleol fod ar gael i ddysgwyr a rhieni.

Cod Ymddygiad Teithio ar Fws Ysgol

Bod yn ddiogel
 • Pan fydd y bws yn cyrraedd, arhoswch iddo stopio cyn mynd ar y bws
 • Ewch ar ac oddi ar y bws yn ofalus – gall gwthio neu ruthro achosi damweiniau
 • Gwisgwch wregys diogelwch bob amser ac arhoswch yn eich sedd ar gyfer y daith gyfan – gallai achub eich bywyd
 • Ar fws ysgol, arhoswch yn eich sedd ar gyfer y daith gyfan
 • Ar fws cyhoeddus, dewch o hyd i sedd os oes un ar gael
 • Cadwch eich bag neu eiddo arall yn ddiogel ac allan o ffordd unrhyw un
 • Gadewch i'r gyrrwr yrru heb dynnu ei sylw yn ystod y daith
 • Gofalwch am y bws
 • Peidiwch byth â phoeri neu ysmygu
 • Peidiwch byth â bod yn anghwrtais i ddysgwyr eraill neu’r gyrrwr
 • Peidiwch byth ag ymyrryd ag offer y gyrwyr neu offer diogelwch
 • Peidiwch byth â thaflu unrhyw beth i mewn nac allan o’r bws
 • Dylech ond defnyddio drysau neu allanfeydd y bws mewn argyfwng a pheidiwch â mynd oddi ar y bws nes ei fod wedi stopio.
 • Dilynwch gyfarwyddiadau'r gyrrwr neu'r cynorthwyydd teithwyr bob amser
 • Os oes damwain, arhoswch ar y bws nes y dywedir wrthych i adael - ond gadewch y bws drwy’r allanfa fwyaf diogel os nad yw'n ddiogel aros ar y bws
 • Wrth groesi'r ffordd, dewch o hyd i le diogel lle gallwch gael eich gweld gan bob gyrrwr arall
 • Dywedwch wrth athro, rhiant neu yrrwr am unrhyw ymddygiad gwael a welwch

 

 

 

ID: 10761, adolygwyd 11/09/2023

Cludiant i’r Ysgol

Efallai y bydd eich plant yn gallu cael cludiant am ddim i'r ysgol, yn dibynnu ar ba mor bell y maent yn byw o’r ysgol ac unrhyw anghenion ychwanegol sydd ganddynt.

I fod yn gymwys i gael cludiant am ddim, rhaid i’ch plentyn:

 • Byw yn Sir Benfro
 • Bod o oed ysgol gorfodol
 • Yn mynd i’r ysgol dalgylch sydd wedi’i neilltuo gan y Cyngor i wasanaethu cyfeiriad cartref y disgybl, neu’r ysgol addas agosaf;
 • Byw o leiaf 2 filltir o’r ysgol os yw yn yr ysgol gynradd
 • Byw o leiaf 3 milltir o’r ysgol os yw yn yr ysgol uwchradd

Rydym yn eich cynghorir i e-bostio school.transport@pembrokeshire.gov.uk cyn penderfynu i ba ysgol i anfon eich plant er mwyn cael gwybod a fyddant yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol.

Am rhagor o wybodaeth: Gwybodaeth Cludiant Ysgol a Ffurflenni Cais

neu cysylltwch a’r:

Uned Drafnidiaeth Integredig

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP

Ffon: 01437 775222
Ebost: school.transport@pembrokeshire.gov.uk

ID: 7143, adolygwyd 27/03/2023

Apeliadau Cludiant Ysgol

Bydd y ffurflen hon yn cymryd tua 10 munud i’w llenwi a dylid ei dychwelyd i’r Uned Trafnidiaeth Integredig (ITU), Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

neu drwy anfon e-bost at school.transport@pembrokeshire.gov.uk

Apeliadau Cludiant Ysgol

Proses Hawl i Gludiant i’r Ysgol

ID: 6993, adolygwyd 27/03/2023

Cymhwysedd Trafnidiaeth Ysgol

Cyfeiriad Chwilio


ID: 7118, adolygwyd 28/09/2022

Cludiant Addysg - Cyflwyniad

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu gwasanaethau cludiant yn rhad ac am ddim i ddysgwyr, mewn rhai amgylchiadau, a gall hefyd arfer ei ddoethineb i ddarparu neu gynnig help tuag at gostau cludiant mewn amgylchiadau eraill. Mae'r tudalennau hyn yn darparu manylion ynghylch y trefniadau y penderfynwyd arnynt gan y Cyngor Sir, a fydd  yn ymwneud â gwasanaethau cludiant ysgolion a cholegau, a cheir esboniad sut y sefydlir yr hawl iddynt. Cewch yma hefyd Godau Ymarfer sy'n cynnig cyngor sut y gellir ymgymryd â'r daith i'r ysgol neu'r coleg, ac oddi yno, yn ddiogel, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Mae'r Cyngor Sir yn ceisio darparu system gludiant sy'n cludo disgyblion yn ddiogel, yn gysurus ac yn  effeithlon i'r ysgol, ac oddi yno.  Ceisiant sicrhau  bod disgyblion yn cyrraedd yn barod ac yn abl i gymryd mantais lawn o'r addysg sydd ar gael. Mae'r Cyngor yn cludo tua 5,500 o ddisgyblion cynradd, uwchradd a disgyblion ysgolion arbennig i'r ysgolion ac oddi yno bob dydd.

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 199, adolygwyd 27/06/2023

Gwybodaeth Cludiant Ysgol a Ffurflenni Cais

Rydym yn eich cynghori i e-bostio’r cyfeiriad isod er mwyn cael gwybod a fydd eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol, hynny yw cyn i chi benderfynu ar ba ysgol i anfon eich plentyn.   school.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cyn gwneud cais am Drafnidiaeth Ysgol ar gyfer eich plentyn/plant, sicrhewch eich bod wedi darllen Telerau ac Amodau’r gwasanaeth:

 

Ffurflen Gais Trafnidiaeth Ysgol

 

Telerau ac Amodau- Darllenwch Os Gwelwch Yn Dda

Noder: Mae'r wybodaeth hon yn gywir adeg ei chyhoeddi ond gall newid o ganlyniad i newidiadau yn y gyfraith neu bolisi'r Cyngor Sir.

Cyflwyniad

Mae’r datganiad hwn yn amlinellu polisi Cyngor Sir Penfro ar gyfer darparu cludiant rhwng y cartref a’r ysgol / coleg, ac mae’n cyd-fynd â gofynion statudol Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (y Mesur).

Dyletswyddau Cyfreithiol

Mae dyletswyddau cyfreithiol y Cyngor yn gysylltiedig â chludiant ysgol fel a ganlyn:

 • Asesu anghenion teithio dysgwyr yn ardal eu hawdurdod;
 • Darparu cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol ar gyfer dysgwyr o oed ysgol gorfodol sy’n mynychu’r ysgol gynradd sy’n byw 2 filltir neu ymhellach o’u hysgol addas agosaf;
 • Darparu cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol ar gyfer dysgwyr o oed ysgol gorfodol sy’n mynychu’r ysgol sy’n byw 3 milltir neu ymhellach o’u hysgol addas agosaf;
 • Asesu a diwallu anghenion plant ‘sy’n derbyn gofal’ yn ardal yr awdurdod;
 • Hyrwyddo mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg;
 • Hyrwyddo dulliau teithio cynaliadwy.
 • Bydd cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol yn cael ei ddarparu yn unol â’r Mesur a pholisi’r Cyngor, fel yr amlinellir isod.

Derbyniadau i Ysgolion

Mae prosesau ymgeisio ar wahân ar waith ar gyfer derbyniadau i ysgolion a chludiant ysgol. Gall rhieni / gwarcheidwaid fynegi ffafriaeth ar gyfer lle mewn ysgol, a rhaid i’r awdurdod derbyn ddiwallu hynny oni bai y byddai gwneud hynny yn peryglu darparu addysg effeithlon neu ddefnydd effeithlon o adnoddau. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad yw cael lle mewn ysgol fel rhan o broses derbyniadau i ysgolion yn rhoi hawl awtomatig i gael cludiant rhad ac am ddim rhwng y cartref a’r ysgol, a rhaid i rieni wirio a oes hawl gan eu plentyn i gael cludiant cyn mynegi pa ysgol y maent yn ei ffafrio. Gellir gwirio cymhwysedd am gludiant ysgol trwy ddefnyddio’r adnodd chwilio Cymhwysedd Cludiant Ysgol ar wefan y Cyngor 

Polisi cyffredinol ar ddarparu cludiant am ddim i’r ysgol

Cymhwysedd cludiant

Bydd disgyblion yn gymwys ar gyfer cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol os ydynt yn bodloni POB UN o’r meini prawf canlynol:

 • Maen nhw’n byw yn Sir Benfro (h.y. caiff y Dreth Gyngor ar gyfer eu cyfeiriad cartref cofrestredig ei thalu i Gyngor Sir Penfro). Mae’r 'cyfeiriad cartref' fel y diffinnir yn y llyfryn blynyddol 'Derbyniadau i Ysgolion – Gwybodaeth i Rieni' a gyhoeddwyd gan y Cyngor, a 'rhiant' fel y diffinnir yn Adran 576 Deddf Addysg 1996.
 • Maen nhw o oed ysgol gorfodol;
 • Maen nhw’n mynd i’r ysgol yn y dalgylch sydd wedi’i neilltuo gan y Cyngor i wasanaethu cyfeiriad cartref y disgybl, neu’r ysgol addas agosaf;
 • Mae plentyn o oed ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg gynradd yn byw dros ddwy filltir o’r ysgol addas agosaf, neu;
 • Mae plentyn o oed ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg uwchradd yn byw dros dair milltir o’r ysgol addas agosaf
 • gellir darparu cludiant hefyd ar gyfer disgyblion o oed ysgol gorfodol ar sail y canlynol:
 • Diogelwch ar y Ffyrdd, os nad oes unrhyw lwybr cerdded ar gael i’r ysgol. Asesir y llwybr cerdded rhwng cyfeiriad y cartref a’r ysgol yn unol â chanllawiau’r Mesur ar Asesu risg llwybrau a gerddir i’r ysgol.
 • Cyflwr meddygol. Bydd y Cyngor yn ystyried darparu cludiant yn y tymor byr ar gyfer disgyblion os oes angen cludiant ar blentyn am resymau meddygol.
 • Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol / Anableddau – os bodlonir rhai meini prawf. Nodir y rhain yn adran b) Diffiniadau
 • Newid cyfeiriad yn ystod blwyddyn olaf cyrsiau TGAU neu Safon Uwch, er mwyn sicrhau parhad mewn addysg. Ni fydd darpariaeth o’r fath yn parhau i Flynyddoedd 12 ac 13 os yw disgyblion yn symud yn ystod Blwyddyn 11.
 • Bwlio eithafol a pharhaus – os darperir tystiolaeth ategol yn rhoi manylion am y camau a gymerwyd i ddatrys y bwlio trwy weithdrefnau gwrthfwlio presennol yn yr ysgol, ynghyd ag adroddiad gan Swyddog Lles Addysg neu Wasanaeth Cynhwysiant yr Awdurdod Lleol neu ddatganiad gan yr ysgol i gadarnhau bod y bwlio wedi digwydd.

Diffiniadau

Preswylwyr Sir Benfro

telir y Dreth Gyngor ar gyfer y cyfeiriad cartref cofrestredig i Gyngor Sir Penfro. Mae’r 'cyfeiriad cartref' fel y diffinnir yn y llyfryn blynyddol 'Derbyniadau i Ysgolion – Gwybodaeth i Rieni' a gyhoeddwyd gan y Cyngor, a 'rhiant' fel y diffinnir yn Adran 576 Deddf Addysg 1996.

Oed Ysgol Gorfodol

bydd plentyn yn cyrraedd oed ysgol gorfodol yn y tymor ar ôl ei ben-blwydd yn 5 oed, a dyddiadau diwedd y tymor fydd 31 Awst, 31 Rhagfyr a 31 Mawrth. Ni fydd plentyn o oed ysgol gorfodol mwyach os yw wedi cyrraedd 16 oed ar ddyddiad rhagnodedig gadael yr ysgol, sef y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin, neu cyn y flwyddyn ysgol nesaf. Nid oes gan y Cyngor unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol i ddarparu cludiant ar gyfer disgyblion o dan oed ysgol statudol, ac nid yw’n gwneud hynny fel arfer.

Pellteroedd Cerdded

Bydd y pellter byrraf sydd ar gael yn cael ei fesur o’r man y mae’r annedd breifat yn cwrdd â’r ffordd fawr at y pwynt lle mae mynedfa’r ysgol agosaf yn cwrdd â’r ffordd fawr gyhoeddus.

Dalgylch

ardal ddaearyddol y gall disgyblion sy’n byw ynddi gael blaenoriaeth i’w derbyn i ysgol. Mae dalgylch ysgol yn rhan o’r trefniadau derbyn. Mae dalgylch pob ysgol wedi’i gyhoeddi ar wefan y Cyngor. Mae’n bwysig nodi bod cymhwysedd i gael cludiant ysgol yn cael ei bennu gan gyfeiriad cartref y disgybl ac nid pa ysgol gynradd y mae wedi’i mynychu. Nid yw ysgolion bwydo cynradd yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd cludiant wrth drosglwyddo o ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd, a dylai rhieni bob amser wirio hyn cyn ymgeisio am le mewn ysgol.

Ysgol Addas Agosaf

Y diffiniad o 'ysgol addas' agosaf yw ble mae’r addysg neu’r hyfforddiant a ddarperir yn addas o ystyried oedran, gallu a doniau’r dysgwr, ac unrhyw anawsterau sydd ganddo/ganddi, efallai. Yr awdurdod lleol fydd yn penderfynu pa ysgol addas yw’r ysgol ‘agosaf’ at y dysgwr. Yn Sir Benfro, cyhoeddir ‘ysgol addas agosaf’ plentyn fel rhan o’r adnodd chwilio Cymhwysedd Cludiant Ysgol ar wefan y Cyngor.

Ysgol Gynradd

ysgol sy’n darparu ar gyfer dysgwyr 3-11 oed, neu 4-11 oed. Mae’r diffiniad hwn hefyd yn cwmpasu elfen gynradd ysgol pob oed, h.y. 3-16, neu 3-19.

Ysgol Uwchradd

ysgol sy’n darparu ar gyfer dysgwyr 11-16 oed, neu 11-19 oed. Mae’r diffiniad hwn hefyd yn cwmpasu elfen uwchradd ysgol pob oed, h.y. 3-16, neu 3-19.

Llwybrau Cerdded Diogel

Bydd y Cyngor yn darparu cludiant os yw o’r farn na all disgybl gerdded ar hyd y llwybr agosaf sydd ar gael mewn diogelwch rhesymol pan fydd oedolyn gydag ef, os oes angen, ac os yw’r llwybr amgen dros y pellter cerdded statudol o’r ysgol. Wrth asesu diogelwch llwybr sydd ar gael, ystyrir y risg bosibl sy’n cael ei chreu gan draffig, y ffordd fawr ac amodau topograffig. Bydd pob achos yn cael ei ystyried ar sail ei rinweddau ei hun.

Cyflwr meddygol
 • Gellir gwneud trefniadau cludiant os yw cyflwr meddygol dysgwyr naill ai’n eu hatal rhag defnyddio’r cludiant arferol neu os yw’r cyflwr yn eu hatal rhag cerdded y 'pellter statudol' diffiniedig. Rhaid i bob cais am gymorth am resymau meddygol gael ei gefnogi gan dystysgrif feddygol neu ddatganiad wedi’i lofnodi gan feddyg. Rhaid iddo ddatgan yn glir nad yw’r dysgwr yn gallu cerdded y 'pellter statudol' penodol i’r ysgol. Bydd pob datganiad yn destun cyfnod adolygu wedi’i bennu gan y cyflwr a’i gytuno gyda'r rhiant adeg y dyfarniad cychwynnol.
 • Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol / Anableddau – Bydd y Cyngor yn darparu cludiant ar gyfer disgyblion cymwys yn unol â’r meini prawf canlynol:
 • Oherwydd ei anabledd, ni all y disgybl ddefnyddio’r cludiant ysgol arferol a ddarperir ar gyfer disgyblion o oed ysgol gorfodol sy’n derbyn addysg gynradd neu addysg uwchradd, fel y diffinnir uchod, ac ni all ddefnyddio unrhyw ddull cludiant amgen fel car teulu neu gerbyd Motability.
 • Mae’r disgybl yn byw o fewn dwy filltir i ysgol gynradd y dalgylch neu o fewn tair milltir i ysgol uwchradd y dalgylch, ond nid yw’n gallu cerdded ac nid yw’n gallu defnyddio unrhyw ddull cludiant amgen, fel car teulu neu gerbyd Motability.
 • Mae Panel Cynhwysiant y Cyngor yn argymell y dylid rhoi disgybl mewn ysgol nad honno yw ysgol y dalgylch a bod y meini prawf uchod yn cael eu bodloni.

Rhaid i gyngor meddygol gan Ymgynghorydd Meddygol y disgybl gadarnhau’r gofynion uchod. Ni fydd cyngor unrhyw weithiwr proffesiynol meddygol arall yn cael ei dderbyn.

Caiff cludiant ei ddarparu i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau yn yr amgylchiadau canlynol:-

 • os yw rhieni’n dewis ysgol nad yw yn eu dalgylch
 • i fynd i arholiadau y tu allan i’r trefniadau cludiant arferol
 • i fynd i Glybiau Brecwast a Chlybiau Ar Ôl yr Ysgol
 • i fynd i wersi nofio ac eithrio os yw’r plentyn yn defnyddio cadair olwyn ac nid yw’n gallu cael mynediad at wersi nofio fel arall. Yn yr achos hwn, efallai bydd y Cyngor yn talu’r rhiant i gludo’r plentyn

Efallai bydd y Cyngor yn talu am hebryngwr ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n gymwys i gael cludiant o dan y meini prawf diffiniedig. Bydd hebryngwyr yn cael eu darparu ar ôl i swyddogion perthnasol ystyried anghenion unigol y disgybl neu’r grŵp o ddisgyblion dan sylw, a natur y cludiant sydd ar gael, a bydd hynny yn ôl disgresiwn yr Uned Cludiant Ysgolion.
Wrth asesu anghenion teithio dysgwyr, ystyrir y straen posibl a hyd y daith. Bydd pob achos yn cael ei ystyried ar sail ei rinweddau ei hun.

Mae rhieni’n ffafrio ysgol wahanol

Ni fydd y Cyngor yn darparu cludiant nac yn gwneud unrhyw gyfraniad tuag at gostau cludiant ar gyfer disgyblion sy’n cael eu derbyn o ganlyniad i rieni’n mynegi bod yn well ganddynt ysgol nad ystyrir mai honno yw’r ‘ysgol addas agosaf’. Yn yr amgylchiadau hyn, mae rhieni’n gyfrifol am wneud eu trefniadau cludiant eu hunain ac am dalu’r holl gostau cludiant. Rhaid i rieni ystyried hawl eu plentyn i gael cludiant CYN mynegi pa ysgol maen nhw’n ffafrio lle ynddi.

Brodyr / chwiorydd

Bydd pennu cymhwysedd ar gyfer cludiant ysgol yn cael ei gyfyngu i gais sy’n cael ei wneud ar gyfer plentyn unigol, nid ar sail y ffaith fod brawd neu chwaer yn mynychu ysgol benodol neu’i hawl i gael cludiant. Yr unig eithriad i hyn fydd trefniadau cludiant penodol wedi’u cyfyngu gan amser sy’n cael eu gwneud fel rhan o’r cynigion trefniadaeth ysgolion.

Teithio Rhatach

Os nad yw disgyblion yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol, gellid caniatáu iddynt gael lleoedd am bris rhatach ar gerbydau dan gontract, os bydd seddi gwag ar gael. Caiff cardiau teithio rhatach eu cyflwyno ar sail y ddealltwriaeth y bydd y disgyblion yn defnyddio un o’r arosfannau bysiau presennol ar lwybr bws presennol.

Mae lleoedd rhatach yn cael eu rhoi dros dro ac yn brin, a gellir eu tynnu’n ôl ar unrhyw adeg yn ôl disgresiwn yr Awdurdod, e.e. pan na fydd seddi ar gael mwyach gan fod eu hangen ar gyfer disgyblion newydd cymwys. Bydd o leiaf 2 wythnos o rybudd ysgrifenedig yn cael ei roi, gyda llythyr yn cael ei anfon i gyfeiriad cartref y disgybl, ac mae cyfrifoldeb am gludiant yn dychwelyd wedyn i’r rhieni. Rhaid i’r Awdurdod bennu nifer y disgyblion cymwys sydd angen cludiant er mwyn nodi p’un a oes lleoedd gwag ar gael ai peidio ar gerbydau dan gontract. Felly, yn aml, ni chaiff cardiau teithio rhatach eu rhoi am ychydig o wythnosau ar ddechrau’r flwyddyn ysgol. Ar hyn o bryd, ni chodir tâl am gardiau teithio rhatach ar fysiau ysgol, ond gallai hyn newid yn y dyfodol.

Mae cardiau teithio rhatach ar fysiau ysgol am un flwyddyn academaidd yn unig, a rhaid gwneud cais amdanynt bob blwyddyn. Y cynharaf y gellir cyflwyno cais yw 1 Mai a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gardiau teithio rhatach ar fysiau yw 5pm ar y trydydd dydd Gwener ym mis Awst.

Os bydd y galw am deithio rhatach yn fwy na nifer y lleoedd gwag sydd ar gael ar gerbydau dan gontract, bydd y rheiny sy’n byw o fewn dalgylch yr ysgol ond o dan y pellter cerdded statudol yn cael blaenoriaeth, ac ystyrir achosion unigol eraill ar sail eu rhinweddau, gan roi blaenoriaeth i achosion a fyddai’n sicrhau parhad mewn dysgu (h.y. y rheiny sydd wedi bod yn yr ysgol yr hiraf a’r rheiny sy’n astudio ar gyfer cyrsiau TGAU a Safon Uwch). Bydd penderfyniadau terfynol ar ddyrannu lleoedd gwag yn cael eu gwneud gan yr aelod Cabinet perthnasol.

Cludiant ar gyfer dysgwyr 16 oed ac yn hŷn

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant yn ôl disgresiwn y tu hwnt i’r oed ysgol gorfodol lle mae dysgwr o Sir Benfro yn byw dros dair milltir o ysgol y dalgylch (os oes chweched dosbarth ar gael) neu’r coleg agosaf lle mae rhaglen astudio addas ar gael. Rhaid bod y dysgwr yn astudio amser llawn ac o dan 19 mlwydd oed ar 1 Medi yn ystod y flwyddyn academaidd y dilynir y cwrs.
Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ysgol uwchradd y dalgylch sy’n cael ei dynodi gan yr Awdurdod i wasanaethu cyfeiriad cartref y dysgwr, neu i’r coleg addas agosaf. Nid yw’n arfer gan yr Awdurdod i ddarparu cludiant ar sail dewisiadau pynciau unigol. Os nad oes chweched dosbarth ar gael yn ysgol dalgylch neu ysgol addas agosaf y disgybl, pennwyd mai Coleg Penfro yw’r lle astudio addas ar gyfer addysg bellach.

Cludiant i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Yn amodol ar fodloni’r meini prawf cymhwysedd a nodir uchod, bydd y Cyngor yn darparu cludiant am ddim fel a ganlyn:

Darpariaeth gynradd

Bydd disgyblion yn cael cludiant am ddim os ydynt yn byw o fewn dalgylch dynodedig ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol â ffrwd ddeuol, ac yn bodloni’r meini prawf pellter a amlinellir uchod. Ni fydd gan ddisgyblion nad ydynt yn byw yn nalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg hawl i gael cludiant ond efallai y byddant yn gallu cael teithio rhatach.

Darpariaeth uwchradd

Mae dwy ysgol sy’n darparu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro, sef Ysgol y Preseli ac Ysgol Caer Elen. Bydd cludiant am ddim yn cael ei bennu yn ôl cyfeiriad cartref disgybl a dalgylch yr ysgol berthnasol sy’n gwasanaethu’r cyfeiriad hwnnw. Mae gan y ddwy ysgol eu dalgylchoedd eu hunain.

Ysgolion Ffydd

Mae trefniadau dalgylchoedd arferol yn berthnasol. Fodd bynnag, bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i’r ysgol ffydd agosaf o fewn wyth milltir i gartref y disgybl lle mae’r disgybl yn byw y tu allan i’r pellter cerdded statudol a lle caiff disgyblion eu derbyn i’r ysgol ar sail ffydd, fel y dangosir gan lythyr ategol gan offeiriad / ficer lleol y disgybl.

Pasys Bws

Bydd pàs bws yn cael ei roi i’r disgyblion hynny sydd â hawl i gael cludiant, ar yr amod eu bod yn llenwi ffurflen 'Cais am Bàs Bws Cludiant Ysgol'. I gael mwy o fanylion am sut i wneud cais, gweler adran 4) Gwneud Cais am Gludiant Ysgol. Rhaid i ddisgyblion uwchradd a myfyrwyr coleg gario eu pàs bws bob dydd, a rhaid i’w pàs fod ar gael i’w archwilio gan Swyddogion yr Awdurdod neu bersonél contractwyr. Gellir gwrthod gadael i ddisgyblion heb bàs bws deithio. Codir £5 am bàs bws newydd. Rhaid llenwi a chyflwyno’r ffurflen gais ar gyfer pàs bws ar-lein.
Yn achos disgyblion ysgol gynradd, cyhoeddir pàs bws iddynt, ond ni fydd gofyn iddyn nhw gario’r pàs hwn gyda nhw bob dydd. Dylai’r Rhiant/Gwarcheidwad ei ddangos ar y diwrnod teithio cyntaf fel bod y gyrrwr yn gwybod bod pàs gan y plentyn a bod hawl iddo deithio ar y bws.

Cludiant i Ysgolion mewn Ardaloedd Awdurdodau Lleol Cyfagos

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant yn unol â Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a diffiniad Sir Benfro o ysgol addas agosaf.

Natur y Ddarpariaeth Cludiant

Pan fydd y Cyngor yn gyfrifol am drefniadau cludiant, y Cyngor fydd yn penderfynu ar y math mwyaf priodol o gludiant a ddarperir neu p’un ai i roi lwfans i rieni, lle y bo hynny’n briodol ac yn addas.

Codau Ymddygiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Codau Teithio ar gyfer pob parti sy’n gysylltiedig â chludiant ysgol ac mae’r rhain yn rhoi cyngor ac arweiniad ar sut i gyflawni’r daith i’r ysgol ac oddi yno yn ddiogel.

Pwyntiau Codi / Gollwng

Oherwydd natur wledig y Sir, nid yw’n bosibl bob amser trefnu bod llwybrau cerbydau yn mynd heibio’n agos i gartref pob disgybl sy’n teithio. Felly, gall fod angen i rieni wneud eu trefniadau eu hunain i’w plant gyrraedd y man codi / gollwng agosaf a chyrraedd adref. Gwneir pob ymdrech i gadw’r pellter hwn mor fyr â phosibl. Rhieni sy’n gyfrifol am sicrhau bod disgyblion yn cael eu tywys i’r cerbyd ac ohono yn ddiogel.

Ymddygiad Disgyblion

Os na fydd safon ymddygiad disgyblion yn ystod y daith i’r ysgol ac adref yn dderbyniol ac os na fydd yn cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad, gellir tynnu’r trefniadau teithio cytunedig yn eu hôl a’r rhieni fydd yna’n gyfrifol am gludiant i’r ysgol ac adref. Bydd camerâu teledu cylch cyfyng yn cael eu defnyddio ar rai cerbydau i fonitro ymddygiad. Y gyrrwr fydd yn gyfrifol am oruchwylio disgyblion ar y cerbyd yn ystod y daith i’r ysgol ac adref. Bydd y gyrrwr yn rhoi gwybod i’r Awdurdod am unrhyw ymddygiad gwael a gellir tynnu’r trefniadau teithio yn ôl. Ni chaniateir ysmygu na fepio ar gerbydau sydd dan gontract i’r Awdurdod.

Cyfrifoldeb Rhieni yn gysylltiedig â Chludiant Ysgol

Rhieni sy’n gyfrifol am:

 • fynd â’u plentyn i’r ysgol ac adref, os nad ydynt yn gymwys i gael cludiant;
 • sicrhau eu bod yn gwybod am yr hawl i gludiant ysgol cyn gwneud cais am le mewn ysgol;
 • gwneud cais i’r Cyngor am gludiant ysgol o fewn y dyddiadau cau sydd wedi’u gosod;
 • sicrhau bod eu plentyn yn barod ac yn aros am y cludiant, ar yr amser ac yn y lle priodol. Rhieni sy’n gyfrifol am ddiogelwch y plentyn cyn mynd ar y bws ac ar ôl dod oddi ar y bws. Cyfrifoldeb y rhieni yw gwneud trefniadau i’w plentyn gyrraedd y cludiant a ddarperir a bod rhywun yn mynd gyda’u plentyn i’r cerbyd, ac yn aros amdano, os bydd angen;
 • sicrhau bod ymddygiad eu plentyn pan fydd yn defnyddio cludiant ysgol yn dderbyniol yn gymdeithasol ac yn cydymffurfio â’r Codau Teithio cymeradwy;
 • mynd â’u plentyn i’r ysgol a’i gasglu oddi yno os caiff cludiant ei dynnu’n ôl o ganlyniad i ymddygiad gwael;
 • rhoi gwybod i’r Awdurdod yn ysgrifenedig pan na fydd angen cludiant ysgol mwyach.

Difrod

Bydd yr Awdurdod neu’r Contractwyr yn ceisio ad-daliad gan rieni os bydd eu plant yn gyfrifol am ddifrod bwriadol.

Adolygiad o Lwybrau Cludiant Ysgol

Bydd yr Awdurdod yn adolygu llwybrau a’r ddarpariaeth cludiant yn rheolaidd er mwyn gwella effeithlonrwydd. Gallai newidiadau i lwybrau gael eu gwneud yn ystod blwyddyn academaidd. Bydd penderfyniad am faint y bws a ddefnyddir ar gyfer pob llwybr yn cael ei wneud ar sail y niferoedd sy’n gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol, nid ar sail niferoedd sy’n cynnwys galw am deithio rhatach.

Tywydd Garw

Yn achos tywydd garw, neu amgylchiadau annisgwyl eraill, gallai newidiadau dros dro gael eu gwneud i’r cludiant a ddarperir. Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd teithio ar lwybr yn bosibl o gwbl, neu dim ond rhan o lwybr y bydd modd teithio arni. Os na fydd hi’n bosibl teithio ar hyd llwybr i ysgol/coleg yn y bore, a hynny oherwydd tywydd garw, ond mae rhieni’n dewis mynd â’u plant/plentyn i’r ysgol eu hunain, bydd angen iddynt wneud trefniadau i gasglu eu plant/plentyn ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Gwneud Cais am Gludiant Ysgol

Rhaid gwneud cais am gludiant ysgol drwy 'Fy Nghyfrif' ar wefan y Cyngor, ond nid cyn y bydd rhieni’n derbyn cadarnhad o le mewn ysgol gan y Gwasanaeth Derbyniadau. I sicrhau darpariaeth cludiant ysgol effeithiol ac effeithlon, rhaid derbyn ceisiadau erbyn y dyddiadau cau canlynol:

Cynradd

 • Erbyn 31 Mai
 • Cyn gynted â phosibl ar ôl cadarnhau lle mewn ysgol

Uwchradd

 • Erbyn 30 Ebrill
 • Cyn gynted â phosibl ar ôl cadarnhau lle mewn ysgol

Fel rhan o’r broses ymgeisio, bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad preifatrwydd a fydd yn esbonio pam mae’n casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol rhieni a disgyblion, sut bydd yn cael ei defnyddio a beth mae’r Cyngor yn ei wneud gyda’r wybodaeth a gasglwyd.

Apeliadau Cludiant

Os bydd anghydfod ynghylch unrhyw benderfyniad i ganiatáu neu wrthod cais am gludiant neu i dynnu hawl i deithio rhatach yn ôl, dylid apelio yn ysgrifenedig i’r Uned Cludiant Integredig, gan ddefnyddio’r Ffurflen Apeliadau Cludiant Ysgol  

Rhaid cyflwyno apêl o fewn 14 diwrnod fan bellaf o ddyddiad yr hysbysiad. O ganlyniad, dylai’r Cyngor sicrhau bod ymchwiliad priodol i’r rhesymau dros yr apêl a bod y penderfyniad yn cael ei gyfleu i rieni o fewn 30 niwrnod wedi i’r Cyngor gael y llythyr apelio.

Os na fydd rhiant yn fodlon â’r gweithdrefnau a ddefnyddiodd yr Uned Cludiant Integredig i ddelio â’i gais, gall ofyn i’r Cyfarwyddwr Addysg adolygu gweithredoedd yr Uned. Os daw’r Cyfarwyddwr i’r casgliad nad yw’r Uned Cludiant Integredig wedi dilyn ei weithdrefn, wedi gweithredu’n afresymol, neu wedi methu â chyflawni ei ddyletswydd statudol i ymdrin â’r cais yna gall y Cyfarwyddwr ofyn i’r Uned Cludiant Integredig ailystyried ei benderfyniad. Os bydd y rhiant yn amlygu bod gan y plentyn 'ADY' yna efallai y gofynnir i'r Panel Cynhwysiad ystyried apeliadau o'r fath. Os bydd rhiant yn darparu tystiolaeth ategol ychwanegol nad oedd ar gael ar adeg yr apêl, caiff hyn ei ystyried fel rhan o'r broses adolygu.

Manylion Cyswllt

Yr Uned Cludiant Integredig
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 775222
E-bost: school.transport@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 200, adolygwyd 27/03/2023