COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Trafnidiaeth Ysgol

Gwybodaeth Cludiant Ysgol a Ffurflenni Cais

Cyn gwneud cais am Drafnidiaeth Ysgol ar gyfer eich plentyn/plant, sicrhewch eich bod wedi darllen Telerau ac Amodau’r gwasanaeth:

 

Ffurflen Gais Trafnidiaeth Ysgol

 

Telerau ac Amodau- DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA

Noder: Mae'r wybodaeth hon yn gywir adeg ei chyhoeddi ond gall newid o ganlyniad i newidiadau yn y gyfraith neu bolisi'r Cyngor Sir.

i)  Cyflwyniad

Mae dyletswydd statudol ar Gyngor Sir Penfro (fel yr Awdurdod Lleol) i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol i'w hysgol fwyaf addas agosaf a gynhelir os ydynt yn byw yn bellach na'r pellter cerdded statudol.

Caiff cludiant am ddim ei ddarparu yn unol â Mesur Teithio gan Ddysgwyr Cymru - Canllawiau Gweithredol a pholisi cludiant ysgolion Cyngor Sir Penfro fel yr amlinellir isod.  Mae'r trefniadau hyn yn berthnasol i ddysgwyr sy'n byw yn Sir Benfro neu sy'n cael eu hystyried yn gyfrifoldeb Cyngor Sir Penfro.

ii)  Pellterau cerdded

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant

 1. os yw plentyn oedran ysgol gorfodol sy'n derbyn addysg gynradd yn byw mwy na dwy filltir * o'r ysgol addas agosaf
 2. os yw plentyn oedran ysgol gorfodol sy'n derbyn addysg uwchradd yn byw mwy na thair milltir* o'r ysgol addas agosaf

* Caiff y pellter byrraf sydd ar gael ei fesur o'r man lle mae'r annedd breifat yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus, hyd at y fan lle mae mynedfa agosaf yr ysgol yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus.

Ceidw'r Cyngor yr hawl i enwi, fel ysgol addas, un wahanol i'r ysgol ddalgylch.

iii)  Ysgol addas              

Darperir cludiant i'r ysgol ddalgylch a ddynodwyd gan yr Awdurdod i wasanaethu cyfeiriad cartref y disgybl, neu i'r ysgol addas agosaf a bennir gan yr Awdurdod.

iv)  Rhieni'n dewis ysgol wahanol

Ni fydd yr Awdurdod yn darparu cludiant nac yn gwneud unrhyw gyfraniad at gostau cludiant ar gyfer disgyblion sy'n cael eu derbyn mewn ysgol o ganlyniad i ddewis y rhieni, os nad honno yw'r ysgol agosaf na'r ysgol ddalgylch.  Dan yr amgylchiadau hyn y rhieni sy'n gyfrifol am wneud eu trefniadau cludiant eu hunain ac am holl gostau'r cludiant.  Cynghorir chi i ystyried y goblygiadau cludiant cyn mynegi eich dewis mewn perthynas â lle mewn ysgol.

v)  Natur y ddarpariaeth gludiant

Os yr Awdurdod sy'n gyfrifol am drefniadau cludiant, ym mhob achos bydd yr Awdurdod yn penderfynu ar y math mwyaf priodol o gludiant i'w ddarparu neu a ddylai ddarparu lwfans milltiroedd.

vi)  Llwybrau cerdded diogel

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant os yw o'r farn na all disgybl gerdded y ffordd agosaf sydd ar gael yn rhesymol o ddiogel yng nghwmni oedolyn os oes angen, ac os yw'r ffordd arall yn fwy na'r pellter statudol ar gyfer cerdded i'r ysgol.  Wrth bwyso a mesur diogelwch llwybr teithio sydd ar gael, rhoddir ystyriaeth i'r perygl posibl y gallai traffig ei achosi, cyflwr y briffordd a'r dirwedd a cynwys y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 ac y Canllawiau Gweithredol 2014.  Bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ôl ei haeddiant ei hun.

vii)  Ysgolion cyfrwng Cymraeg

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg. Caiff cludiant ei ddarparu o fannau codi dynodedig yn unig ar gyfer disgyblion sy'n bodloni'r meini prawf pellter statudol.  O ystyried natur y llwybrau teithio hyn a'r pellterau dan sylw, cyfrifoldeb y rhieni fydd sicrhau bod y disgyblion yn dod i'r mannau codi dynodedig.  Bydd y disgyblion hynny sy'n mynd i Ysgol Glan Cleddau ac i Unedau Cymraeg yn Ne Sir Benfro sy'n byw o fewn yr ardal y mae'r ysgolion hynny wedi'u dynodi i'w gwasanaethu, ac ysgolion yng ngogledd y sir, yn cael eu cludo i Ysgol y Preseli o fannau dynodedig os ydynt yn bodloni'r meini prawf pellter.

Yn achos disgyblion o'r ardal a ddynodwyd i'w gwasanaethu gan Ysgol y Preseli (ar hyn o bryd yr ysgol uwchradd ddwyieithog ddynodedig) nad yw eu rhieni yn dymuno iddynt dderbyn addysg ddwyieithog, darperir cludiant i'r ysgol uwchradd arall agosaf yn unig; mae'r ddarpariaeth mewn perthynas â'r mannau codi dynodedig yr un mor berthnasol yn yr achos hwn.

viii)  Ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir

Mae'r trefniadau arferol ar gyfer dalgylchoedd yn berthnasol.  Dim ond i'r ysgol wirfoddol a gynorthwyir agosaf o fewn wyth milltir o gartref y disgybl y bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant gyda chonsesiwn, os yw'r disgybl yn byw y tu allan i'r pellter cerdded statudol ac os yw'n mynd i'r ysgol ar sail ffydd a bod tystiolaeth o hynny mewn llythyr ategol gan offeiriad/ficer lleol y plentyn.

ix)  Cludiant i ddysgwyr 16+ oed

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant fel y gwêl yn ddoeth, ar ôl oedran ysgol gorfodol os yw dysgwr o Sir Benfro yn byw yn bellach na thair milltir o'r ysgol neu'r coleg agosaf lle mae rhaglen astudio addas ar gael.  Rhaid i'r dysgwr fod yn astudio yn llawn amser a'i fod o dan 19 oed ar 1 Medi yn y flwyddyn academaidd pryd y dilynir y cwrs.

Darperir cludiant i'r ysgol uwchradd ddalgylch a ddynodwyd gan yr Awdurdod i wasanaethu cyfeiriad cartref y dysgwr, neu i'r ysgol/coleg agosaf.  Caiff addysg gyffredinol (h.y. Safon Uwch/UG neu TGAU) ei darparu fel arfer yn yr ysgol ddalgylch ac ni ddarperir cludiant fel rheol ar gyfer mynychu y tu allan i'r dalgylch ar gyfer y rhaglenni astudio hyn.  Mae ysgolion yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau i bobl ifanc 16+ oed ac fel arfer, byddai disgwyl i ddysgwyr sy'n dymuno dilyn addysg gyffredinol ddewis o'r amrywiaeth sydd ar gael. Nid yw'r Awdurdod, fel arfer, yn darparu cludiant ar sail dewisiadau pynciau unigol.

x)  Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i ddisgyblion â datganiad yn unol â'r meini prawf hyn:

 • Nid yw'r disgybl, oherwydd ei anabledd, yn gallu defnyddio'r cludiant ysgol arferol a ddarperir i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol sy'n derbyn addysg gynradd sy'n byw dros 2 filltir o ysgol gynradd y dalgylch ac nid yw'n gallu defnyddio unrhyw fath arall o gludiant megis car y teulu neu gerbyd Motability.
 • Nid yw'r disgybl, oherwydd ei anabledd, yn gallu defnyddio'r cludiant ysgol arferol a ddarperir i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol sy'n derbyn addysg uwchradd sy'n byw dros dair milltir o ysgol uwchradd y dalgylch ac nid yw'n gallu defnyddio unrhyw fath arall o gludiant megis car y teulu neu gerbyd Motability.
 • Mae'r disgybl yn byw o fewn 2 filltir o ysgol gynradd y dalgylch neu o fewn tair milltir o ysgol uwchradd y dalgylch ond nid yw'n gallu cerdded i'r ysgol ac nid yw'n gallu defnyddio unrhyw fath arall o gludiant megis car y teulu neu gerbyd Motability.
 • Mae'r Panel Cynhwysiant yn argymell y dylid lleoli disgybl mewn ysgol nad yw'n ysgol ddalgylch a bod y meini prawf uchod yn cael eu bodloni.
 • Rhaid i gyngor meddygol gan Ymgynghorydd Meddygol y disgybl gadarnhau'r angen. Ni dderbynnir cyngor unrhyw weithiwr proffesiynol meddygol arall.

Ni ddarperir cludiant i ddisgyblion ag anghenion arbennig dan yr amgylchiadau canlynol:

 • os yw'r rhieni yn dewis ysgol y tu allan i'r dalgylch;
 • i fynd i arholiadau y tu allan i'r trefniadau cludiant arferol;
 • i fynd i glybiau brecwast a chlybiau ar ôl ysgol;
 • i fynd i wersi nofio oni bai fod y plentyn yn defnyddio cadair olwyn ac nid oes modd arall iddo fynd i wersi nofio, os felly gallai'r Gwasanaethau Addysg dalu'r rhiant am gludo'r plentyn.

Gallai'r Awdurdod ddarparu cynorthwyydd ar gyfer disgyblion â datganiadau o Anghenion Addysgol Arbennig sy'n gymwys i gael cludiant o dan y meini prawf diffiniedig.  Darperir cynorthwywyr ar ôl i swyddogion perthnasol ystyried beth yw anghenion unigol y disgybl neu'r grŵp o ddisgyblion dan sylw a'r math o gludiant sydd ar gael a bydd hynny yn ôl yr hyn y gwêl y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant yn ddoeth.

xi)  Cludiant ar sail feddygol

Bydd yr Awdurdod yn ystyried darparu cludiant tymor byr ar gyfer disgyblion os oes angen cludiant ar blentyn am resymau meddygol fel y gwêl y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant yn dda.  Dylid gwneud cais trwy anfon llythyr at  

Y Rheolwr AAA, Cyngor Sir Penfro, y Gwasanaeth Addysg, Neuadd y Sir, Hwlffordd SA61 1TP

ynghyd â thystiolaeth ategol gan ymgynghorydd meddygol y dysgwr.  Ni dderbynnir cyngor unrhyw weithiwr proffesiynol meddygol arall.

xii)  Teithio rhatach

Gellir caniatáu i ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim gael llefydd teithio rhatach ar gerbydau contract, ar ôl gwneud cais ysgrifenedig i'r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, os oes seddau dros ben ar gael.  Bydd y llefydd teithio rhatach hyn yn rhai dros dro ac yn brin a gellir eu tynnu'n ôl unrhyw adeg fel y gwêl yr Awdurdod yn dda e.e. pan na fydd seddau ar gael.  Gallai hyn ddigwydd ar fyr rybudd ac wedi hynny, y rhieni fydd yn gyfrifol am gludiant.  Rhaid i'r Awdurdod benderfynu ar nifer y disgyblion cymwys y mae angen cludiant arnynt er mwyn gweld a oes llefydd dros ben ar gael ar gerbydau contract neu beidio.  Felly, ni chaiff tocynnau teithio rhatach eu dosbarthu nes bod y flwyddyn ysgol wedi cychwyn ers rhai wythnosau.  Mae gan yr Awdurdod hawl i godi tâl am seddau teithio rhatach ar gerbydau contract a gall wneud hynny yn unol â'i bolisi cludiant.

xiii)  Ysgolion mewn Awdurdodau Lleol cyfagos

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant yn unol â'r gyfraith a pholisi'r Awdurdod mewn perthynas â disgyblion sy'n mynychu ysgolion mewn Awdurdodau Lleol cyfagos.

xiv)  Newid cyfeiriad

Gall yr Awdurdod ddarparu cludiant i ddisgyblion, ar ôl iddynt newid cyfeiriad yn ystod blwyddyn olaf arholiadau TGAU neu Safon Uwch, er mwyn sicrhau dilyniant yn eu haddysg.  Rhaid gwneud cais i'r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant.  Ni fydd darpariaeth o'r fath yn parhau ym Mlynyddoedd 12 ac 13 os yw disgyblion wedi symud yn ystod blwyddyn 11.

xv)  Disgyblion o dan oedran ysgol gorfodol

Nid oes gan yr Awdurdod unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol dros ddarparu cludiant ar gyfer disgyblion o dan oedran ysgol gorfodol ac nid yw'n gwneud hynny fel arfer.

xvi)  Codau Ymddygiad

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi llunio Codau Teithio ar gyfer pawb sy'n ymwneud â chludiant ysgol ac mae'r rhain yn rhoi cyngor a chanllawiau ynglŷn â sut y gellir cwblhau'r daith i'r ysgol ac yn ôl yn ddiogel.  


xvii)  Pasiau bws

Rhoddir pas bws i'r disgyblion hynny o oedran ysgol uwchradd sydd â'r hawl i gael cludiant, ar yr amod eu bod yn llenwi ‘Ffurflen Gais am Bas Bws Cludiant Ysgol'.  Rhaid iddynt fynd â'u pas bws gyda nhw bob dydd a rhaid iddynt fod ar gael i'w harchwilio gan Swyddogion yr Awdurdod neu weithwyr y contractwyr.  Gellir gwrthod gadael i ddisgyblion sydd heb bas bws deithio ar y bws.  Codir tâl am bas bws newydd.  Mae ffurflen gais am bas bws ar gael ar gais neu  ar-lein

Dylid llenwi ceisiadau yn llawn, gan gynnwys llofnod gan yr ysgol (ac eithrio ar-lein ac ar gyfer y derbyniad cyntaf i ysgol uwchradd), a'u hanfon at y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant.

Yn achos disgyblion ysgol gynradd, mae'n rhaid gwneud cais am bas bws yn yr un modd ag ar gyfer disgyblion uwchradd yn y paragraff uchod; fodd bynnag, ni ddosberthir pasiau bws unigol. Yn hytrach rhoddir rhestr o enwau disgyblion i'r cwmni bws yn nodi pwy sydd â'r hawl i gludiant am ddim ar bob llwybr bws.

xviii)  Mannau codi

Oherwydd natur wledig y Sir nid oes modd  trefnu bob amser bod llwybrau'r cerbydau yn agos at gartrefi'r holl ddisgyblion sy'n teithio.  Felly, gall fod rhaid i rieni wneud eu trefniadau eu hunain i'w plant deithio i'r man codi agosaf ac yn ôl.  Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y pellter hwn mor fyr â phosibl.  Cyfrifoldeb y rhieni fydd sicrhau bod y disgyblion yn cael eu hebrwng yn ddiogel i'r cerbyd ac oddi arno.

xix)  Ymddygiad ar fysiau ysgol

Efallai y bydd disgyblion y mae eu hymddygiad yn annerbyniol neu heb fod yn cydymffurfio â'r Cod Ymddygiad yn ystod y daith i'r ysgol ac yn ôl yn cael y trefniadau teithio wedi'u tynnu'n ôl a bydd y cyfrifoldeb am gludiant i'r ysgol ac yn ôl wedyn yn nwylo'r rhieni.  Defnyddir camerâu Teledu Cylch Cyfyng ar rai cerbydau er mwyn monitro ymddygiad.  Y gyrrwr fydd yn gyfrifol am oruchwylio'r disgyblion ar y cerbyd yn ystod y daith i'r ysgol ac yn ôl.  Bydd y gyrrwr yn hysbysu'r Awdurdod am unrhyw achosion o ymddygiad gwael a gall trefniadau teithio gael eu diddymu. Ni chaniateir ysmygu ar gerbydau sydd dan gontract i'r Awdurdod.

xx)  Difrod

Bydd yr Awdurdod neu'r Contractwyr yn gwneud cais am iawndal gan rieni lle bu eu plant hwy yn gyfrifol am ddifrod bwriadol.

xxi)  Cyfrifoldeb rhieni mewn perthynas â chludiant

Rhieni sy'n gyfrifol am:

 • sicrhau bod eu plentyn yn cael ei gludo i'r ysgol ac yn ôl, os nad yw'n gymwys i gael cludiant;
 • gwneud cais i'r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant am gludiant os yw eu plentyn yn gymwys;
 • sicrhau bod eu plentyn yn barod ac yn aros am y bws ar yr amser ac yn y man priodol.  Cyfrifoldeb y rhieni yw diogelwch y plentyn cyn mynd ar y bws ac ar ôl dod oddi arno.  Cyfrifoldeb y rhieni yw gwneud trefniadau i'w plentyn fynd i gwrdd â'r cludiant a ddarperir ac am sicrhau bod eu plentyn yn cael ei hebrwng i'r cerbyd ac oddi yno os oes angen;
 • sicrhau bod ymddygiad eu plentyn, pan fo'n defnyddio cludiant ysgol, yn gymdeithasol dderbyniol ac yn cydymffurfio â'r Codau Teithio cymeradwy;
 • sicrhau bod eu plentyn yn cael ei gludo i'r ysgol ac yn ôl os yw'r cludiant wedi'i dynnu'n ôl oherwydd ymddygiad gwael;
 • hysbysu'r Awdurdod yn ysgrifenedig pan nad oes angen cludiant ysgol mwyach.

xxii)  Amgylchiadau ariannol

Nid yw amgylchiadau ariannol y rhieni yn dylanwadu ar ddarparu cludiant.

xxiii)  Apeliadau Cludiant

Os digwydd anghydfod sy'n ymwneud â gweithredu a dehongli polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol, dylid cyflwyno apêl i'r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant.  

xxiv)  Adolygu llwybrau cludiant

Bydd yr Awdurdod yn adolygu'r llwybrau a'r cludiant a ddarperir yn rheolaidd er mwyn eu gwneud yn fwy effeithlon. Gellir gweithredu newidiadau i'r llwybrau yn ystod blwyddyn academaidd.

xxv)  Tywydd garw

Os bydd y tywydd yn arw, neu os bydd amgylchiadau eraill nas rhagwelwyd yn codi, gellir gwneud newidiadau dros dro i'r cludiant a ddarperir.  O dan rai amgylchiadau efallai na fydd yn bosibl gweithredu llwybr o gwbl neu wasanaethu rhan o'r llwybr yn unig.  Os na fydd llwybr ysgol/coleg yn gweithredu yn y bore, oherwydd tywydd garw, ond eich bod yn dewis mynd â'ch plentyn (plant) i'r ysgol eich hun, yna bydd angen i chi wneud trefniadau i gasglu eich plentyn (plant) ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

 

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd  yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

ID: 200, adolygwyd 17/03/2020