Mae’r adran hon ar y gweill, galwch eto’n fuan, gwe-dim@sir-benfro.gov.uk

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro

A hoffech fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn, a helpu i lunio Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro yn y dyfodol?

Hawdd ei ddarllen  

Mae'r term 'Cyfle Dydd' yn disgrifio amrywiaeth eang o weithgareddau dydd y gall pobl gael mynediad atynt a chymryd rhan ynddynt.

Ar hyn o bryd, mae amrywiaeth o Gyfleoedd Dydd ar gael gennym yn y Sir. 

  • Mae Canolfannau Dydd yn darparu Gwasanaethau Gofal Dydd ar gyfer pobl ag Anableddau Dysgu a Phobl Hŷn. 
  • Mae rhai pobl yn dewis Gwasanaethau Dydd ac yn cael help gan ofalwyr neu weithwyr cymorth i fynd i ddigwyddiadau yn y gymuned. 
  • Mae rhai pobl yn dewis gwneud Taliad Uniongyrchol i dalu am eu cynorthwyydd personol eu hunain i'w helpu i wneud yr hyn y maent am ei wneud. 
  • Mae yna hefyd lawer o ddarparwyr unigol sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth dan gymorth, cyfleoedd gwirfoddoli a gweithgareddau. 
  • Mae Cysylltwyr Cymunedol yn helpu llawer o bobl i gael gwybodaeth am grwpiau a chlybiau yn y gymuned y byddant, o bosibl, am fynd iddynt. 

Rydym am sicrhau bod gennym ffordd o ddarparu Cyfleoedd Dydd sy'n iawn ar gyfer pawb.

Dyma pam yr ydym yn neilltuo amser i gydgynhyrchu model newydd ar y cyd â defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, darparwyr gwasanaethau a staff, a dyma pam yr ydym yn gweithio gyda Peopletoo. Mae'r cwmni yn arbenigo mewn helpu pobl i gydweithio i lunio ffyrdd newydd o wneud pethau, a hynny fel bod y gwasanaethau yn ystyrlon i bawb. 

Ym mis Chwefror 2019, byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled y sir. Cynhelir y digwyddiadau mewn canolfannau cymunedol ac mewn nifer o ganolfannau dydd, a hynny yn ystod y dydd a chyda'r nos. 

Yn ystod y digwyddiadau hyn, rydym am glywed safbwyntiau’r bobl sy'n defnyddio cyfleoedd dydd ar hyn o bryd, ac rydym hefyd am glywed safbwyntiau'r bobl a allai ddefnyddio cyfleoedd dydd yn y dyfodol. Hoffem wybod y canlynol:

Beth sy'n gweithio'n dda?

•Beth nad yw'n gweithio cystal?

•Beth y mae angen ei newid er mwyn gwella'r ddarpariaeth yn y dyfodol?

 

Nid y digwyddiadau hyn yw'r unig gyfle i rannu eich safbwyntiau, a hoffem glywed gan bawb sy'n dymuno rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau am gyfleoedd dydd â ni. 

  • Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar yma
  • Facebook a'n cyfrif Twitter

 

 

 

 

 

ID: 4678, adolygwyd 30/01/2019