Mae’r adran hon ar y gweill, galwch eto’n fuan, gwe-dim@sir-benfro.gov.uk

COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro

Mae'r gwaith a ddechreuwyd i wneud newidiadau i'r Cyfleoedd Dydd bellach wedi'i greu yn fideo byr gyda chwestiynau cyffredin i gyd-fynd â'r fideo byr.

Er bod pandemig COVID-19 wedi amharu ar ein taith cyd-gynhyrchu, hoffem ymgysylltu â phobl unwaith eto er mwyn datblygu ein gwasanaethau yn Sir Benfro.

 

ID: 4678, adolygwyd 26/11/2020

Diweddariad ar y Prosiect

Ionawr 2019

Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr y llynedd, anfonasom lythyr atoch ac aethom ati hefyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn sgwrsio â chi am y prosiect cyffrous y mae Cyngor Sir Penfro a Peopletoo yn dechrau arno; sef cydgynhyrchu model Cyfleoedd Dydd newydd, a hynny ar y cyd â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn Sir Benfro.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig y mae cyfleoedd dydd i bobl, ac rydym am sicrhau y gall Sir Benfro gynnig rhywbeth i bawb.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n trefnu nifer o ddigwyddiadau cydgynhyrchu llawn hwyl a rhyngweithiol, a gynhelir ledled Sir Benfro yn ystod mis Chwefror 2019.

Bydd y digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol ac mewn nifer o ganolfannau dydd, a hynny yn ystod y dydd a chyda'r nos. Bydd croeso i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad o'ch dewis.

Yn ystod y digwyddiadau hyn, hoffem glywed safbwyntiau'r bobl hynny sy'n defnyddio gwasanaethau cyfleoedd dydd yn Sir Benfro ar hyn o bryd, yn ogystal â safbwyntiau'r rheiny a allai eu defnyddio yn y dyfodol. Hoffem wybod y canlynol:

·         Beth sy'n gweithio'n dda?

·         Beth nad yw'n gweithio cystal?

·         Beth y mae angen ei newid er mwyn gwella'r ddarpariaeth yn y dyfodol?

 

Nid y digwyddiadau hyn yw'r unig gyfle i rannu eich safbwyntiau, a hoffem glywed gan bawb sy'n dymuno rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau am gyfleoedd dydd â ni. 

  • Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar yma
  • Facebook a'n cyfrif Twitter
  • Byddwn yn taflenni gwybodaeth atoch cyn hir a fydd yn cynnwys manylion y digwyddiadau a gynhelir ym mis Chwefror.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

 

 

ID: 4683, adolygwyd 05/07/2021

Cwestiynau Cyffredin

C Pam ydych chi'n gwneud hyn?

A Ar hyn o bryd mae ystod o Gyfleoedd Dydd yn y Sir; Mae Canolfannau Dydd Cyngor Sir Penfro yn darparu Gwasanaethau Gofal Dydd i Oedolion ag Anableddau Dysgu a Phobl Hŷn.  Mae hefyd ystod o sefydliadau annibynnol (darparwyr) sy'n darparu gwahanol fathau o Gyfleoedd Dydd.  Fodd bynnag, rydym am sicrhau bod gan Sir Benfro rywbeth at ddant pawb. 

O wrando ar yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym ac o siarad â phobl am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw, rydyn ni'n gwybod bod pethau y gallwn ni eu gwneud yn well ac yn wahanol gyda'n gilydd fel bod Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro yn ystyrlon i unigolion ac yn galluogi pobl i gyflawni eu dyheadau.

 

C Beth yw'r amserlenni?

A Cwblhawyd y cam cyntaf ar ôl cynnal 13 o ddigwyddiadau cydgynhyrchu ym mis Chwefror 2019.  O hyn, casglodd holiadur farn pobl ar y model newydd arfaethedig.

Bydd amserlenni ar gyfer datblygu gwasanaethau newydd i gyd yn dibynnu ar yr hyn yr ydym yn ei gyd-gynhyrchu.

 

C A yw'r Cabinet wedi bod yn rhan o'r broses hon?

A Ydy, mae hyn yn barhaus, ac mae'r Cynghorydd Tessa Hodgson, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol yn aelod o'r grŵp prosiect.  Derbyniodd y Cabinet ddiweddariadau ar gynnydd.  Bydd angen rhannu unrhyw fodel cyfleoedd dydd y byddwn yn ei gynnig yn y dyfodol gyda'r Cabinet ar gyfer eu cytundeb.

 

C Beth yw pwrpas y fideo ‘Ein taith gydgynhyrchu - cyfleoedd dydd yn Sir Benfro’?

A Fideo byr yw hwn y gellir ei weld ar wefan Cyngor Sir Penfro. Mae COVID 19 wedi ymyrryd ar ein taith. Rydym bellach yn ailgychwyn ein gwasanaethau ac eisiau parhau â'n gwaith cydgynhyrchu. Mae'r fideo yn ffilm fer sy'n edrych ar yr hyn rydyn ni wedi'i wneud hyd yn hyn a sut y gallai pethau edrych yn y dyfodol.  Rydym yn cyflwyno’r syniad o gael un pwynt canolog lle bydd gwybodaeth am yr holl wasanaethau a chyfleoedd ar gael mewn ‘swyddfa’ y gallai cwsmeriaid ei chyrchu unwaith y byddant wedi cael asesiad neu eisiau archwilio prynu gwasanaethau yn uniongyrchol.   Y ‘siaradwyr’ fydd yr holl wasanaethau a chyfleoedd yn Sir Benfro.

 

C Sut ydyn ni'n gwybod y gwrandewir ar farn cwsmeriaid/teuluoedd/gofalwyr?

A Hoffem gynnwys cwsmeriaid, teuluoedd a gofalwyr trwy gael is-grwpiau i rannu safbwyntiau a syniadau.

 

C Beth sy'n digwydd nesaf?

A Mae angen i ni brofi'r syniad hwn gyda grŵp bach o bobl a darganfod a yw'n gweithio.

 

C Gyda phwy y gallaf gysylltu os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

A Ffoniwch Ganolfan Gyswllt y Cyngor a byddant yn eich trosglwyddo i aelod o'r Grŵp Prosiect.  Y rhif yw 01437 764551.

 

ID: 4684, adolygwyd 28/06/2021