Mae’r adran hon ar y gweill, galwch eto’n fuan, gwe-dim@sir-benfro.gov.uk

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro

A hoffech fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn, a helpu i lunio Cyfleoedd Dydd yn Sir Benfro yn y dyfodol?

Hawdd ei ddarllen  

Mae'r term 'Cyfle Dydd' yn disgrifio amrywiaeth eang o weithgareddau dydd y gall pobl gael mynediad atynt a chymryd rhan ynddynt.

Ar hyn o bryd, mae amrywiaeth o Gyfleoedd Dydd ar gael gennym yn y Sir. 

  • Mae Canolfannau Dydd yn darparu Gwasanaethau Gofal Dydd ar gyfer pobl ag Anableddau Dysgu a Phobl Hŷn. 
  • Mae rhai pobl yn dewis Gwasanaethau Dydd ac yn cael help gan ofalwyr neu weithwyr cymorth i fynd i ddigwyddiadau yn y gymuned. 
  • Mae rhai pobl yn dewis gwneud Taliad Uniongyrchol i dalu am eu cynorthwyydd personol eu hunain i'w helpu i wneud yr hyn y maent am ei wneud. 
  • Mae yna hefyd lawer o ddarparwyr unigol sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth dan gymorth, cyfleoedd gwirfoddoli a gweithgareddau. 
  • Mae Cysylltwyr Cymunedol yn helpu llawer o bobl i gael gwybodaeth am grwpiau a chlybiau yn y gymuned y byddant, o bosibl, am fynd iddynt. 

Rydym am sicrhau bod gennym ffordd o ddarparu Cyfleoedd Dydd sy'n iawn ar gyfer pawb.

Dyma pam yr ydym yn neilltuo amser i gydgynhyrchu model newydd ar y cyd â defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, darparwyr gwasanaethau a staff, a dyma pam yr ydym yn gweithio gyda Peopletoo. Mae'r cwmni yn arbenigo mewn helpu pobl i gydweithio i lunio ffyrdd newydd o wneud pethau, a hynny fel bod y gwasanaethau yn ystyrlon i bawb. 

Ym mis Chwefror 2019, byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar hyd a lled y sir. Cynhelir y digwyddiadau mewn canolfannau cymunedol ac mewn nifer o ganolfannau dydd, a hynny yn ystod y dydd a chyda'r nos. 

Yn ystod y digwyddiadau hyn, rydym am glywed safbwyntiau’r bobl sy'n defnyddio cyfleoedd dydd ar hyn o bryd, ac rydym hefyd am glywed safbwyntiau'r bobl a allai ddefnyddio cyfleoedd dydd yn y dyfodol. Hoffem wybod y canlynol:

Beth sy'n gweithio'n dda?

•Beth nad yw'n gweithio cystal?

•Beth y mae angen ei newid er mwyn gwella'r ddarpariaeth yn y dyfodol?

 

Nid y digwyddiadau hyn yw'r unig gyfle i rannu eich safbwyntiau, a hoffem glywed gan bawb sy'n dymuno rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau am gyfleoedd dydd â ni. 

  • Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar yma
  • Facebook a'n cyfrif Twitter

 

 

 

 

 

ID: 4678, adolygwyd 30/01/2019

Diweddariad ar y Prosiect

Hawdd ei ddarllen Diweddariad ar y Prosiect

Ionawr 2019

Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr y llynedd, anfonasom lythyr atoch ac aethom ati hefyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn sgwrsio â chi am y prosiect cyffrous y mae Cyngor Sir Penfro a Peopletoo yn dechrau arno; sef cydgynhyrchu model Cyfleoedd Dydd newydd, a hynny ar y cyd â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn Sir Benfro.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig y mae cyfleoedd dydd i bobl, ac rydym am sicrhau y gall Sir Benfro gynnig rhywbeth i bawb.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n trefnu nifer o ddigwyddiadau cydgynhyrchu llawn hwyl a rhyngweithiol, a gynhelir ledled Sir Benfro yn ystod mis Chwefror 2019.

Bydd y digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol ac mewn nifer o ganolfannau dydd, a hynny yn ystod y dydd a chyda'r nos. Bydd croeso i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad o'ch dewis.

Yn ystod y digwyddiadau hyn, hoffem glywed safbwyntiau'r bobl hynny sy'n defnyddio gwasanaethau cyfleoedd dydd yn Sir Benfro ar hyn o bryd, yn ogystal â safbwyntiau'r rheiny a allai eu defnyddio yn y dyfodol. Hoffem wybod y canlynol:

·         Beth sy'n gweithio'n dda?

·         Beth nad yw'n gweithio cystal?

·         Beth y mae angen ei newid er mwyn gwella'r ddarpariaeth yn y dyfodol?

 

Nid y digwyddiadau hyn yw'r unig gyfle i rannu eich safbwyntiau, a hoffem glywed gan bawb sy'n dymuno rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau am gyfleoedd dydd â ni. 

  • Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar yma
  • Facebook a'n cyfrif Twitter
  • Byddwn yn taflenni gwybodaeth atoch cyn hir a fydd yn cynnwys manylion y digwyddiadau a gynhelir ym mis Chwefror.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

 

 

ID: 4683, adolygwyd 30/01/2019

Cwestiynau Cyffredin

Hawdd ei ddarllen Cwestiynau Cyffredin  

C) Pam yr ydych yn gwneud hyn?

A) Mae yna amrywiaeth o Gyfleoedd Dydd ar gael yn y Sir ar hyn o bryd; mae Canolfannau Dydd Cyngor Sir Penfro yn cynnig Gwasanaethau Gofal Dydd i Bobl Hŷn ac Oedolion ag Anableddau Dysgu. Mae yna hefyd amrywiaeth o sefydliadau annibynnol (darparwyr) sy'n darparu mathau gwahanol o Gyfleoedd Dydd. Fodd bynnag, rydym am sicrhau y gall Sir Benfro gynnig rhywbeth i bawb.

 Ar sail yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym, ac o sgwrsio â phobl am yr hyn sy'n bwysig iddynt, rydym yn gwybod bod yna bethau y gallwn eu gwneud yn well ac yn wahanol gyda'n gilydd er mwyn sicrhau bod Cyfleoedd Dydd Sir Benfro yn cynnig gwasanaeth ystyrlon i unigolion ac yn eu galluogi i wireddu eu dyheadau.

 

C) Beth yw'r amserlenni?

A) Dim ond cam cyntaf yr hyn yr ydym yn rhag-weld y bydd yn brosiect dau gam yw hwn, a bydd y cam cyntaf yn canolbwyntio ar drafod a chynllunio gwasanaethau. Byddwn yn cynnal digwyddiadau cydgynhyrchu ym mis Chwefror 2019, a byddwn yn ymgynghori ynghylch canfyddiadau'r digwyddiadau hyn ym misoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf 2019.

 Bydd yr amserlenni ar gyfer datblygu gwasanaethau newydd yn dibynnu ar yr hyn y byddwn yn ei gydgynhyrchu! Nid oes neb yn gwybod beth y gallai hyn ei gynnwys tan y byddwn yn dod ynghyd i drafod, rhannu syniadau a llywio pethau.

 

C) Beth yw'r gwahaniaeth rhwng canolfan ddydd, gwasanaeth dydd, cyfleoedd dydd a'r gwasanaeth 'traddodiadol'? Beth y mae pob un o'r rhain yn ei olygu, a beth y maent yn ei gynnwys ar hyn o bryd?

A) Defnyddir y term Cyfleoedd Dydd i ddisgrifio ystod eang o weithgareddau y gall pobl fanteisio arnynt yn ystod y dydd, a chymryd rhan ynddynt. Mae'r ystod o gyfleoedd dydd yn cynnwys ymuno â digwyddiadau sy'n cael eu cynnal mewn canolfannau dydd; mae rhai pobl yn dewis manteisio ar Wasanaethau Dydd er mwyn cael help gofalwyr, gweithwyr cymorth gofal, neu gynorthwywyr personol i fynd i bethau yn y gymuned. Mae pobl eraill yn dewis gwneud Taliad Uniongyrchol i dalu am eu cynorthwyydd personol eu hunain. Mae yna hefyd lawer o wasanaethau sy'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth a gefnogir a chyfleoedd gwirfoddoli, a gall Cysylltwyr Cymunedol helpu pobl i ganfod gwybodaeth am grwpiau a chlybiau yn y gymuned a allai fod o ddiddordeb iddynt.

Defnyddir yr ansoddair 'traddodiadol' i ddisgrifio gwasanaeth sydd wedi cael ei sefydlu ers amser hir. Nid oes dim o'i le ar wasanaethau traddodiadol, ac mae'r gwasanaethau hyn yn ystyrlon i rai pobl. Fodd bynnag, efallai y bydd ar rai pobl eisiau rhywbeth newydd a gwahanol.

 

C) A allwch egluro camau'r prosiect?

A) Rydym yn cynnal digwyddiadau i lansio'r prosiect ledled y sir rhwng misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2018 er mwyn tynnu sylw pobl ato a rhoi gwybod iddynt sut y gallant gymryd rhan ynddo. Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth am y prosiect trwy'r post. Yn y flwyddyn newydd (mis Chwefror 2019), byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cydgynhyrchu ledled y sir er mwyn galluogi pobl i gyfrannu at y gwaith o lywio gwasanaethau'r dyfodol. Yna, byddwn yn cynnal cyfnod ymgynghori ffurfiol yn ystod misoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf 2019. Ar ôl cael cymeradwyaeth gan y Cyngor, byddwn yn ystyried rhoi'r model Cyfleoedd Dydd ar waith o fis Medi 2019 ymlaen.

 

C) A yw'r Cabinet wedi bod yn rhan o'r broses hon?

A) Ydy, ac mae'r Cyng. Tessa Hodgson, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol yn aelod o'r grŵp prosiect. Mae'r Cabinet yn cael diweddariadau rheolaidd ar y cynnydd. Bydd angen rhannu unrhyw fodel y byddwn yn ei lunio ar gyfer cyfleoedd dydd â'r Cabinet, er mwyn cael ei gymeradwyaeth.

 

C) Pam y penderfynwyd defnyddio 'Peopletoo'? Pwy yw'r cwmni a faint y mae'n ei gostio?

A) Roedd dod o hyd i sefydliad a fyddai'n deall yr hyn yr oeddem am ei gyflawni yn bwysig i ni, yn ogystal â sefydliad a oedd yn cynnwys arbenigwyr a allai helpu pobl i gydweithio er mwyn cynllunio gwasanaethau a allai gefnogi pobl i wireddu eu dyheadau. Roeddem wedi cynnal proses dendro gystadleuol i ddod o hyd i sefydliad y gallem gydweithio ag ef, a bu cais Peopletoo yn llwyddiannus. Dyma ragor o wybodaeth am Peopletoo a'r hyn y mae'n ei wneud: Peopletoo

 

C) Pwy yw'r Byrddau Partneriaeth – y Bwrdd Partneriaeth Anableddau Dysgu, y Bwrdd Partneriaeth Pobl Hŷn a'r Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr? Beth y maent yn ei wneud?

A) Mae'r Byrddau Partneriaeth yn cynnwys pobl ag anableddau dysgu, rhieni, gofalwyr, pobl hŷn, aelodau cabinet, hyrwyddwyr, ac aelodau o ystod eang o sefydliadau, sydd wedi'u hymrwymo i gydweithio â'i gilydd er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i ansawdd bywyd yn Sir Benfro.

 Mae pob Bwrdd Partneriaeth yn gyfrifol am sicrhau bod pobl yn cydweithio â'i gilydd i roi cynlluniau gweithredu ar waith, a fydd yn sicrhau y bydd gan bobl well ansawdd bywyd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Byrddau Partneriaeth unigol ar yma

 

C) Ble y gallaf ddod o hyd i gopi o Strategaeth Anableddau Dysgu Cyngor Sir Penfro 2017-2022?

A) Gallwch ddod o hyd i gopi o'r strategaeth ar wefan y Cyngor: Strategaeth Anableddau Dysgu Cyngor Sir Penfro 2017-2022

 Gallwch hefyd ein ffonio ar y rhif canlynol, a byddwn yn anfon copi caled atoch yn y post: 01437 764551

 

C) Ble y gallaf ddod o hyd i gopi o Strategaeth Heneiddio'n Dda yn Sir Benfro 2016?

A) Gallwch ddod o hyd i gopi o'r strategaeth ar wefan y Cyngor: Strategaeth Heneiddio'n Dda yn Sir Benfro 2016 

Gallwch hefyd ein ffonio ar y rhif canlynol, a byddwn yn anfon copi caled atoch yn y post: 01437 764551

 

C) Ble y gallaf ddod o hyd i gopi o Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro?

A) Gallwch ddod o hyd i gopi o'r strategaeth ar wefan y Cyngor: Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro

 Gallwch hefyd ein ffonio ar y rhif canlynol, a byddwn yn anfon copi caled atoch yn y post: 01437 764551

 

C) Beth y mae 'cydgynhyrchu model gwasanaeth dydd' yn ei olygu?

A) Yn syml, mae cydgynhyrchu yn golygu cydweithio i greu rhywbeth.

 Mae 'cydgynhyrchu model cyfleoedd dydd' yn golygu bod pobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn cydweithio â phobl sy'n darparu gwasanaethau i lunio ffyrdd newydd, ac weithiau cwbl wahanol, o wneud pethau. Bydd cydweithio yn ein helpu i sicrhau bod ystod eang o weithgareddau a chyfleoedd ar gael i bawb yn Sir Benfro.

 

C) Pa derm yr ydym yn ei ddefnyddio i gyfeirio at bobl sy'n defnyddio gwasanaethau – cwsmeriaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth?

A) Yn hanesyddol, cyfeiriwyd at bobl a oedd yn defnyddio gwasanaethau fel defnyddwyr gwasanaethau. Fodd bynnag, rydym am sicrhau ein bod yn hollgynhwysol ac yn ystyried pobl eraill yn y gymuned nad ydym wedi cwrdd â nhw eto, ond a allai ddefnyddio'r gwasanaethau yn y dyfodol. Felly, mae'n well dweud pobl.

 

C) A allai canolfannau dydd gau o ganlyniad i 'gydgynhyrchu model gwasanaeth dydd?'

A) Mae'r Cyngor bob amser wedi bod yn onest ynghylch yr heriau y mae'n ei wynebu a'r arian sydd ganddo i gadw nifer o adeiladau ar agor – nid y canolfannau dydd yn unig.

 Efallai y bydd pobl yn dweud wrthym eu bod am gael rhywbeth sy'n hollol wahanol i'r hyn a gynigir 'nawr, ac efallai y byddwn yn penderfynu ar y cyd y bydd angen cau canolfan ddydd er mwyn ein galluogi i wneud pethau mewn modd gwahanol. Ar y llaw arall, efallai y bernir bod canolfannau dydd yn cynnig gwasanaethau gwerthfawr i bobl am nifer o resymau.

Byddwn yn parhau i rannu'r wybodaeth ddiweddaraf â phobl wrth gynnal y digwyddiadau cydgynhyrchu er mwyn sicrhau y gall pawb glywed barn ei gilydd a pharhau'n rhan o'r drafodaeth. Nid oes gennym unrhyw syniadau rhagdybiedig ynghylch canlyniadau'r gwaith hwn, a byddwn bob amser yn parhau'n onest ac yn agored ynghylch yr hyn y gallai fod angen ei newid, er mwyn sicrhau y gall Sir Benfro gynnig rhywbeth i bawb.

 

C) Sut yr ydych yn sicrhau bod pobl ag anghenion cymorth dwys (e.e. pobl ag anableddau dysgu amryfal a dwys a phobl â dementia) yn gallu cyfrannu at y prosiect a lleisio eu barn?

A) Un o'r rhesymau dros gydweithio â Peopletoo oedd er mwyn manteisio ar arbenigedd a sgiliau'r cwmni wrth weithio gyda phobl ag amrywiaeth o anghenion cyfathrebu, a hynny er mwyn sicrhau bod eu safbwyntiau'n cael eu cynrychioli mewn modd cywir, yn ogystal â sicrhau bod pobl yn gallu cyfrannu at y trafodaethau. Byddwn yn cydweithio ag unigolion, eu rhieni, eu gofalwyr ac arbenigwyr ym maes cyfathrebu ac eirioli er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan yn y gwaith y byddwn yn ei wneud.

 

C) Sut yr ydym yn gwybod y bydd safbwyntiau staff/cwsmeriaid/teuluoedd/gofalwyr yn cael eu hystyried?

A) Rydym yn llwyr ymrwymedig i gydweithio â phawb, yn ogystal â gwrando ar safbwyntiau, barn a syniadau pob unigolyn – dyna ystyr cydgynhyrchu yn ei hanfod, sef cydweithio i sicrhau y bydd y model o wasanaethau y byddwn yn ei lunio yn ystyrlon i bawb.

 

C) Nid ymgynghoriad mo hyn – felly, beth ydyw?

A) Gelwir hyn yn gydgynhyrchu. Mae'n golygu cydweithio â phobl er mwyn canfod yr hyn y maent yn dymuno ei gael o'r gwasanaethau a'r hyn y maent yn ei werthfawrogi amdanynt, yn ogystal â chynllunio model cyfleoedd dydd newydd. Byddwn wedyn yn rhannu'r model hwn dros gyfnod ymgynghori o 12 wythnos, er mwyn galluogi pobl i ddweud eu dweud amdano.

 

C) Pwy y gallaf droi ato os bydd gennyf unrhyw gwestiynau?

 A) Gallwch ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor a fydd yn eich trosglwyddo at aelod o'r Grŵp Prosiect. Y rhif yw 01437 764551.

 

 

ID: 4684, adolygwyd 30/01/2019