Trethi Busnes

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru

Mae’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gael i fusnesau cymwys sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch. Bydd busnesau cymwys yn cael gostyngiad o 75% yn eu rhwymedigaeth net ar gyfer ardrethi annomestig yn 2023-2024. Ni ddylai uchafswm gwerth arian parod y rhyddhad ardrethi a ganiateir, ar draws pob eiddo yng Nghymru a feddiannir gan yr un busnes, fod yn fwy na £110,000.

Bydd y rhyddhad yn cael ei ddarparu fel cymhorthdal trwy Gymorth Ariannol Lleiaf (MFA). Ni chaiff yr un busnes hawlio mwy na £315,000 mewn cyfanswm o MFA dros dair blynedd (gan gynnwys 2023-2024). Ni ddarparwyd iteriadau blaenorol o’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru fel cymhorthdal, ac ni ddylid eu cyfrif tuag at y terfyn MFA. Rhaid i werth gros y rhyddhad a hewlir gan yr un busnes, felly, beidio â bod yn fwy na £110,000 yng Nghymru ar gyfer 2023-2024 (i gydymffurfio â thelerau’r cynllun hwn) neu £315,000 o 2021-22 i 2023-24 yn gynhwysol (i gydymffurfio â gofynion rheoli cymhorthdal). Rhaid i fusnesau sy’n hawlio’r rhyddhad ddatgan nad yw’r swm sy’n cael ei hawlio yn fwy na’r terfynau hynny, cyn y gellir dyfarnu’r rhyddhad.

Mae’n ofynnol i fusnesau ddatgan eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd a nodi pa eiddo y maent yn ceisio hawlio rhyddhad ar eu cyfer. Lle mae 75% o atebolrwydd ar draws eiddo busnes yn fwy na £110,000 neu’r terfyn MFA, mae’n ofynnol i fusnesau nodi pa eiddo yr hoffent i’r rhyddhad fod yn berthnasol iddynt. Gall busnesau ddewis pa eiddo y maent yn ceisio rhyddhad ar eu cyfer. Pan fo cyfanswm y rhyddhad a ganiateir ar gyfer eiddo eraill yn agos at yr uchafswm o £110,000 neu’r terfyn MFA, gellir caniatáu swm o ryddhad o lai na 75% ar gyfer eiddo cymwys pellach.

Rhaid cyflwyno ffurflen gais i bob awdurdod lleol yr ydych yn ceisio gwneud cais iddo am ryddhad ar gyfer eiddo yn ardal yr awdurdod hwnnw. Rhaid i bob ffurflen gynnwys manylion yr holl eiddo ar draws Cymru y ceisir rhyddhad ar ei gyfer. Os na wneir cais, yna ni ellir dyfarnu rhyddhad.

Bydd unrhyw ymgais gan fusnes i hawlio rhyddhad o fwy na £110,000 yn fwriadol mewn perygl o gael y rhyddhad a roddwyd i’r busnes hwnnw o dan y cynllun gan unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru wedi’i dynnu’n ôl. Bydd gwybodaeth am ryddhad a hewlir o dan y cynllun yn cael ei rhannu ag awdurdodau lleol eraill a Llywodraeth Cymru, gan alluogi unrhyw hawliadau cyfanredol dros £110,000 i gael eu nodi ac, os oes angen, gweithredu arnynt.

Ni fydd Cyngor Sir Penfro a Llywodraeth Cymru yn goddef unrhyw fusnes sy’n ffugio eu cofnodion neu’n darparu tystiolaeth ffug i gael y gostyngiad hwn, gan gynnwys hawlio cymorth uwchlaw’r cap o £110,000 neu’r trothwy eithrio. Gall busnes sy’n gwneud cais ffug am unrhyw ryddhad, neu sy’n darparu gwybodaeth ffug neu’n gwneud cynrychiolaeth ffug er mwyn cael rhyddhad, fod yn euog o dwyll o dan Ddeddf Twyll 2006 ac yn destun camau cyfreithiol, yn ogystal â chael yr holl Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch wedi’i dynnu oddi ar ei holl eiddo ar gyfer cynllun 2023-2024.

 

Gwnewch Gais Nawr

 

Fanylion y cynllun

Gymorth a chyngor busnes pellach

ID: 2082, adolygwyd 19/09/2023